Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

16. Μια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
Πλήρη Πρακτικά

Μια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο (2020/2550(RSP))

Παρεμβαίνει o Ismail Ertug o οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dennis Radtke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Pîslaru, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Leila Chaibi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Λουκάς Φουρλάς, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου