Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 18k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas protokollet, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


7.1. Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0104/2020

(ersätter B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou och Javier Nart, för Renew-gruppen;

—   Pierrette Herzberger-Fofana och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0036)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


7.2. Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0101/2020

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0102/2020

(ersätter B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Caroline Roose, för Verts/ALE-gruppen;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0037)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Inlägg:

Nuno Melo.


7.3. Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0038)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.4. EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0095/2020 och B9-0093/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0095/2020

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0093/2020

Antogs (P9_TA(2020)0039)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Inlägg:

Daniel Freund.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy