Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

17. Στρατηγική για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων (2020/2515(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cindy Franssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει τη σημερινή ανακοίνωση της Προεδρίας (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020).

Παρεμβαίνουν οι Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (η Πρόεδρος υπενθυμίζει στην ομιλήτρια τις διατάξεις του Κανονισμού), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Έλενα Κουντουρά, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz και Radka Maxová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Λευτέρης Χριστοφόρου, Robert Hajšel, Milan Brglez και Sylwia Spurek.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου