Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0104/2020

Συζήτηση :

PV 13/02/2020 - 4.1
CRE 13/02/2020 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2020 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0036

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

7.1. Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0104/2020

(αντικαθιστά τις B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Pierrette Herzberger-Fofana και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Karol Karski, Εμμανουήλ Φράγκος, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0036)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου