Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 18k
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0104/2020

(asendades B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Javier Nart fraktsiooni Renew nimel;

—   Pierrette Herzberger-Fofana ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0036)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)


7.2. Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0101/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0102/2020

(asendades B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0037)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Sõnavõtud

Nuno Melo.


7.3. Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0038)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.4. ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0095/2020 ja B9-0093/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0095/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0093/2020

Vastu võetud (P9_TA(2020)0039)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõnavõtud

Daniel Freund.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika