Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 18k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemming, die als bijlage bij de notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.


7.1. De Republiek Guinee, met name geweld tegen demonstranten (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 en B9-0113/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0104/2020

(ter vervanging van B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 en B9-0113/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou en Javier Nart, namens de Renew-Fractie;

—   Pierrette Herzberger-Fofana en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2020)0036)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)


7.2. Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 en B9-0112/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0101/2020

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0102/2020

(ter vervanging van B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 en B9-0112/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Caroline Roose, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2020)0037)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Het woord werd gevoerd door:

Nuno Melo.


7.3. FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0038)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


7.4. EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0095/2020 en B9-0093/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0095/2020

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0093/2020

Aangenomen (P9_TA(2020)0039)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Freund.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid