Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

26. Κορονοϊός: διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κορονοϊός: διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση (2020/2565(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Véronique Trillet-Lenoir, Petra De Sutter, Peter Liese, Heléne Fritzon, Isabel Wiseler-Lima, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Véronique Trillet-Lenoir, Dolors Montserrat και Antonio Tajani.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου