Показалец 
Протокол
XML 54kPDF 122kWORD 32k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращи 

Предложения за резолюция: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Детски труд в мини в Мадагаскар 

Предложения за резолюция: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0101/2020
(ID)
резолюция (целия текст)-
Общо предложение за резолюция RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
ПГ+361, 165, 100
§оригинален текстПГ
§ 128GUE/NGLЕГ-214, 271, 140
2Verts/ALEЕГ+277, 267, 77
след § 129GUE/NGLЕГ+370, 219, 36
след § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEПГ+392, 141, 95
след § 204Verts/ALEПГ+298, 297, 32
след съобр. К5GUE/NGL-
съображение Л6GUE/NGL-
резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:§ 5; изменения 1, 3, 4, 7
Разни
Евин Инсир (групата S&D) е също сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B9-0102/2020.

 3. Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) ***I 

Доклад: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение2комисияПГ+592, 33, 3
Разни
Допълнение: всички езикови версии

 4. Приоритети на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените 

Предложения за резолюция: B9-0093/2020, B9-0095/2020

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B9-0095/2020
(ECR)
резолюция (целия текст)-
Предложение за резолюция B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, след буква г3S&D+
§ 1, буква ж1S&D, Verts/ALEразд.
1+
2/ЕГ+343, 243, 42
§ 1, буква л§оригинален текстпоотд.+
§ 1, буква м§оригинален текстразд.
1/ПГ+428, 149, 46
2/ПГ+366, 240, 22
§ 1, буква х§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 1, буква ч§оригинален текстразд.
1/ПГ+483, 86, 58
2/ПГ+487, 123, 17
3/ПГ+525, 51, 50
§ 1, буква аа§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 1, буква бб§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+457, 130, 39
§ 1, буква йй§оригинален текстПГ+460, 94, 72
след съобр. Г2S&D+
съображение Е§оригинален текстразд.
1/ПГ+496, 93, 38
2/ПГ+420, 161, 42
съображение К§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+451, 113, 59
съображение М§оригинален текстпоотд.+
резолюция (целия текст)ПГ+463, 108, 50
Искания за поименно гласуване
Renew:§ 1, буква йй окончателно гласуване
ECR:съображения Е, К (2-ра част); § 1, буква м (2-ра част); § 1, буква бб (2-ра част)
S&D:§ 1, буква м; § 1, буква ч; § 1, буква йй
Verts/ALE:§ 1, буква ч
Искания за гласуване поотделно
ECR:съображение М; § 1, буква л; § 1, буква йй
PPE:съображение М; § 1, буква л; § 1, буква бб; § 1, буква йй
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 1, буква бб
1-ва част:„да предостави основано на данни, съобразено с възрастта, всеобхватно образование за сексуалността и взаимоотношенията на момичетата и момчетата в училищна среда, за да се даде възможност на децата и на младите хора да придобият подходящите знания, нагласи и умения, от които се нуждаят, за да създават безопасни, здравословни и изпълнени с уважение отношения; да припомни, че подобно образование следва да се основава на зачитането на правата на човека и равенството между половете и многообразието; да признае, че такова образование следва да включва теми като сексуална ориентация и полова идентичност; изразяване на половата принадлежност; свързани с пола норми; взаимоотношения и положително съгласие; предотвратяване на сексуално и основано на пола насилие и вредни практики, като например сприятеляването с цел сексуална злоупотреба и гениталното осакатяване на жени; предотвратяване на инфекции, предавани по полов път; ХИВ и нежелана бременност,“
2-ра част:„и предоставяне на информация относно достъпа до сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително семейно планиране, методи за контрацепция и безопасен и законен аборт;“
PPE:
съображение Е
1-ва част:„като има предвид, че в световен мащаб се наблюдава обезпокоителна организирана отрицателна реакция срещу правата на жените и ЛГБТИК*;“
2-ра част:„като има предвид, че тези враждебни действия са видими и в държавите — членки на ЕС, в които движенията за борба срещу идеите за справедливост в измерението на социалния пол се опитват да ограничат сексуалното и репродуктивното здраве и права, да забранят сексуалното образование и равенството между половете и насърчават кампании за оклеветяване на Конвенцията от Истанбул; като има предвид, че тази регресия по отношение на правата на жените и равенството между половете трябва да бъде приравнена на атака срещу самата демокрация;“
изменение 1
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „всички“ и „въз основа на съществуващите международни примери;“
2-ра част:тези думи
ECR, PPE:
съображение К
1-ва част:„като има предвид, че съгласно Конвенцията от Истанбул насилието срещу жени се счита за нарушаване на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените; като има предвид, че основаното на пола насилие продължава да бъде мрачна реалност за милиони жени и момичета; като има предвид, че една от всеки две жени в ЕС е преживяла сексуален тормоз и един на всеки трима е бил засегнат от физическо и/или сексуално насилие; като има предвид, че повече от две трети от жертвите на трафика на хора са жени и момичета; като има предвид, че излагането на определени групи от жени на междусекторни и множествени форми на дискриминация допълнително увеличава излагането им на различни форми на основано на пола насилие; като има предвид, че борбата с дискриминацията в законодателството и практиките, както и борбата с дискриминационните нагласи и норми в области като браковете в детска възраст и други обичайни практики укрепват правата и овластяването на жените;“
2-ра част:„като има предвид, че отказът на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права е форма на насилие срещу жените;“
§ 1, буква м
1-ва част:„да осъди категорично правилото за „глобално блокиране“, което забранява на международните организации да получават финансиране за семейно планиране от САЩ, ако предоставят, препоръчват, насочват към свързани с аборт услуги или лобират за тях; да счита това правило за пряко нападение и пречка пред напредъка, постигнат в областта на правата на жените и момичетата;“
2-ра част:„да призове ЕС и неговите държави членки спешно да противодействат на въздействието от това правило, като подкрепят в значителна степен финансирането за сексуалното и репродуктивното здраве и права, и да запълнят недостига на финансиране;“
§ 1, точка v)
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „да дава пример и да деблокира в Европейския съвет Директивата относно жените в управителните съвети и“
2-ра част:тези думи
§ 1, точка x)
1-ва част:„да приключи спешно процеса на ратифициране от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул въз основа на широко присъединяване без каквито и да било ограничения и да се застъпи за неговото ратифициране от всички държави членки; да гарантира правилното изпълнение и прилагане на Конвенцията и да предостави подходящи финансови и човешки ресурси за превенция и борба с насилието над жени и основаното на пола насилие, както и за закрила на жертвите; да вземе предвид препоръките на експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO) на Съвета на Европа и да подобри законодателството, за да го приведе в по-голяма степен в съответствие с разпоредбите на Конвенцията от Истанбул;“ с изключение на думите: „без каквито и да било ограничения“
2-ра част:тези думи
3-та част:„да изиска от Комисията да представи правен акт относно предотвратяването и премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета и основано на пола насилие;“
§ 1, буква аа
1-ва част:„да гарантира всеобщо зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъп до тях съгласно договореното в Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, Пекинската платформа за действие и заключителните документи от конференциите за преглед на тази програма, като признава, че тези права допринасят за постигането на всички свързани със здравето ЦУР, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност;“
2-ра част:„да признае, че достъпът до семейно планиране и здравни услуги за майките, както и до услуги за безопасен и законен аборт са съществени елементи за спасяване на живота на жените;“
Разни
Удо Булман (групата S&D) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-0093/2020.
Димитриос Пападимулис (групата GUE/NGL) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-0093/2020.
Последно осъвременяване: 16 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност