Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Συζήτηση :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

18. Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000006/2020) που κατέθεσε η Evelyn Regner, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B9-0005/2020)

Η Evelyn Regner αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák και Maria da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει η Nikolina Brnjac.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Frances Fitzgerald, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho και Ewa Kopacz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand και Alessandra Moretti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet και Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint και David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Γιώργος Γεωργίου, Anne-Sophie Pelletier, Πέτρος Κόκκαλης, Malin Björk, Έλενα Κουντουρά, Στέλιος Κούλογλου, Silvia Modig και Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020

—   Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου