Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

17. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής (2020/2002(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: DEVE

- Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα (2020/2006(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές (2020/2021(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (2019/2204(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: AFET, ITRE

επιτροπή TRAN

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο (2020/2019(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: CULT, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών (2020/2012(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θέματα που τίθενται σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2022(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: IMCO, CULT

επιτροπή AFCO

- Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018 (2019/2198(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: AFCO

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου