Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0330B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0022/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2020 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0038

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

20. Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Η Roberta Metsola παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Nicola Procaccini, Tomáš Zdechovský, Patryk Jaki, Tomislav Sokol και Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini και Bogdan Rzońca.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Roberta Metsola.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου