Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 18k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovaní podľa mien v prílohe zápisnice sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho parlamentu.


7.1. Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 a B9-0113/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0104/2020

(nahrádzajúci B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 a B9-0113/2020):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Maria Arena, v mene skupiny S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou a Javier Nart, v mene skupiny Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2020)0036)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)


7.2. Detská práca v baniach na Madagaskare (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 a B9-0112/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B9-0101/2020

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0102/2020

(nahrádzajúci B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 a B9-0112/2020):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann a Ioan-Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Caroline Roose, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2020)0037)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vystúpenia:

Nuno Melo.


7.3. Systém pre falšované a pravé doklady online (FADO) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2020)0038)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.4. Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0095/2020 a B9-0093/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B9-0095/2020

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0093/2020

Prijatý (P9_TA(2020)0039)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpenia:

Daniel Freund.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia