Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

21. Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, υπό το φως των Luanda Leaks (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, υπό το φως των Luanda Leaks (2020/2562(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lídia Pereira και Caterina Chinnici.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas και Marek Belka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου