Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 548kWORD 133k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Nimitykset parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Puhemiehen ilmoitus
 11.Äänestykset
  11.1.EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)
  11.2.EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  11.3.EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)
  11.4.EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  11.5.Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista: (äänestys)
  11.6.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (äänestys)
  11.7.EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (äänestys)
  11.8.Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (äänestys)
  11.9.Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (äänestys)
  11.10.Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (äänestys)
  11.11.Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa (ajankohtainen keskustelu)
 17.Euroopan sukupuolistrategia (keskustelu)
 18.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (keskustelu)
 21.EU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa (keskustelu)
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 24.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla (keskustelu)
 25.Internetin parantaminen lasten näkökulmasta (keskustelu)
 26.Koronaviruksen leviäminen (keskustelu)
 27.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien jäsenet


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.06.


2. Nimitykset parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa parlamentin uuden kokoonpanon (istunnon pöytäkirja 10.2.2020, kohta 5) johdosta työjärjestyksen 223 artiklan mukaisesti poliittisilta ryhmiltä ja sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä nimitykset parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin.

Luettelot nimityksistä parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla ja tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä (istunnon pöytäkirja 12.2.2020, liite 1).


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

DEVE-valiokunta: Lukas Mandlin tilalle Christian Sagartz

DROI-alivaliokunta: Christian Sagartz

Päätökset tulevat voimaan tänään.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta (2020/2551(RSP))

—   Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0104/2020)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0106/2020)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0108/2020)

—   Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Younous Omarjee, Manuel Bompard ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0110/2020)

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0111/2020)

—   Jan Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Guineasta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta (B9-0113/2020).

II.   Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa (2020/2552(RSP))

—   Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0101/2020)

—   Caroline Roose, Hannah Neumann, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Henrike Hahn, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Bronis Ropė ja Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0102/2020)

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0103/2020)

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Jan Zahradil ja Veronika Vrecionová ECR-ryhmän puolesta Madagaskarista ja lapsen oikeuksien tilanteesta, erityisesti kiillekaivosten lapsityövoimasta (B9-0105/2020)

—   Helmut Scholz, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Younous Omarjee, Anne Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou ja Niyazi Kizilyürek GUE/NGL-ryhmän puolesta lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0107/2020)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Miriam Lexmann ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0109/2020)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Annika Bruna, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Jan Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa (B9-0112/2020).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muodollisen pätevyyden osoittavista asiakirjoista ja koulutusnimikkeistä (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta ja oikaisemisesta ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien sääntöjen saattamiseksi asetuksen (EU) N:o 1321/2014 mukaisiksi (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus poikkeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annettuun komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1149 viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2020 - Alueiden komitea (N9-0007/2020 - C9-0014/2020 - 2020/2030(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (2020/2538(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Piernicola Pedicini ja Jan Olbrycht.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Margarida Marques, Valerie Hayer, Nicolas Bay, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, Younous Omarjee, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pedro Marques, Kostas Papadakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, Harald Vilimsky, David Cormand, Roberts Zīle, José Gusmão, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Clotilde Armand, Paolo Borchia, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Malin Björk, Antoni Comín i Oliveres, Monika Hohlmeier, Eric Andrieu, Ondřej Knotek, Joachim Kuhs, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, João Ferreira, Ivan Vilibor Sinčić, Janusz Lewandowski, Pierre Larrouturou, Jérémy Decerle, Ivan David, Bronis Ropė, Zbigniew Kuźmiuk, Karlo Ressler, Simona Bonafè, Nils Torvalds, Mara Bizzotto, Veronika Vrecionová, Niclas Herbst, Rovana Plumb, Luis Garicano, Dolors Montserrat, Erik Bergkvist, Caroline Nagtegaal, Tamás Deutsch, Jens Geier, Mircea-Gheorghe Hava, Paul Tang, Othmar Karas ja Vangelis Meimarakis.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cláudia Monteiro de Aguiar, Victor Negrescu, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Ljudmila Novak, Isabel Carvalhais, Mauri Pekkarinen, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Robert Hajšel, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Johannes Hahn (komission jäsen) ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.43.)


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ENVI-valiokunta: Pernille Weiss

ITRE-valiokunta: Vasile Blaga.

Päätökset tulevat voimaan tänään.

°
° ° °

Raphaël Glucksmann käytti puheenvuoron Thierry Marianin eilisestä puheenvuorosta Syyriaa koskevassa keskustelussa (istunnon pöytäkirja 11.2.2020, kohta 11) (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


10. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies muistutti, että työjärjestyksen mukaan istuntosalissa ei saa pitää esillä lippuja eikä symboleja. Hän pyysi jäseniä laittamaan liput pois ja vahtimestareita muistuttamaan heitä asiasta henkilökohtaisesti.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11.1. EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0026)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.2. EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0356M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0027)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)


11.3. EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0028)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.4. EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0358M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0029)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


11.5. Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista: (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0091/2020

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


11.6. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta (D063675/03 - 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Maria Arena ja Martin Hojsík.

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0030)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


11.7. EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 24).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ja Christine Schneider PPE-ryhmän puolesta, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ja Alessandra Moretti S&D-ryhmän puolesta, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ja Caroline Nagtegaal Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ja Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ja Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020)

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ja Virginie Joron ID-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0090/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0031)

(Päätöslauselmaesitys B9-0092/2020 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


11.8. Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0032)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)


11.9. Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (äänestys)

Keskustelu käytiin 11. helmikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 11.2.2020, kohta 2).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   UKCG:n koordinaattori David McAllister, Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja Antonio Tajani, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan puheenjohtaja Nathalie Loiseau, INTA-valiokunnan esittelijä ja UKCG:n jäsen Christophe Hansen, S&D-ryhmän edustaja UKCG:ssä Pedro Silva Pereira ja Renew-ryhmän edustaja UKCG:ssä Morten Petersen ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0033)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Puheenvuorot:

José Gusmão, joka esitti suullisen tarkistuksen 50 kohtaan. Parlamentti päätti toimittaa suullisesta tarkistuksesta äänestyksen.


11.10. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018 [2019/2129(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0034)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)


11.11. Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0088/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0035)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Puhetta johti Lívia JÁRÓKA
varapuhemies


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Geert Bourgeois - A9-0003/2020 - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus
Samira Rafaela, Manon Aubry, Frances Fitzgerald, Michaela Šojdrová, Alexandr Vondra, Manuel Bompard, Milan Brglez, Clare Daly, François-Xavier Bellamy, Gilles Lebreton, Miapetra Kumpula-Natri, Deirdre Clune, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Seán Kelly ja Samira Rafaela.

Mietintö Geert Bourgeois - A9-0017/2020 - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
Caroline Roose, Stanislav Polčák ja Mick Wallace.

Suositus Geert Bourgeois - A9-0002/2020 - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus
Michaela Šojdrová.

Mietintö Geert Bourgeois - A9-0014/2020 - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
Thierry Mariani.

Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista - B9-0091/2020
Cornelia Ernst, Manon Aubry, Silvia Modig, Bogdan Rzońca, Ivan Vilibor Sinčić, Angel Dzhambazki, Miapetra Kumpula-Natri ja Seán Kelly.

EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa - B9-0090/2020
Billy Kelleher, Thierry Mariani, Anne-Sophie Pelletier, Jadwiga Wiśniewska, Christine Anderson, Annika Bruna, Jiří Pospíšil, Jessica Stegrud, Guido Reil, Frances Fitzgerald, Margarita de la Pisa Carrión, Vlad-Marius Botoş, Veronika Vrecionová ja Jan Zahradil.

Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen - B9-0094/2020
Anne-Sophie Pelletier, Jadwiga Wiśniewska, Łukasz Kohut, Eugen Tomac, Mick Wallace ja Deirdre Clune.

Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa - B9-0098/2025
Billy Kelleher, Thierry Mariani, Frances Fitzgerald, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Manuel Bompard, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Milan Brglez, Bogdan Rzońca, Deirdre Clune, Radosław Sikorski ja Seán Kelly.

Mietintö Costas Mavrides - A9-0016/2020 - Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018
Mick Wallace, Charlie Weimers, Manon Aubry, Clare Daly ja Silvia Modig.

Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa - B9-0088/2020
Billy Kelleher, Clare Daly, Charlie Weimers, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Manuel Bompard ja Vlad-Marius Botoş.

°
° ° °


Thierry Mariani käytti puheenvuoron Raphaël Glucksmannin ennen äänestyksiä käyttämästä puheenvuorosta (istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 9).


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti kahden viikon ajan istuntojakson viimeisestä päivästä alkaen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.17.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa (ajankohtainen keskustelu)

Sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa (2020/2550(RSP))

Ismail Ertug käytti puheenvuoron alustaakseen S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen).

Puheenvuorot: Dennis Radtke PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, France Jamet ID-ryhmän puolesta, Alexandra Geese Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Leila Chaibi GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques ja Paul Tang.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Euroopan sukupuolistrategia (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan sukupuolistrategia (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cindy Franssen PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta ja Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puhemies muistutti puhemiehen tämänpäiväisestä ilmoituksesta (istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 10).

Puheenvuorot: Christine Anderson ID-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (puhemies muistutti puhujalle työjärjestyksen määräyksistä), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz ja Radka Maxová.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez ja Sylwia Spurek.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2020) – Evelyn Regner FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0005/2020)

Evelyn Regner esitteli kysymyksen.

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta ja Christine Anderson ID-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák ja Maria da Graça Carvalho.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone ja Ruža Tomašić.

Nikolina Brnjac käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho ja Ewa Kopacz PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand ja Alessandra Moretti S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet ja Karen Melchior Renew-ryhmän puolesta, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint ja David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig ja Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 64. istuntoa varten (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020)

—   Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.4.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja ID-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

DEVE-valiokunta: Anna-Michelle Asimakopoulou

CONT-valiokunta: José Manuel Fernandes

LIBE-valiokunta: Magdalena Adamowicz ja Silvia Sardonen tilalle Marcel de Graaff

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Marcel de Graaff

suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta: Janina Ochojska

suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Kris Peeters

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Krzysztof Hetman

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Deirdre Clune

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Miriam Lexmann, Janina Ochojska ja Riho Terras

Päätökset tulevat voimaan tänään.


20. False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Roberta Metsola esitteli mietinnön.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Tudorache Renew-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jorge Buxadé Villalba ECR-ryhmän puolesta, Sira Rego GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Nicola Procaccini, Tomáš Zdechovský, Patryk Jaki, Tomislav Sokol ja Sunčana Glavak.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini ja Bogdan Rzońca.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Roberta Metsola.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.3.


21. EU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Eero Heinäluoma S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Kempa ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lídia Pereira ja Caterina Chinnici.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas ja Marek Belka.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Nicola Danti ei ole enää S&D-ryhmän jäsen, vaan hän liittyy Renew-ryhmän jäseneksi 13. helmikuuta 2020 alkaen.


23. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

AFET-valiokunta: Nicola Danti

TRAN-valiokunta: Elsi Katainen

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Caroline Nagtegaalin tilalle Nicola Danti

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Caroline Nagtegaalin tilalle Nicola Danti


24. Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla (2020/2523(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Tomislav Sokol, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cornelia Ernst, Isabel Santos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sunčana Glavak, Maite Pagazaurtundúa, Jordan Bardella, Erik Marquardt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Željana Zovko, Emmanouil Fragkos, Konstantinos Arvanitis, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Irena Joveva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karlo Ressler, Hynek Blaško, Damian Boeselager, Angel Dzhambazki, Maria Walsh ja Bettina Vollath.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Silvia Sardone, Elżbieta Kruk, Nuno Melo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bettina Vollath, Norbert Neuser, Teuvo Hakkarainen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Erik Marquardt, Traian Băsescu, Bernhard Zimniok, Andor Deli, Michaela Šojdrová ja Karlo Ressler.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Domènec Ruiz Devesa, Nicolaus Fest keskustelun johtamisesta, Željana Zovko, Pernando Barrena Arza, Sunčana Glavak, Maria Arena, Georgios Kyrtsos ja Sandra Pereira.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Internetin parantaminen lasten näkökulmasta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Internetin parantaminen lasten näkökulmasta (2020/2547(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ewa Kopacz PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Yana Toom Renew-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Marcel Kolaja Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Spyraki, Brando Benifei, Karlo Ressler, Alex Agius Saliba ja Stelios Kympouropoulos.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Victor Negrescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Hajšel, Michaela Šojdrová, Tudor Ciuhodaru ja Sandra Pereira.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Koronaviruksen leviäminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Koronaviruksen leviäminen (2020/2565(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Véronique Trillet-Lenoir, Petra De Sutter, Peter Liese, Heléne Fritzon, Isabel Wiseler-Lima, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Véronique Trillet-Lenoir, Dolors Montserrat ja Antonio Tajani.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil ja Mick Wallace.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


27. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon iltapäiväosuuden alussa.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 647.408/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.56.


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Søgaard-Lidell Linea


Liite 1 - Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien jäsenet

DA01 DACP

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

(78 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (20)

AMARO Álvaro

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FALCĂ Gheorghe

GAHLER Michae (yhdeksäs varapuheenjohtaja)

GYŐRI Enikő

HERBST Niclas

HETMAN Krzysztof

HÖLVÉNYI György

KOVATCHEV Andrey

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna (neljäs varapuheenjohtaja)

MANDERS Antonius

MARINESCU Marian-Jean

MATO Gabriel

OCHOJSKA Janina

RADEV Emil

SCHREIJER-PIERIK Annie

VAIDERE Inese (11. varapuheenjohtaja)

VIRKKUNEN Henna

WEISS Pernille

WIELAND Rainer

S&D (16)

AGIUS SALIBA Alex

ANDROULAKIS Nikos

ARENA Maria

BARTOLO Pietro (kuudes varapuheenjohtaja)

BEŇOVÁ Monika

DURÁ FERRANDIS Estrella

FRITZON Heléne

HEIDE Hannes

KAILI Eva

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

NEUSER Norbert

NICA Dan (kolmas varapuheenjohtaja)

NOICHL Maria

PAPADAKIS Demetris

ZORRINHO Carlos (puheenjohtaja)

Renew (10)

DLABAJOVÁ Martina

GOERENS Charles

MAXOVÁ Radka

OETJEN Jan-Christoph

SEMEDO Monica

SØGAARD-LIDELL Linea

VAUTMANS Hilde

VEDRENNE Marie-Pierre (kymmenes varapuheenjohtaja)

ZACHAROPOULOU Chrysoula (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

..........

ID (10)

BASSO Alessandra

BAY Nicolas

BILDE Dominique

GRISET Catherine

LACAPELLE Jean-Lin

MARIANI Thierry

PIRBAKAS Maxette

REIL Guido

RIVIÈRE Jérôme

SARDONE Silvia

Verts/ALE (7)

ALAMETSÄ Alviina

ALFONSI François

BITEAU Benoît

CORMAND David

RIVASI Michèle

ROOSE Caroline

STRIK Tineke (seitsemäs varapuheenjohtaja)

ECR (7)

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

KARSKI Karol (kahdeksas varapuheenjohtaja)

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KRUK Elżbieta

TARCZYŃSKI Dominik

WIŚNIEWSKA Jadwiga (toinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (3)

BOTENGA Marc

FERREIRA João

VILLANUEVA RUIZ Idoia (viides varapuheenjohtaja)

NI (5)

ADINOLFI Isabella

CORRAO Ignazio

FERRARA Laura

FURORE Mario

GYÖNGYÖSI Márton

D24 D-AF

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Афганистан

Delegación para las Relaciones con Afganistán

Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan

Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν

Delegation for relations with Afghanistan

Délégation pour les relations avec l'Afghanistan

Izaslanstvo za odnose s Afganistanom

Delegazione per le relazioni con l'Afghanistan

Delegācija attiecībām ar Afganistānu

Delegacija ryšiams su Afganistanu

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Delegação para as Relações com o Afeganistão

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

Delegacija za odnose z Afganistanom

Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

(7 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (1)

EVREN Agnès

S&D (1)

YONCHEVA Elena

Renew (1)

AUŠTREVIČIUS Petras (puheenjohtaja)

ID (1)

JORON Virginie

Verts/ALE (1)

MARQUARDT Erik

ECR (1)

LEGUTKO Ryszard Antoni

GUE/NGL (1)

DALY Clare (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

NI (0)

DM07 D-AL

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Albanien

Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας

Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Albânia

Delegaţia la Comisia parlamentară de stabilizare şi de asociere UE-Albania

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien

(14 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

KANEV Radan

KEFALOGIANNIS Manolis (puheenjohtaja)

NOVAKOV Andrey

S&D (3)

FERRANDINO Giuseppe

JERKOVIĆ Romana

VOLLATH Bettina (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

Renew (2)

BOTOŞ Vlad-Marius (toinen varapuheenjohtaja)

DONÁTH Anna Júlia

ID (1)

CAROPPO Andrea

CUFFE Ciarán

NIENASS Niklas

ECR (1)

SLABAKOV Andrey

GUE/NGL (0)

NI (2)

KONSTANTINOU Athanasios

ZULLO Marco

D19 DAND

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Андската общност

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern der Andengemeinschaft

Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων

Delegation for relations with the countries of the Andean Community

Délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine

Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice

Delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Komunità Andina

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

(12 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

del CASTILLO VERA Pilar (puheenjohtaja)

DORFMANN Herbert

FERBER Markus

HANSEN Christophe

S&D (2)

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

TOIA Patrizia

Renew (2)

BILBAO BARANDICA Izaskun (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

KARLESKIND Pierre

ID (1)

REIL Guido

ECR (2)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (0)

NI (0)

D28 DANZ

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Delegación para las Relaciones con Australia y Nueva Zelanda

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Delegation für die Beziehungen zu Australien und Neuseeland

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Delegation for relations with Australia and New Zealand

Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom

Delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Delegação para as Relações com a Austrália e a Nova Zelândia

Delegaţia pentru relaţiile cu Australia i Noua Zeelandă

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

(12 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

ARIMONT Pascal

DANJEAN Arnaud

VOSS Axel (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

S&D (2)

CUTAJAR Josianne

NEGRESCU Victor

Renew (2)

LØKKEGAARD Morten

MÜLLER Ulrike (puheenjohtaja)

ID (1)

KOFOD Peter

ECR (1)

MELBĀRDE Dace

GUE/NGL (1)

GEORGOULIS Alexis

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

D12 DARP

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Арабския полуостров

Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga

Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

Delegation for relations with the Arab Peninsula

Délégation pour les relations avec la péninsule arabique

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom

Delegazione per le relazioni con la penisola arabica

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Delegação para as Relações com a Península Arábica

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabă

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

CASA David

KYRTSOS Georgios

SIMON Sven

TÓTH Edina

VIRKKUNEN Henna

S&D (3)

MANDA Claudiu

MATIĆ Predrag Fred

TARABELLA Marc (toinen varapuheenjohtaja)

Renew (2)

..........

..........

Verts/ALE (1)

NEUMANN Hannah (puheenjohtaja)

ECR (2)

BERLATO Sergio

CZARNECKI Ryszard

GUE/NGL (1)

WALLACE Mick

NI (0)

D26 DASE

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südostasiens und dem Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN)

Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Delegação para as Relações com os Países do Sudeste Asiático e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

(26 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

BLAGA Vasile

BUŞOI Cristian-Silviu

CASPARY Daniel (puheenjohtaja)

GYÜRK András

KELLY Seán

KÓSA Ádám

LEWANDOWSKI Janusz

S&D (5)

BALT Marek Paweł

JONGERIUS Agnes

LANGE Bernd

MOLNÁR Csaba

VIND Marianne (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

Renew (4)

HAHN Svenja

HAYER Valerie

HOJSÍK Martin

PAET Urmas

ID (3)

ANDROUËT Mathilde

CECCARDI Susanna

VANDENDRIESSCHE Tom

Verts/ALE (3)

GRUFFAT Claude

HAUTALA Heidi

NIINISTÖ Ville

ECR (3)

BIELAN Adam

PORĘBA Tomasz Piotr (toinen varapuheenjohtaja)

ZAHRADIL Jan

GUE/NGL (1)

PELLETIER Anne-Sophie

NI (0)

GUE/NGL (1)

..........

NI (0)

D17 D-BR

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

Delegación para las Relaciones conla República Federativa de Brasil

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

Delegation für die Beziehungen zur Föderativen Republik Brasilien

Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil

Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom

Delegazione per le relazioni con la Repubblica federativa del Brasile

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

Delegação para as relações com a República Federativa do Brasil

Delegaţia pentru relaţile cu Republica Federativă a Braziliei

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo

Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

(14 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

FERNANDES José Manuel (puheenjohtaja)

GONZÁLEZ PONS Esteban

MELO Nuno

S&D (3)

DANTI Nicola

PIZARRO Manuel (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

REGNER Evelyn

Renew (2)

DECERLE Jérémy

..........

ID (1)

ROUGÉ André

ECR (2)

MAZUREK Beata

RAFALSKA Elżbieta

GUE/NGL (1)

BJÖRK Malin

NI (1)

GIARRUSSO Dino

D06 D-BY

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Беларус

Delegación para las Relaciones con Bielorrusia

Delegace pro vztahy s Běloruskem

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland

Delegation für die Beziehungen zu Belarus

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Delegation for relations with Belarus

Délégation pour les relations avec la Biélorussie

Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom

Delegazione per le relazioni con la Bielorussia

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju

Delegacija ryšiams su Baltarusija

A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja

Delegatie voor de betrekkingen met Belarus

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Delegação para as Relações com a Bielorrússia

Delegaţia pentru relaţiile cu Belarus

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Delegacija za odnose z Belorusijo

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

(12 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

BOCSKOR Andrea

FRANKOWSKI Tomasz

LEXMANN Miriam

MAŽYLIS Liudas

..........

S&D (2)

BIEDROŃ Robert (puheenjohtaja)

KREHL Constanze

Renew (1)

KARLSBRO Karin (toinen varapuheenjohtaja)

ID (1)

BRUNA Annika

ECR (1)

TOMAŠEVSKI Valdemar (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

SCHOLZ Helmut

NI (0)

D16 D-CA

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Канада

Delegación para las Relaciones con Canadá

Delegace pro vztahy s Kanadou

Delegationen for Forbindelserne med Canada

Delegation für die Beziehungen zu Kanada

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Delegation for relations with Canada

Délégation pour les relations avec le Canada

Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Delegazione per le relazioni con il Canada

Delegācija attiecībām ar Kanādu

Delegacija ryšiams su Kanada

A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada

Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Delegação para as Relações com o Canadá

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada

Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Delegacija za odnose s Kanado

Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Kanada

(16 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

BENTELE Hildegard

HAVA Mircea-Gheorghe (toinen varapuheenjohtaja)

OLBRYCHT Jan

ZARZALEJOS Javier

S&D (3)

CALENDA Carlo

MORENO SÁNCHEZ Javier (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

WÖLKEN Tiemo

Renew (2)

KOVAŘÍK Ondřej

YON-COURTIN Stéphanie (puheenjohtaja)

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

Verts/ALE (2)

ANDRESEN Rasmus

BOESELAGER Damian

ECR (1)

TOMAŠIĆ Ruža

GUE/NGL (1)

SCHIRDEWAN Martin

NI (1)

KOLAKUŠIĆ Mislav

D18 DCAM

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Mittelamerikas

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

Delegation for relations with the countries of Central America

Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike

Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale

Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

A Közép-Amerika országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Delegação para as Relações com os Países da América Central

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (6)

ARŁUKOWICZ Bartosz

CLUNE Deirdre

GIESEKE Jens (toinen varapuheenjohtaja)

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (3)

BULLMANN Udo

CHINNICI Caterina

HOMS GINEL Alicia

Renew (1)

NART Javier (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ID (1)

HAKKARAINEN Teuvo

Verts/ALE (1)

METZ Tilly (puheenjohtaja)

ECR (1)

FITTO Raffaele

GUE/NGL (1)

REGO Sira

NI (1)

PIGNEDOLI Sabrina

DM05 DCAR

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE

Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

Delegation im Parlamentarischen Ausschuss Cariforum-EU

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ

Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a

Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete

A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE

Delegação à Comissão Parlamentar CARIFORUM-UE

Delegaţia la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU

Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

DANJEAN Arnaud

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

MANDL Lukas

McALLISTER David

S&D (4)

ČÍŽ Miroslav

DALLI Miriam

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

TARABELLA Marc

Renew (2)

BIJOUX Stéphane (puheenjohtaja)

GOERENS Charles

ID (2)

PIRBAKAS Maxette

SOFO Vincenzo

Verts/ALE (1)

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

ECR (1)

FRAGKOS Emmanouil (toinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

AUBRY Manon

NI (0)

D29 DCAS

[ 02.07.19 - ]

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС

Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UETayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EUTadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Delegation in den Ausschüssen für parlamentarische Kooperation EU-Kasachstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan und EU-Tadschikistan sowie für die Beziehungen zuTurkmenistan und der Mongolei

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UETadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UETagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UETaġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EUTadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Delegação às Comissões Parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, UE-Usbequistão e UETajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão e a Mongólia

Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

(19 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

DOLESCHAL Christian

GÁL Kinga

MARTUSCIELLO Fulvio (puheenjohtaja)

SEEKATZ Ralf

THUN UND HOHENSTEIN Róża

S&D (4)

AMERIKS Andris (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

HRISTOV Ivo

SIDL Günther

Renew (3)

ALIEVA-VELI Atidzhe (toinen varapuheenjohtaja)

EROGLU Engin

USPASKICH Viktor

ID (2)

DAVID Ivan

MARIANI Thierry

Verts/ALE (2)

NIENASS Niklas

..........

ECR (2)

JURZYCA Eugen

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

GUE/NGL (1)

BJÖRK Malin

NI (0)

DM04 D-CL

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile

Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Chile

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

HIDVÉGHI Balázs

LÓPEZ GIL Leopoldo (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MILAZZO Giuseppe

MOTREANU Dan-Ştefan

S&D (3)

ANGEL Marc

BARLEY Katarina

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma (puheenjohtaja)

Renew (2)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

RAFAELA Samira

ID (1)

BUCHHEIT Markus

Verts/ALE (1)

HÄUSLING Martin

ECR (1)

LEGUTKO Ryszard Antoni (toinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (2)

KIZILYÜREK Niyazi

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

FURORE Mario

D22 D-CN

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Китайската народна република

Delegación para las Relaciones con la República Popular China

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Delegation for relations with the People's Republic of China

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Delegação para as Relações com a República Popular da China

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

(37 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

de LANGE Esther

FITZGERALD Frances

HOHLMEIER Monika

MONTSERRAT Dolors

PEREIRA Lídia

RESSLER Karlo

SCHULZE Sven

SPYRAKI Maria (toinen varapuheenjohtaja)

WINKLER Iuliu

S&D (9)

BONAFÈ Simona

ERTUG Ismail

FUGLSANG Niels

GEBHARDT Evelyne (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MARQUES Margarida

PLUMB Rovana

ROS SEMPERE Marcos

WOLTERS Lara

Renew (5)

CHRISTENSEN Asger

in 't VELD Sophia

KÖRNER Moritz

TRILLET-LENOIR Véronique

VÁZQUEZ LÁZARA Adrián

ID (4)

DAVID Ivan

JALKH Jean-François

LIMMER Sylvia

TARDINO Annalisa

Verts/ALE (4)

BÜTIKOFER Reinhard (puheenjohtaja)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HAHN Henrike

ECR (4)

ROOKEN Rob

STANCANELLI Raffaele

TOBISZOWSKI Grzegorz

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (1)

VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (1)

EVI Eleonora

D01 DEEA

[ 02.07.19 - ]

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Delegación para la Cooperación Septentrional y para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Delegation für die Zusammenarbeit im Norden und für die Beziehungen zur Schweiz und zu Norwegen, im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Island und im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Izaslanstvo za sjevernu suradnju i za odnose sa Švicarskom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda i Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-kooperazzjoni tat-Tramuntana u għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Iżlanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Delegação para a Cooperação Setentrional e para as Relações com a Suíça e a Noruega, à Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia e à Comissão Parlamentar Mista do Espaço Económico Europeu (EEE)

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtăUE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

(17 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

LINS Norbert

McGUINNESS Mairead

SANDER Anne

SCHWAB Andreas (puheenjohtaja)

TOMC Romana

S&D (3)

DANIELSSON Johan

KOHUT Łukasz

TOIA Patrizia

Renew (3)

FEDERLEY Fredrick

GAMON Claudia (toinen varapuheenjohtaja)

GRUDLER Christophe

ID (2)

GARRAUD Jean-Paul

PANZA Alessandro

Verts/ALE (3)

BREYER Patrick

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

GIEGOLD Sven (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ECR (1)

KRASNODĘBSKI Zdzisław

GUE/NGL (0)

NI (0)

DA04 DEPA

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

(60 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (18)

BĂSESCU Traian

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BERNHUBER Alexander

BOCSKOR Andrea

DUDA Jarosław

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej (neljäs varapuheenjohtaja)

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KALNIETE Sandra

KUBILIUS Andrius (puheenjohtaja)

MAŽYLIS Liudas

MUREŞAN Siegfried

NISTOR Gheorghe-Vlad

ŠOJDROVÁ Michaela

TOMAC Eugen

..........

..........

..........

S&D (11)

AVRAM Carmen

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GRAPINI Maria

HAJŠEL Robert

KALJURAND Marina

OLEKAS Juozas

PICULA Tonino

SÁNCHEZ AMOR Nacho

TERHEŞ Cristian (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

UŠAKOVS Nils

VITANOV Petar

Renew (7)

AUŠTREVIČIUS Petras

CIOLOŞ Dacian

KARLSBRO Karin

MELCHIOR Karen

MIHAYLOVA Iskra

ŠIMEČKA Michal

STRUGARIU Ramona

ID (5)

BEIGNEUX Aurelia

HAIDER Roman

JORON Virginie

MARIANI Thierry

SOFO Vincenzo

Verts/ALE (6)

GREGOROVÁ Markéta (toinen varapuheenjohtaja)

LAGODINSKY Sergey

ROPĖ Bronis

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

..........

..........

ECR (6)

FOTYGA Anna

GEUKING Helmut

JAKI Patryk (kolmas varapuheenjohtaja)

TOMAŠEVSKI Valdemar

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (4)

HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

MICHELS Martina

SCHOLZ Helmut

NI (3)

PEDICINI Piernicola

RADAČOVSKÝ Miroslav

SONNEBORN Martin

D08 D-IL

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Израел

Delegación para las Relaciones con Israel

Delegace pro vztahy s Izraelem

Delegationen for Forbindelserne med Israel

Delegation für die Beziehungen zu Israel

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Delegation for relations with Israel

Délégation pour les relations avec Israël

Izaslanstvo za odnose s Izraelom

Delegazione per le relazioni con Israele

Delegācija attiecībām ar Izraēlu

Delegacija ryšiams su Izraeliu

Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael

Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Delegação para as Relações com Israel

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel

Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Delegacija za odnose z Izraelom

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Israel

(18 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

DEUTSCH Tamás

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio (puheenjohtaja)

NOVAK Ljudmila

TOBÉ Tomas

S&D (4)

AVRAM Carmen

LARROUTUROU Pierre

PICIERNO Pina

YONCHEVA Elena (toinen varapuheenjohtaja)

Renew (3)

BEER Nicola

CICUREL Ilana

RIES Frédérique

ID (3)

BONFRISCO Anna

CECCARDI Susanna

LIMMER Sylvia

Verts/ALE (1)

..........

ECR (1)

RUISSEN Bert-Jan (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

MICHELS Martina

NI (0)

D23 D-IN

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Индия

Delegación para las Relaciones con la India

Delegace pro vztahy s Indií

Delegationen for Forbindelserne med Indien

Delegation für die Beziehungen zu Indien

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Delegation for relations with India

Délégation pour les relations avec l'Inde

Izaslanstvo za odnose s Indijom

Delegazione per le relazioni con l'India

Delegācija attiecībām ar Indiju

Delegacija ryšiams su Indija

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja

Delegatie voor de betrekkingen met India

Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Delegação para as Relações com a Índia

Delegaţia pentru relaţiile cu India

Delegácia pre vzťahy s Indiou

Delegacija za odnose z Indijo

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Indien

(23 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (8)

DE MEO Salvatore

FRANSSEN Cindy (toinen varapuheenjohtaja)

NISTOR Gheorghe-Vlad

PATRICIELLO Aldo

SEEKATZ Ralf

THALER Barbara

VINCZE Loránt

..........

S&D (4)

BARLEY Katarina

CHAHIM Mohammed

CIUHODARU Tudor (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MARQUES Pedro

Renew (2)

FARRENG Laurence

GADE Søren

ID (2)

JAMET France

JUVIN Herve

Verts/ALE (3)

DALUNDE Jakop G.

PETER-HANSEN Kira Marie

SEMSROTT Nico

ECR (2)

BOURGEOIS Geert

FITTO Raffaele

GUE/NGL (1)

VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (1)

SINČIĆ Ivan Vilibor

D13 D-IQ

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Ирак

Delegación para las Relaciones con Irak

Delegace pro vztahy s Irákem

Delegationen for Forbindelserne med Irak

Delegation für die Beziehungen zu Irak

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Delegation for relations with Iraq

Délégation pour les relations avec l'Iraq

Izaslanstvo za odnose s Irakom

Delegazione per le relazioni con l'Iraq

Delegācija attiecībām ar Irāku

Delagacija ryšiams su Iraku

Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq

Delegatie voor de betrekkingen met Irak

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem

Delegação para as Relações com o Iraque

Delegaţia pentru relaţiile cu Irak

Delegácia pre vzťahy s Irakom

Delegacija za odnose z Irakom

Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Irak

(7 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (1)

SKYTTEDAL Sara (puheenjohtaja)

S&D (1)

RUIZ DEVESA Domènec (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

Renew (1)

AL-SAHLANI Abir (toinen varapuheenjohtaja)

ID (1)

CAMPOMENOSI Marco

Verts/ALE (1)

GEESE Alexandra

ECR (1)

WEIMERS Charlie

GUE/NGL (1)

BARRENA ARZA Pernando

NI (0)

D14 D-IR

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Иран

Delegación para las Relaciones con Irán

Delegace pro vztahy s Íránem

Delegationen for Forbindelserne med Iran

Delegation für die Beziehungen zu Iran

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Delegation for relations with Iran

Délégation pour les relations avec l'Iran

Izaslanstvo za odnose s Iranom

Delegazione per le relazioni con l'Iran

Delegācija attiecībām ar Irānu

Delegacija ryšiams su Iranu

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Delegação para as Relações com o Irão

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran

Delegácia pre vzťahy s Iránom

Delegacija za odnose z Iranom

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Iran

(11 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

POSPÍŠIL Jiří

SALINI Massimiliano (toinen varapuheenjohtaja)

WIEZIK Michal

..........

S&D (2)

GUTELAND Jytte

..........

Renew (1)

..........

ID (2)

CAMPOMENOSI Marco

MAYER Georg

Verts/ALE (1)

URTASUN Ernest

ECR (0)

GUE/NGL (1)

ERNST Cornelia (puheenjohtaja)

NI (0)

D21 D-JP

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Япония

Delegación para las Relaciones con Japón

Delegace pro vztahy s Japonskem

Delegationen for Forbindelserne med Japan

Delegation für die Beziehungen zu Japan

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Delegation for relations with Japan

Délégation pour les relations avec le Japon

Izaslanstvo za odnose s Japanom

Delegazione per le relazioni con il Giappone

Delegācija attiecībām ar Japānu

Delegacija ryšiams su Japonija

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Delegação para as Relações com o Japão

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia

Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Delegacija za odnose z Japonsko

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Japan

(24 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

BERGER Stefan

JARUBAS Adam

MAYDELL Eva

ŠTEFANEC Ivan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (6)

GEIER Jens

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

MORETTI Alessandra

SCHALDEMOSE Christel (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

SILVA PEREIRA Pedro

..........

Renew (4)

PEKKARINEN Mauri

PÎSLARU Dragoş

RIQUET Dominique

TOLLERET Irène

ID (3)

FEST Nicolaus

GRANT Valentino

HUHTASAARI Laura

Verts/ALE (2)

GUERREIRO Francisco

PAULUS Jutta

ECR (2)

KOPCIŃSKA Joanna

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (1)

PELLETIER Anne-Sophie

NI (1)

ADINOLFI Isabella

D27 DKOR

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Корейския полуостров

Delegación para las Relaciones con la Península de Corea

Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Delegation für die Beziehungen zur Koreanischen Halbinsel

Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο

Delegation for relations with the Korean Peninsula

Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom

Delegazione per le relazioni con la penisola coreana

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Delegação para as Relações com a Península da Coreia

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

(12 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

FERBER Markus

MANDL Lukas

RADTKE Dennis

S&D (2)

LUENA César (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

..........

Renew (1)

SOLÍS PÉREZ Susana

ID (1)

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (1)

CORMAND David

ECR (2)

FITTO Raffaele

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

GUE/NGL (1)

KOUNTOURA Elena

NI (1)

SONNEBORN Martin

DA03 DLAT

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika

Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

(75 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (23)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BUDA Daniel

CHRISTOFOROU Lefteris del

CASTILLO VERA Pilar

DORFMANN Herbert (kuudes varapuheenjohtaja)

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel (neljäs varapuheenjohtaja)

GIESEKE Jens

GONZÁLEZ PONS Esteban

HANSEN Christophe

HIDVÉGHI Balázs

HÜBNER Danuta Maria

KOPACZ Ewa

LIESE Peter

LÓPEZ GIL Leopoldo

MELO Nuno

MILAZZO Giuseppe

MOTREANU Dan-Ştefan

POLFJÄRD Jessica

WARBORN Jörgen

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

..........

S&D (15)

AGUILERA Clara

ANDROULAKIS Nikos (viides varapuheenjohtaja)

ANGEL Marc

BULLMANN Udo

CERDAS Sara

CHINNICI Caterina

DE CASTRO Paolo

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GONZÁLEZ Mónica Silvana

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

LÓPEZ Javi (puheenjohtaja)

REGNER Evelyn

SANTOS Isabel

SMERIGLIO Massimiliano

..........

Renew (10)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BILBAO BARANDICA Izaskun

CAÑAS Jordi (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

CANFIN Pascal

GARICANO Luis

KARLESKIND Pierre

NAGTEGAAL Caroline

NART Javier

RAFAELA Samira

SÉJOURNÉ Stéphane

ID (5)

BORCHIA Paolo

CONTE Rosanna

HAKKARAINEN Teuvo

LAPORTE Hélène

MAYER Georg

Verts/ALE (6)

CAVAZZINI Anna

METZ Tilly

O'SULLIVAN Grace

RIBA I GINER Diana

TOUSSAINT Marie

..........

ECR (7)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

MAZUREK Beata (seitsemäs varapuheenjohtaja)

RAFALSKA Elżbieta

TERTSCH Hermann (kolmas varapuheenjohtaja)

VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (6)

BJÖRK Malin

CHAIBI Leila

PEREIRA Sandra (toinen varapuheenjohtaja)

PINEDA Manu

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

URBÁN CRESPO Miguel

NI (3)

CASTALDO Fabio Massimo

GEMMA Chiara

PIGNEDOLI Sabrina

D10 DMAG

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир

Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, incluidas la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos, la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Túnez y la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Argelia

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko

Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet

Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern und der Union des Arabischen Maghreb, unter andere in den Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen EU-Marokko, EU-Tunesien und EU-Algerien

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja Eli–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees

Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom arapskog Magreba, uključujući Zajedničke parlamentarne odbore EU-a i Maroka, EU-a i Tunisa te EU-a i Alžira

Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās

Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtinius parlamentinius komitetus

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval, beleértve az EU–Marokkó, EU–Tunézia és EU–Algéria Parlamenti Vegyes Bizottságokat, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi, inklużi l-Kumitati Parlamentari Konġunti UE-Marokk, UE-Tuneżija u UE-Alġerija

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria

Delegação para as Relações com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe, incluindo as Comissões Parlamentares Mistas UE-Marrocos, UE-Tunísia e UE-Argélia

Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko

Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba, vključno s skupnimi parlamentarnimi odbori EU-Maroko, EU-Tunizija in EU-Alžirija

Suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet

(18 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

ADEMOV Asim

HORTEFEUX Brice

POLČÁK Stanislav

TRÓCSÁNYI László

S&D (4)

COZZOLINO Andrea (puheenjohtaja)

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MARQUES Pedro

VAN BREMPT Kathleen

Renew (3)

AZMANI Malik

CHASTEL Olivier

LOISEAU Nathalie

ID (2)

BERG Lars Patrick

LEBRETON Gilles

Verts/ALE (2)

BRICMONT Saskia

RIBA I GINER Diana

ECR (1)

BUXADÉ VILLALBA Jorge

GUE/NGL (1)

MAUREL Emmanuel (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

D11 DMAS

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Машрек

Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene

Delegation für die Beziehungen zu den Maschrik-Ländern

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ

Delegation for relations with the Mashreq countries

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka

Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashreq

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Delegação para as Relações com os Países do Maxereque

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Delegacija za odnose z državami Mašreka

Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

(18 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

BELLAMY François-Xavier

KYMPOUROPOULOS Stelios

LENAERS Jeroen (toinen varapuheenjohtaja)

S&D (6)

BENIFEI Brando

GARCÍA MUÑOZ Isabel

MEBAREK Nora

ROBERTI Franco

SANTOS Isabel (Présidente)

SIPPEL Birgit

Renew (2)

GOZI Sandro

KELLER Fabienne

LIZZI Elena

ZIMNIOK Bernhard

Verts/ALE (2)

LANGENSIEPEN Katrin

MARQUARDT Erik (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ECR (1)

BERLATO Sergio

GUE/NGL (2)

MATIAS Marisa

PINEDA Manu

NI (0)

D05 D-MD

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova

Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove

Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia

Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia

Delegaţia la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

(14 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

HALICKI Andrzej

MUREŞAN Siegfried (puheenjohtaja)

NISTOR Gheorghe-Vlad

S&D (3)

BENEA Adrian-Dragoş

TERHEŞ Cristian

TUDOSE Mihai

Renew (2)

GHINEA Cristian

STRUGARIU Ramona (toinen varapuheenjohtaja)

ID (1)

BLAŠKO Hynek

Verts/ALE (1)

ŽDANOKA Tatjana (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ECR (1)

JAKI Patryk

GUE/NGL (1)

SCHOLZ Helmut

NI (2)

PEDICINI Piernicola

RADAČOVSKÝ Miroslav

DM08 D-ME

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Montenegro

Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Montenegro

Delegaţia la Comisia parlamentară de stabilizare i de asociere UE-Muntenegru

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

(14 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

BENTELE Hildegard

BILČÍK Vladimír (puheenjohtaja)

DÜPONT Lena

RANGEL Paulo

S&D (3)

FERNÁNDEZ Jonás

KAMMEREVERT Petra (toinen varapuheenjohtaja)

PAPADAKIS Demetris

Renew (2)

FLEGO Valter (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

KNOTEK Ondřej

ID (2)

BILDE Dominique

DREOSTO Marco

Verts/ALE (1)

WAITZ Thomas

ECR (1)

STEGRUD Jessica

GUE/NGL (0)

NI (1)

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

DA02 DMED

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

(49 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (13)

ADEMOV Asim

BELLAMY François-Xavier

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

EVREN Agnès

HORTEFEUX Brice

KYMPOUROPOULOS Stelios

LENAERS Jeroen

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

PIETIKÄINEN Sirpa

POLČÁK Stanislav

TOBÉ Tomas

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

..........

S&D (11)

AGIUS SALIBA Alex

GARCÍA MUÑOZ Isabel

MAJORINO Pierfrancesco

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MARQUES Margarida

MAVRIDES Costas

NOICHL Maria

ROBERTI Franco

SASSOLI David Maria (puheenjohtaja)

YONCHEVA Elena

..........

Renew (6)

AZMANI Malik

BRUNET Sylvie

CHABAUD Catherine

CHASTEL Olivier

KELLER Fabienne

LOISEAU Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA Maite

ID (5)

BAY Nicolas

COLLARD Gilbert

DONATO Francesca

VUOLO Lucia

ZIMNIOK Bernhard

Verts/ALE (5)

ALFONSI François

RIBA I GINER Diana

ROOSE Caroline

SATOURI Mounir

YENBOU Salima

ECR (4)

BERLATO Sergio

BUXADÉ VILLALBA Jorge

RUISSEN Bert-Jan

VONDRA Alexandr

GUE/NGL (3)

BOMPARD Manuel

KOUNTOURA Elena

MATIAS Marisa

NI (2)

BEGHIN Tiziana

D'AMATO Rosa

D20 DMER

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Меркосур

Delegación para las Relaciones con Mercosur

Delegace pro vztahy s Mercosurem

Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern des Mercosur

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)

Delegation for relations with Mercosur

Délégation pour les relations avec le Mercosur

Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura

Delegazione per le relazioni con il Mercosur

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm

Delegacija ryšiams su MERCOSUR

A Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru

Delegação para as relações com o Mercosul

Delegaţia pentru relaţile cu Mercosur

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru

Delegacija za odnose z Mercosurjem

Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Mercosurländerna

(19 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

BUDA Daniel

FERNANDES José Manuel

GONZÁLEZ PONS Esteban

MELO Nuno

WARBORN Jörgen

S&D (4)

ANDRIEU Eric

BISCHOFF Gabriele

DANTI Nicola (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

GONZÁLEZ Mónica Silvana

Renew (3)

CAÑAS Jordi

NAGTEGAAL Caroline

SÉJOURNÉ Stéphane (puheenjohtaja)

ID (1)

LANCINI Danilo Oscar

Verts/ALE (2)

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

GRUFFAT Claude

ECR (2)

MAZUREK Beata

RAFALSKA Elżbieta

GUE/NGL (2)

KOULOGLOU Stelios

URBÁN CRESPO Miguel

NI (0)

DM01 D-MK

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Macedonia del Norte

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Nordmazedonien

Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Macédoine du Nord

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord

Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Macedónia do Norte

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija

Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

(13 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

BILČÍK Vladimír

WALSMANN Marion (toinen varapuheenjohtaja)

S&D (3)

PIRI Kati

SCHIEDER Andreas (puheenjohtaja)

STANISHEV Sergei

Renew (2)

ALIEVA-VELI Atidzhe

JOVEVA Irena (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ID (2)

BALDASSARRE Simona

CASANOVA Massimo

ECR (1)

DZHAMBAZKI Angel

GUE/NGL (0)

NI (1)

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

DM03 D-MX

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Mexiko

Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού

Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico

Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-México

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

(14 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

CHRISTOFOROU Lefteris

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

HÜBNER Danuta Maria

POLFJÄRD Jessica (toinen varapuheenjohtaja)

S&D (3)

AGUILERA Clara (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

LÓPEZ Javi

SMERIGLIO Massimiliano (puheenjohtaja)

Renew (2)

CANFIN Pascal

GARICANO Luis

ID (1)

BARDELLA Jordan

ECR (1)

TERTSCH Hermann

GUE/NGL (1)

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

GEMMA Chiara

DA05 DNAT

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly

Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a

Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO

Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO

Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

(10 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

BUZEK Jerzy

McALLISTER David

PEETERS Kris (puheenjohtaja)

S&D (2)

MIKSER Sven (toinen varapuheenjohtaja)

RÓNAI Sándor

Renew (2)

AUŠTREVIČIUS Petras

LOISEAU Nathalie (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ID (1)

BONFRISCO Anna

ECR (1)

FOTYGA Anna

GUE/NGL (0)

NI (0)

D09 DPAL

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Палестина

Delegación para las Relaciones con Palestina

Delegace pro vztahy s Palestinou

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Delegation für die Beziehungen zu Palästina

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Delegation for relations with Palestine

Délégation pour les relations avec la Palestine

Izaslanstvo za odnose s Palestinom

Delegazione per le relazioni con la Palestina

Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Delegacija ryšiams su Palestina

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Delegação para as Relações com a Palestina

Delegaţia pentru relaţiile cu Palestina

Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Delegacija za odnose s Palestino

Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Palestina

(18 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (3)

EVREN Agnès

PIETIKÄINEN Sirpa

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (4)

INCIR Evin (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

LARROUTUROU Pierre

LUENA César

PISAPIA Giuliano

Renew (3)

BRUNET Sylvie

CHABAUD Catherine

PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (2)

AUKEN Margrete (toinen varapuheenjohtaja)

O'SULLIVAN Grace

ECR (0)

GUE/NGL (4)

FERREIRA João

KIZILYÜREK Niyazi

MATIAS Marisa

PINEDA Manu (puheenjohtaja)

NI (1)

D'AMATO Rosa

D31 DPAP

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament

Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Delegation for relations with the Pan-African Parliament

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom

Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu

A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Parlament Pan-Afrikan

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Delegação para as Relações com o Parlamento Pan-Africano

Delegaţia pentru relaţiile cu Parlamentul Panafrican

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom

Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

(12 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

BERENDSEN Tom

JÁRÓKA Lívia

MORANO Nadine

VERHEYEN Sabine

S&D (3)

ARENA Maria

BONAFÈ Simona

OLEKAS Juozas

Renew (2)

ANSIP Andrus

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya (puheenjohtaja)

ID (1)

OLIVIER Philippe

ECR (0)

GUE/NGL (0)

NI (1)

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

DM06 D-RS

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Serbien

Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Sérvia

Delegaţia la Comisia parlamentară de stabilizare i de asociere UE-Serbia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

BOGOVIČ Franc (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

DELI Andor

DE MEO Salvatore

KALINOWSKI Jarosław

S&D (3)

FAJON Tanja (puheenjohtaja)

KOHUT Łukasz

PENKOVA Tsvetelina

Renew (2)

ARMAND Clotilde

GROŠELJ Klemen

ID (2)

LECHANTEUX Julie

ZANNI Marco

Verts/ALE (1)

REINTKE Terry

ECR (1)

FIDANZA Carlo

GUE/NGL (1)

KOKKALIS Petros (toinen varapuheenjohtaja)

NI (1)

RONDINELLI Daniela

D03 D-RU

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Delegation im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Russland

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije

Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

(31 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (6)

BERLUSCONI Silvio

JAHR Peter

LEGA David

PIEPER Markus

POLLÁK Peter (toinen varapuheenjohtaja)

ZAGORAKIS Theodoros

S&D (7)

ARA-KOVÁCS Attila

BRGLEZ Milan

ČÍŽ Miroslav

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GUALMINI Elisabetta

HEINÄLUOMA Eero

PIZARRO Manuel

Renew (4)

GUETTA Bernard

KATAINEN Elsi (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

TOOM Yana

TORVALDS Nils

ID (4)

BECK Gunnar

DA RE Gianantonio

DE MAN Filip

..........

Verts/ALE (3)

HOLMGREN Pär

..........

..........

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard (puheenjohtaja)

KUŹMIUK Zbigniew

ROOS Robert

GUE/NGL (2)

ARVANITIS Konstantinos

OMARJEE Younous

NI (2)

LAGOS Ioannis

RADAČOVSKÝ Miroslav

D25 DSAS

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Delegation for relations with the countries of South Asia

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Delegação para as Relações com os Países da Ásia do Sul

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Delegacija za odnose z državami južne Azije

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

MALDEIKIENĖ Aušra

MILLÁN MON Francisco José van

DALEN Peter

ZDECHOVSKÝ Tomáš

ZVER Milan (toinen varapuheenjohtaja)

S&D (4)

BORZAN Biljana

NEUSER Norbert

REGNER Evelyn

..........

Renew (1)

..........

ID (2)

BAY Nicolas

..........

Verts/ALE (1)

DE SUTTER Petra

ECR (1)

PROCACCINI Nicola

GUE/NGL (1)

MODIG Silvia

NI (0)

D07 DSCA

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Armenia, en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Azerbaiyán y en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia

Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EUAserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien

Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee

Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UEAzerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije

Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia

Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UEAżerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia

Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EUAzerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja

Delegação à Comissão Parlamentar de Parceria UE-Arménia, à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Azerbaijão e à Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia

Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjanși la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ –Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EUAzerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

(18 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

BERNHUBER Alexander

JUKNEVIČIENĖ Rasa (toinen varapuheenjohtaja)

ŠOJDROVÁ Michaela

TOMAC Eugen

S&D (4)

AVRAM Carmen

HAJŠEL Robert

KALJURAND Marina (puheenjohtaja)

VITANOV Petar

Renew (2)

MELCHIOR Karen

MIHAYLOVA Iskra

ID (2)

GANCIA Gianna

HAIDER Roman

Verts/ALE (2)

GREGOROVÁ Markéta

WIENER Sarah

ECR (2)

FOTYGA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

SONNEBORN Martin

D02 DSEE

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Delegación para las Relaciones con Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Delegation für die Beziehungen zu Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo

Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo

Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Delegação para as Relações com a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo

Delegaţia pentru relaţiile cu Bosnia-Herţegovina i Kosovo

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

(13 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (4)

DELI Andor

GLAVAK Sunčana

MANDL Lukas

ZOVKO Željana

S&D (3)

BURKHARDT Delara

PICULA Tonino

..........

Renew (2)

BOYER Gilles

TUDORACHE Dragoş

ID (1)

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (1)

FRANZ Romeo (puheenjohtaja)

ECR (2)

RZOŃCA Bogdan

TOMAŠIĆ Ruža

GUE/NGL (0)

NI (0)

DM02 D-TR

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Türkei

Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Turquia

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

(25 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (6)

FOURLAS Loucas

KEFALOGIANNIS Manolis

SOKOL Tomislav

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

WINZIG Angelika

WISELER-LIMA Isabel

S&D (5)

CREŢU Corina

INCIR Evin

MAJORINO Pierfrancesco

MAVRIDES Costas

SÁNCHEZ AMOR Nacho

Renew (4)

EROGLU Engin

HLAVÁČEK Martin

KYUCHYUK Ilhan (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

PETERSEN Morten

ID (2)

CIOCCA Angelo

JORON Virginie

Verts/ALE (2)

KUHNKE Alice

LAGODINSKY Sergey (puheenjohtaja)

ECR (2)

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

JURGIEL Krzysztof

GUE/NGL (2)

DEMIREL Özlem (toinen varapuheenjohtaja)

GEORGIOU Giorgos

NI (2)

PAPADAKIS Kostas

UHRÍK Milan

D04 D-UA

[ 02.07.19 - ]

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine

Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine

Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina

Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia

Delegaţia la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

(16 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (6)

BĂSESCU Traian (toinen varapuheenjohtaja)

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

DUDA Jarosław

KALNIETE Sandra

KUBILIUS Andrius

TERRAS Riho

S&D (2)

DOBREV Klára

MILLER Leszek

Renew (2)

AUŠTREVIČIUS Petras

ID (1)

ŠIMEČKA Michal

GARRAUD Jean-Paul

Verts/ALE (2)

PEKSA Mikuláš

VON CRAMON-TAUBADEL Viola (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ECR (2)

GEUKING Helmut

WASZCZYKOWSKI Witold Jan (puheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

HAZEKAMP Anja

NI (0)

D15 D-US

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки със Съединените американски щати

Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Delegation for relations with the United States

Délégation pour les relations avec les États-Unis

Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Delegação para as Relações com os Estados Unidos

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

(63 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (16)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BOGDAN Ioan-Rareş

CARVALHO Maria da Graça

DIDIER Geoffroy

EHLER Christian

HIDVÉGHI Balázs

KARAS Othmar

KOKALARI Arba

LUTGEN Benoît

MEIMARAKIS Vangelis

METSOLA Roberta

NIEBLER Angelika

NIEDERMAYER Luděk

SIKORSKI Radosław (puheenjohtaja)

TAJANI Antonio

WALSH Maria

S&D (13)

BELKA Marek

CARVALHAIS Isabel

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

KÖSTER Dietmar

KUMPULA-NATRI Miapetra

LALUCQ Aurore

LIBERADZKI Bogusław

NICA Dan

SANT Alfred

TANG Paul

TINAGLI Irene

UŠAKOVS Nils

..........

Renew (9)

CHARANZOVÁ Dita

CSEH Katalin

HUITEMA Jan

IJABS Ivars

KELLEHER Billy

SCHREINEMACHER Liesje

ŞTEFĂNUŢĂ Nicolae (toinen varapuheenjohtaja)

TUDORACHE Dragoş

VERHOFSTADT Guy

ID (7)

ANNEMANS Gerolf

BIZZOTTO Mara

HUHTASAARI Laura

KRAH Maximilian

MADISON Jaak

RIVIÈRE Jérôme

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (7)

BLOSS Michael

BÜTIKOFER Reinhard

CUFFE Ciarán

HAHN Henrike

JAKELIŪNAS Stasys

KOLAJA Marcel

TOUSSAINT Marie

ECR (6)

EPPINK Derk Jan

FIOCCHI Pietro

KANKO Assita

SZYDŁO Beata

VONDRA Alexandr

ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (3)

GUSMÃO José

PAPADIMOULIS Dimitrios

SCHOLZ Helmut

NI (2)

BEGHIN Tiziana

KOLAKUŠIĆ Mislav

D30 D-ZA

[ 02.07.19 - ]

Делегация за връзки с Южна Африка

Delegación para las Relaciones con Sudáfrica

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Delegation für die Beziehungen zu Südafrika

Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Delegation for relations with South Africa

Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud

Izaslanstvo za odnose s Južnom Afrikom

Delegazione per le relazioni con il Sudafrica

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Delegação para as Relações com a África do Sul

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Delegacija za odnose z Južno Afriko

Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

(15 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (5)

ADAMOWICZ Magdalena (puheenjohtaja)

GAHLER Michael

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

MORTLER Marlene (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

SCHNEIDER Christine

S&D (3)

CERDAS Sara

SCHUSTER Joachim (toinen varapuheenjohtaja)

TAX Vera

Renew (2)

ANDREWS Barry

GLÜCK Andreas

ID (2)

MEUTHEN Jörg

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (1)

CARÊME Damien

ECR (1)

LEGUTKO Ryszard Antoni

GUE/NGL (1)

CARTHY Matt

NI (0)

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö