Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

12. Οδική ασφάλεια (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Οδική ασφάλεια (2020/2563(RSP))

Η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Johan Danielsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valter Flego, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» Bogdan Rzońca.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου