Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Разисквания :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 8k
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

18. Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2020), зададен от Evelyn Regner, от името на комисията FEMM, към Съвета: Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0005/2020)

Evelyn Regner разви въпроса.

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, и Christine Anderson, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák и Maria da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone и Ruža Tomašić.

Изказа се Nikolina Brnjac.

Предложения за резолюция, внесени на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho и Ewa Kopacz, от името на групата PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand и Alessandra Moretti, от името на групата S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet и Karen Melchior, от името на групата Renew, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint и David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig и Nikolaj Villumsen, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 13.2.2020 г.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност