Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

24. Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (2020/2523(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Tomislav Sokol, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cornelia Ernst, Isabel Santos, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sunčana Glavak, Maite Pagazaurtundúa, Jordan Bardella, Erik Marquardt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Željana Zovko, Εμμανουήλ Φράγκος, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Irena Joveva, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karlo Ressler, Hynek Blaško, Damian Boeselager, Angel Dzhambazki, Maria Walsh και Bettina Vollath.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia Sardone, Elżbieta Kruk, Nuno Melo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Bettina Vollath, Norbert Neuser, Teuvo Hakkarainen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Erik Marquardt, Traian Băsescu, Bernhard Zimniok, Andor Deli, Michaela Šojdrová και Karlo Ressler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Domènec Ruiz Devesa, Nicolaus Fest σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Željana Zovko, Pernando Barrena Arza, Sunčana Glavak, Maria Arena, Γεώργιος Κύρτσος και Sandra Pereira.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου