Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

17. Стратегия за равенство между половете (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Стратегия за равенство между половете (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Cindy Franssen, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, и Irène Tolleret, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Председателят припомни съобщението на председателството от днешния ден (точка 10 от протокола от 12.2.2020 г.).

Изказаха се Christine Anderson, от името на групата ID, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (председателят припомни на оратора разпоредбите на Правилника за дейността), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoș Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz и Radka Maxová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Frances Fitzgerald, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez и Sylwia Spurek.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност