Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ονομαστική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 4.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ *** (ψηφοφορία)
  
11.2.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
11.3.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ *** (ψηφοφορία)
  
11.4.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
11.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος: (ψηφοφορία)
  
11.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: O μόλυβδος και οι ενώσεις του (ψηφοφορία)
  
11.7.Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (ψηφοφορία)
  
11.8.Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  
11.9.Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (ψηφοφορία)
  
11.10.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (ψηφοφορία)
  
11.11.Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Μια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Στρατηγική για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 18.Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I (συζήτηση)
 21.Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, υπό το φως των Luanda Leaks (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 24.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)
 25.Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (συζήτηση)
 26.Κορονοϊός: διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση (συζήτηση)
 27.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
Συνοπτικά πρακτικά (359 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (118 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1740 kb) Παράρτημα 1 (144 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (359 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (118 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1740 kb) Παράρτημα 1 (144 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (50 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (106 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (596 kb) Κατάσταση παρόντων (90 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (155 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (585 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου