Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

14. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 6 Φεβρουαρίου 2020)

επιτροπή JURI

- Καταστατικό για ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (2020/2026(INL))
(γνωμοδότηση: EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 6 Φεβρουαρίου 2020)

επιτροπή IMCO

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα) (2020/2028(INI))

επιτροπή JURI

- Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (2020/2027(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή LIBE, επιτροπή FEMM

- Εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της (2020/2029(INI))

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου