Indeks 
Protokol
XML 46kPDF 105kWORD 32k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter 

Forslag til beslutning: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Børnearbejde i miner i Madagaskar 

Forslag til beslutning: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Beslutningsforslag B9-0101/2020
(ID)
Beslutning (tekst som helhed)-
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
AN+361, 165, 100
§originaltekstAN
§ 128GUE/NGLVE-214, 271, 140
2Verts/ALEVE+277, 267, 77
Efter § 129GUE/NGLVE+370, 219, 36
Efter § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEAN+392, 141, 95
Efter § 204Verts/ALEAN+298, 297, 32
Efter § K5GUE/NGL-
§ L6GUE/NGL-
Beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE:§ 5; ændringsforslag 1, 3, 4, 7
Diverse
Evin Incir (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B9-0102/2020.

 3. Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) ***I 

Betænkning: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale2kor.udv.AN+592, 33, 3
Diverse
Addendum: alle sprogversioner

 4. EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status 

Forslag til beslutning: B9-0093/2020, B9-0095/2020

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Beslutningsforslag B9-0095/2020
(ECR)
Beslutning (tekst som helhed)-
Beslutningsforslag B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, efter litra d)3S&D+
§ 1, litra g)1S&D, Verts/ALEdiv
1+
2/VE+343, 243, 42
§ 1, litra l)§originaltekstvs+
§ 1, litra m)§originaltekstdiv
1/AN+428, 149, 46
2/AN+366, 240, 22
§ 1, litra v)§originaltekstdiv
1+
2+
§ 1, litra x)§originaltekstdiv
1/AN+483, 86, 58
2/AN+487, 123, 17
3/AN+525, 51, 50
§ 1, litra aa)§originaltekstdiv
1+
2+
§ 1, litra bb)§originaltekstdiv
1+
2/AN+457, 130, 39
§ 1, litra jj)§originaltekstAN+460, 94, 72
Efter § D2S&D+
§ F§originaltekstdiv
1/AN+496, 93, 38
2/AN+420, 161, 42
§ K§originaltekstdiv
1+
2/AN+451, 113, 59
§ M§originaltekstvs+
Beslutning (tekst som helhed)AN+463, 108, 50
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Renew:§ 1, litra jj); endelig afstemning
ECR:§§ F, K (2. del); § 1, litra m) (2. del); § 1, litra bb) (2. del)
S&D:§ 1, litra m); § 1, litra x); § 1, litra jj)
Verts/ALE:§ 1, litra x)
Anmodning om særskilt afstemning
ECR:§ M; § 1, litra l); § 1, litra jj)
PPE:§ M; § 1, litra l); § 1, litra bb); § 1, litra jj)
Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 1, litra bb)
1.del:"at tilvejebringe evidensbaseret, alderssvarende og omfattende seksual- og samlivsundervisning for piger og drenge i skolen, så børn og unge kan tilegne sig nøjagtigt den viden, de holdninger og de færdigheder, de har brug for til at skabe sikre, sunde og respektfulde relationer; at minde om, at en sådan uddannelse bør være baseret på respekt for menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed; at anerkende, at en sådan uddannelse bør omfatte emner som seksuel orientering og kønsidentitet, kønsmæssige udtryksformer, kønsnormer, forhold og bekræftende samtykke, forebyggelse af seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis såsom grooming og kvindelig kønslemlæstelse, forebyggelse af seksuelt overførte infektioner, hiv og utilsigtet graviditet"
2.del:"og give oplysninger om adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning, præventionsmetoder og sikker og lovlig abort;"
PPE:
betragtning F
1.del:"der henviser til, at der ses en organiseret, bekymrende modreaktion mod kvinders rettigheder og LGBTIQ*-rettigheder i hele verden;"
2.del:"der henviser til, at denne modreaktion også er synlig i medlemsstaterne, hvor anti-ligestillingsbevægelser forsøger at begrænse seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder, forbyde seksualundervisning og kønsstudier og fremme smædekampagner mod Istanbulkonventionen; der henviser til, at denne forværring af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene skal sidestilles med et angreb mod selve demokratiet;"
ændringsforslag 1
1.del:teksten uden ordene: "alle" (anden forekomst) og "med udgangspunkt i eksisterende internationale eksempler;"
2.del:disse ord
ECR, PPE:
§ K
1.del:"der henviser til, at vold mod kvinder i henhold til Istanbulkonventionen forstås som en krænkelse af menneskerettighederne og en form for diskrimination mod kvinder; der henviser til, at kønsbaseret vold er fortsat er daglig kost for millioner af kvinder og piger; der henviser til, at ikke mindre end hver anden kvinde i EU har været udsat for seksuel chikane, og at hver tredje er blevet udsat for fysisk og/eller seksuel vold; der henviser til, at kvinder og piger udgør over to tredjedele af ofrene for menneskehandel; der henviser til, at visse grupper af kvinders eksponering for tværgående og mangeartede former for forskelsbehandling øger deres eksponering for forskellige former for kønsbaseret vold yderligere; der henviser til, at bekæmpelse af forskelsbehandling i lovgivningen og i praksis og bekæmpelse af diskriminerende holdninger og normer på områder som børneægteskaber og anden traditionel praksis og styrker kvinders rettigheder og muligheder;"
2.del:"der henviser til, at det udgør en form for vold mod kvinder at nægte tjenester inden for seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder;"
§ 1, litra m)
1.del:"at tage stærkt afstand fra reglen om "den globale mundkurv", som indebærer, at internationale organisationer ikke kan modtage amerikansk støtte til familieplanlægning, hvis de yder, rådgiver om, henviser til eller driver lobbyvirksomhed for aborttjenester; at betragte denne regel som et direkte angreb på og et tilbageslag for de fremskridt, der er gjort til fordel for kvinders og pigers rettigheder;"
2.del:"at opfordre EU og dets medlemsstater til hurtigst muligt at imødegå virkningen af reglen om den globale mundkurv ved i betydelig grad at støtte finansieringen af seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder og udfylde finansieringshullet;"
§ 1, litra v)
1.del:teksten uden ordene: "at gå foran med et godt eksempel og ophæve blokeringen af direktivet om kvinder i bestyrelser i Det Europæiske Råd og"
2.del:disse ord
§ 1, litra x)
1.del:teksten "at foretage EU's ratificering af Istanbulkonventionen snarest muligt på grundlag af en bred tiltrædelse uden begrænsninger og slå til lyd for, at den ratificeres af alle medlemsstater; at sikre en ordentlig gennemførelse og håndhævelse af konventionen og afsætte tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og kønsbaseret vold og til beskyttelse af ofrene; at tage hensyn til henstillingerne fra Europarådets ekspertgruppe vedrørende indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (GREVIO) og forbedre lovgivningen for i højere grad at bringe den i overensstemmelse med bestemmelserne i Istanbulkonventionen;" uden ordene: "uden begrænsninger"
2.del:disse ord
3.del:"at anmode Kommissionen om at forelægge en retsakt om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger og kønsbaseret vold;"
§ 1, litra aa)
1.del:"at garantere universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder som vedtaget i handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling, Beijinghandlingsprogrammet og slutdokumenterne fra gennemgangskonferencerne herom, som anerkender, at de bidrager til opfyldelsen af alle sundhedsrelaterede mål for bæredygtig udvikling såsom svangerskabsrådgivning og foranstaltninger til at undgå højrisikofødsler og reducere spædbørns- og børnedødeligheden;"
2.del:"at anerkende, at adgang til familieplanlægning, sundhedstjenester for mødre og sikre og lovlige aborttjenester er vigtige elementer, der bidrager til at redde kvinders liv;"
Diverse
Udo Bullmann (S&D-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslag B9-0093/2020.
Seneste opdatering: 16. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik