Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas protokollet, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


11.1. Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0026)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.2. Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0027)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


11.3. Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0028)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


11.4. Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [2018/0358M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0029)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


11.5. Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse: (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0091/2020

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionen.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


11.6. Invändning mot en genomförandeakt enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Députés responsables: Bas Eickhout, Maria Arena och Martin Hojsík.

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionen.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0030)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


11.7. En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 18 december 2019 (punkt 24 i protokollet av den 18.12.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz och Christine Schneider, för PPE-gruppen, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz och Alessandra Moretti, för S&D-gruppen, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior och Caroline Nagtegaal, för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter och Alice Kuhnke, för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska och Beata Mazurek, för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om en EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest och Virginie Joron, för ID-gruppen, om en EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0090/2020

Antogs (P9_TA(2020)0031)

(Resolutionsförslag B9-0092/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


11.8. Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0094/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0032)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)


11.9. Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 11 februari 2020 (punkt 2 i protokollet av den 11.2.2020).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   David McAllister, UKCG-samordnare, Manfred Weber, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, för Renew-gruppen, Philippe Lamberts och Ska Keller, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan, för GUE/NGL-gruppen, Antonio Tajani, ordförande för utskottsordförandekonferensen, Bernd Lange, ordförande för utskottet för internationell handel, Nathalie Loiseau, ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar, Christophe Hansen, föredragande från INTA-utskottet, UKCG-medlem, Pedro Silva Pereira, företrädare för S&D-gruppen i UKCG och Morten Petersen, företrädare för Renew-gruppen i UKCG, om det föreslagna mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0033)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Inlägg:

José Gusmão lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 50. Parlamentet godkände att det muntliga ändringsförslaget går till omröstning.


11.10. Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018 [2019/2129(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0034)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)


11.11. Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0088/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0035)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy