Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

25. Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (2020/2547(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ewa Kopacz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Marcel Kolaja, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Μαρία Σπυράκη, Brando Benifei, Karlo Ressler, Alex Agius Saliba και Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Victor Negrescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Hajšel, Michaela Šojdrová, Tudor Ciuhodaru και Sandra Pereira.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου