Indeks 
Zapisnik
XML 46kPDF 110kWORD 30k
Četvrtak, 13. veljače 2020. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Republika Gvineja, a posebice nasilje prema prosvjednicima 

Prijedlozi rezolucije: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Rad djece u rudnicima na Madagaskaru 

Prijedlozi rezolucije: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0101/2020
(ID)
Rezolucija (cjelokupni tekst)-
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
AN+361, 165, 100
§originalni tekstAN
§ 128GUE/NGLVE-214, 271, 140
2Verts/ALEVE+277, 267, 77
Nakon stavka 12.9GUE/NGLVE+370, 219, 36
Nakon stavka 14.10GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEAN+392, 141, 95
Nakon stavka 20.4Verts/ALEAN+298, 297, 32
Nakon uvodne izjave K5GUE/NGL-
Uvodna izjava L6GUE/NGL-
Rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE:§ 5; amandmani 1, 3, 4, 7
Razno
Evin Incir (Klub zastupnika S&D-a) također je potpisnica zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B9-0102/2020.

 3. Sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) ***I 

Izvješće: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum2odborAN+592, 33, 3
Razno
Dodatak: sve jezične verzije.

 4. Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena 

Prijedlozi rezolucija: B9-0093/2020, B9-0095/2020

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B9-0095/2020
(ECR)
Rezolucija (cjelokupni tekst)-
Prijedlog rezolucije B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
stavak 1, nakon točke (d)3S&D+
stavak 1. točka (g)1S&D, Verts/ALEdiv
1+
2/VE+343, 243, 42
stavak 1. točka (l)§originalni tekstvs+
stavak 1. točka (m)§originalni tekstdiv
1/AN+428, 149, 46
2/AN+366, 240, 22
stavak 1. točka (v)§originalni tekstdiv
1+
2+
stavak 1. točka (x)§originalni tekstdiv
1/AN+483, 86, 58
2/AN+487, 123, 17
3/AN+525, 51, 50
stavak 1. točka (aa)§originalni tekstdiv
1+
2+
stavak 1. točka (bb)§originalni tekstdiv
1+
2/AN+457, 130, 39
stavak 1. točka (jj)§originalni tekstAN+460, 94, 72
Nakon uvodne izjave D2S&D+
Uvodna izjava F§originalni tekstdiv
1/AN+496, 93, 38
2/AN+420, 161, 42
Uvodna izjava K§originalni tekstdiv
1+
2/AN+451, 113, 59
Uvodna izjava M§originalni tekstvs+
Rezolucija (cjelokupni tekst)AN+463, 108, 50
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Renew:stavak 1. točka (jj); konačno glasovanje
ECR:uvodne izjave F, K (drugi dio); stavak 1. točka (m) (drugi dio); stavak 1. točka (bb) (drugi dio)
S&D:stavak 1. točka (m); stavak 1. točka (x); stavak 1. točka (jj)
Verts/ALE:stavak 1. točka (x)
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ECR:uvodna izjava M; stavak 1. točka (l); stavak 1. točka (jj)
PPE:uvodna izjava M; stavak 1. točka (l); stavak 1. točka (bb); stavak 1. točka (jj)
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ECR:
stavak 1. točka (b);
1.dio„da djevojčicama i dječacima u školi omogući sveobuhvatni spolni odgoj i obrazovanje o odnosima koji su utemeljeni na dokazima i prilagođeni dobi kako bi se djeci i mladima omogućilo da usvoje točno znanje, stavove i vještine koji su im potrebni za sigurne i zdrave odnose pune poštovanja; da se prisjeti da bi se takvo obrazovanje trebalo temeljiti na poštovanju ljudskih prava te ravnopravnosti spolova i raznolikosti; da potvrdi da bi takvo obrazovanje trebalo obuhvaćati teme kao što su seksualna orijentacija i rodni identitet, rodno izražavanje, rodne norme, odnosi i afirmativni pristanak, sprečavanje spolnog i rodno uvjetovanog nasilja i štetnih praksi, na primjer seksualno zlostavljanje djece na internetu i sakaćenje ženskih spolnih organa, sprečavanje spolno prenosivih infekcija i HIV-a, i neželjena trudnoća”
2.dio„te pružiti informacije o pristupu spolnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući planiranje obitelji, kontracepcijske metode te siguran i zakonit pobačaj;”
PPE:
uvodna izjava F
1.dio„budući da se diljem svijeta primjećuje organizirani, zabrinjavajući otpor protiv prava žena i pripadnika zajednice LGBTIQ*;”
2.dio„budući da je taj otpor vidljiv i u državama članicama EU-a u kojima pokreti protiv rodne ravnopravnosti nastoje ograničiti spolno i reproduktivno zdravlje i prava, zabraniti spolni odgoj i rodne studije te promicati kampanje ocrnjivanja usmjerene protiv Istanbulske konvencije; budući da se to nazadovanje u pogledu prava žena i rodne ravnopravnosti mora smatrati napadima na samu demokraciju;”
amandman 1
1.diocjelokupni tekst osim riječi: „sve” (drugo spominjanje) i „oslanjajući se na postojeće međunarodne primjere;”
2.diote riječi
ECR, PPE:
uvodna izjava K
1.dio„budući da se prema definiciji iz Istanbulske konvencije nasilje nad ženama smatra kršenjem ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena; budući da je rodno uvjetovano nasilje i dalje je svakodnevna stvarnost milijuna žena i djevojčica; budući da je skoro svaka druga žena u EU-u doživjela seksualno uznemiravanje, a svaka treća je bila žrtvom fizičkog i/ili seksualnog nasilja; budući da žene i djevojčice čine više od dvije trećine žrtava trgovanja ljudima; budući da izloženost određenih skupina žena višedimenzionalnim i višestrukim oblicima diskriminacije dodatno povećava njihovu izloženost različitim oblicima rodno uvjetovanog nasilja; budući da se borbom protiv diskriminacije u zakonima i praksi te suzbijanjem diskriminacijskih stavova i normi u pitanjima poput dječjih brakova i drugih običajnih praksi jačaju prava i položaj žena;”
2.dio„budući da je nijekanje prava i odbijanje pružanja skrbi u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja jedan od oblika nasilja nad ženama;”
stavak 1. točka (m)
1.dio„da snažno osudi pravilo „globalnog blokiranja” kojim se međunarodnim organizacijama brani da primaju financijska sredstva od SAD-a za planiranje obitelji ako one izvode pobačaj, savjetuju o pobačaju, upućuju na njega ili ga zagovaraju; smatra to pravilo izravnim napadom na prava žena i djevojčica te korakom unatrag za rezultate postignute u tom području;”
2.dio”da žurno pozove EU i njegove države članice da se suprotstave učinku pravila blokiranja pružanjem znatne potpore spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te da popune tu „rupu” u financiranju;”
stavak 1. točka (v);
1.diocjelokupni tekst osim riječi: „da bude primjer i u Europskom vijeću deblokira Direktivu o ženama u upravnim odborima te”
2.diote riječi
stavak 1. točka (x)
1.dio„da žurno zaključi ratifikaciju Istanbulske konvencije od strane EU-a na temelju širokog pristupanja bez ograničenja te da zagovara njezinu ratifikaciju u svim državama članicama; da osigura pravilnu provedbu i izvršavanje Konvencije te da dodijeli odgovarajuće financijske i ljudske resurse za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja te za zaštitu žrtava; da u obzir uzme preporuke skupine stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (GREVIO) te da poboljša zakonodavstvo kako bi bilo usklađenije s odredbama iz Istanbulske konvencije;” osim riječi: ”bez ograničenja”
2.diote riječi
3.dio„traži od Komisije da podnese zakonodavni akt za sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama te rodno uvjetovanog nasilja;”
stavak 1. točka (aa)
1.dio„da zajamči univerzalno poštovanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima kako je dogovoreno u Programu djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, Pekinškoj platformi za djelovanje i zaključnim dokumentima s konferencija o njihovim revizijama te da prizna da one doprinose postizanju svih ciljeva održivog razvoja povezanih sa zdravljem, kao što su prenatalna skrb i mjere za sprečavanje visokorizičnih porođaja i smanjenje smrtnosti novorođenčadi i djece;”
2.dio„da prizna da je pristup planiranju obitelji, zdravstvenim uslugama za rodilje te sigurnim i zakonitim uslugama pobačaja važan element za spašavanje života žena;”
Razno
Udo Bullmann (Klub zastupnika S&D-a) također je potpisnik prijedloga rezolucije B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (Klub zastupnika GUE/NGL-a) također je potpisnik prijedloga rezolucije B9-0093/2020.
Posljednje ažuriranje: 16. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti