Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 47kPDF 104kWORD 30k
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta 

Päätöslauselmaesitykset: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa 

Päätöslauselmaesitykset: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0101/2020
(ID)
päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)-
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
NHÄ+361, 165, 100
§alkuper. tekstiNHÄ
§ 128GUE/NGL-214, 271, 140
2Verts/ALE+277, 267, 77
§ 12 jälkeen9GUE/NGL+370, 219, 36
§ 14 jälkeen10GUE/NGL-
§ 203Verts/ALENHÄ+392, 141, 95
§ 20 jälkeen4Verts/ALENHÄ+298, 297, 32
K kappaleen jälkeen5GUE/NGL-
L kappale6GUE/NGL-
päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:§ 5; tarkistukset 1, 3, 4, 7
Muuta
Myös Evin Incir (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-0102/2020.

 3. False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I 

Mietintö: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Alustava sopimus
alustava sopimus2valiokuntaNHÄ+592, 33, 3
Muuta
Lisäys: kaikki kieliversiot

 4. EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten 

Päätöslauselmaesitykset: B9-0093/2020, B9-0095/2020

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B9-0095/2020
(ECR)
päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)-
Päätöslauselmaesitys B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, d alakohdan jälkeen3S&D+
§ 1, g alakohta1S&D, Verts/ALEosat
1+
2/KÄ+343, 243, 42
§ 1, l alakohta§alkuper. teksti+
§ 1, m alakohta§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+428, 149, 46
2/NHÄ+366, 240, 22
§ 1, v alakohta§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 1, x alakohta§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+483, 86, 58
2/NHÄ+487, 123, 17
3/NHÄ+525, 51, 50
§ 1, aa alakohta§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 1, bb alakohta§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+457, 130, 39
§ 1, jj alakohta§alkuper. tekstiNHÄ+460, 94, 72
D kappaleen jälkeen2S&D+
F kappale§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+496, 93, 38
2/NHÄ+420, 161, 42
K kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+451, 113, 59
M kappale§alkuper. teksti+
päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+463, 108, 50
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:§ 1, jj alakohta; lopullinen äänestys
ECR:F kappale, K kappale (2. osa); § 1, m alakohta (2. osa); § 1, bb alakohta (2. osa)
S&D:§ 1, m alakohta; § 1, x alakohta; § 1, jj alakohta
Verts/ALE:§ 1, x alakohta
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:M kappale; § 1, l alakohta; § 1, jj alakohta
PPE:M kappale; § 1, l alakohta; § 1, bb alakohta; § 1, jj alakohta
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 1, bb alakohta
1.osa:”tarjoaa kouluissa tytöille ja pojille todisteisiin perustuvaa, iän huomioon ottavaa ja kattavaa seksuaali- ja parisuhdevalistusta, jotta lapset ja nuoret voivat kehittää täsmällistä tietoa, asenteita ja taitoja, joita he tarvitsevat voidakseen solmia turvallisia, terveellisiä ja kunnioitukseen perustuvia suhteita; muistuttaa, että tällaisen valistuksen on perustuttava ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon sekä moninaisuuden kunnioittamiseen; panee merkille, että tällaisen valistuksen tulee käsittää sellaisia aiheita kuin seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, sukupuolinormit, suhteet ja suostumuksen ilmaiseminen, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan estäminen sekä hyväksikäytön valmistelun ja naisten sukupuolielinten silpomisen kaltaisten vahingollisten käytäntöjen estäminen, sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden ja hi-viruksen torjuminen ja tahattomien raskauksien estäminen”
2.osa:”ja siinä olisi annettava tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon saannista, perhesuunnittelusta, ehkäisymenetelmistä sekä turvallisesta ja laillisesta abortista”
PPE:
F kappale
1.osa:”toteaa, että koko maailmassa on havaittavissa naisten ja hlbtiq*-ihmisten oikeuksiin kohdistuva organisoitu ja huolestuttava vastaliike;”
2.osa:”toteaa, että tämä vastaliike on nähtävissä myös jäsenvaltioissa, joissa sukupuolten tasa-arvon vastaiset liikkeet yrittävät rajoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja siihen liittyviä oikeuksia, kieltää seksuaalivalistuksen ja sukupuolentutkimuksen, tukien Istanbulin yleissopimuksen vastaisia mustamaalauskampanjoita; toteaa, että tällainen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon polkeminen voidaan katsoa hyökkäykseksi itse demokratiaa kohtaan;”
tarkistus 1
1.osa:teksti ilman sanoja ”kaikkiin” ja ”olemassa olevien kansainvälisten esimerkkien pohjalta”
2.osa:nämä sanat
ECR, PPE:
K kappale
1.osa:”toteaa, että Istanbulin yleissopimuksen mukaan ”naisiin kohdistuva väkivalta” tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeusloukkausta ja yhtä syrjinnän muotoa; toteaa, että sukupuoleen perustuva väkivalta on edelleen päivittäistä todellisuutta miljoonille naisille ja tytöille; toteaa, että jopa joka toinen nainen unionissa on kokenut seksuaalista ahdistelua ja joka kolmas nainen on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa; toteaa, että yli kaksi kolmasosaa ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä; toteaa, että tietyt naisryhmät altistuvat moniperusteiselle ja moninkertaiselle syrjinnälle, mikä lisää naisten alttiutta kokea sukupuoleen perustuvan väkivallan eri muotoja; toteaa, että lakeihin ja käytäntöihin liittyvän syrjinnän torjuminen sekä syrjiviin asenteisiin ja normeihin puuttuminen esimerkiksi lapsiavioliittojen ja muiden vakiintuneiden tapojen yhteydessä vahvistaa naisten oikeuksia ja voimaantumista;”
2.osa:”toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja siihen liittyvien oikeuksien ja palveluiden epääminen on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto;”
§ 1, m alakohta
1.osa:”tuomitsee jyrkästi niin sanotun global gag -säännön, joka estää kansainvälisiä organisaatioita saamasta yhdysvaltalaista perhesuunnittelurahoitusta, jos ne tarjoavat aborttipalveluita, antavat aborttineuvontaa, ohjaavat aborttipalveluihin tai edistävät niitä; pitää tätä sääntöä suorana hyökkäyksenä naisten ja tyttöjen oikeuksien alalla aikaansaatuja saavutuksia vastaan ja askeleena taaksepäin;”
2.osa:”kehottaa unionia ja jäsenvaltioita torjumaan pikaisesti gag-säännön vaikutusta tukemalla merkittävästi seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoitoa ja siihen liittyviä oikeuksia koskevaa rahoitusta ja täyttämään rahoituksen puutteet;”
§ 1, v alakohta
1.osa:teksti ilman sanoja ”johtaa esimerkin avulla, aktivoi naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin käsittelyn Eurooppa-neuvostossa ja”
2.osa:nämä sanat
§ 1, x alakohta
1.osa:”saattaa EU:n osalta kiireellisesti päätökseen Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta sekä kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan sen; varmistaa yleissopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen valvonnan ja osoittaa riittävästi taloudellisia ja henkilöresursseja naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi ja uhrien suojelemiseksi; ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntaa käsittelevän Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän (GREVIO) suositukset ja parantaa lainsäädäntöä niin, että se vastaa paremmin Istanbulin yleissopimuksen määräyksiä;” ilman sanoja ”ja rajoituksettoman”
2.osa:nämä sanat
3.osa:”pyytää komissiota esittämään säädöksen kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoliperusteisen väkivallan ehkäisemiseksi;”
§ 1, aa alakohta
1.osa:”takaa seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon palveluiden ja oikeuksien yleismaailmallisen kunnioituksen ja saannin, kuten on sovittu kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelmassa, Pekingin toimintaohjelmassa sekä sen tarkistuskonferenssien tuloksena saaduissa asiakirjoissa; toteaa, että ne edistävät kaikkien terveyteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, joita ovat esimerkiksi äitiyshuolto ja toimet, joilla vältetään suuririskisiä synnytyksiä ja vähennetään imeväis- ja lapsikuolleisuutta;”
2.osa:”panee merkille, että perhesuunnittelun, äitiysterveyspalveluiden sekä turvallisen ja laillisen raskaudenkeskeytyksen saatavuus ovat tärkeitä tekijöitä naisten hengen pelastamisessa;”
Muuta
Myös Udo Bullmann (S&D-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0093/2020.
Myös Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0093/2020.
Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö