Indekss 
Protokols
XML 47kPDF 127kWORD 30k
Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Gvinejas Republika, jo īpaši vardarbība pret protestētājiem 

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB balsojums – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Bērnu darba izmantošana Madagaskaras raktuvēs 

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB balsojums – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0101/2020 (ID)
Rezolūcija (viss teksts)-
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
PS+361, 165, 100
§sākotnējais tekstsPS
§ 128GUE/NGLEB-214, 271, 140
2Verts/ALEEB+277, 267, 77
aiz § 129GUE/NGLEB+370, 219, 36
aiz § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEPS+392, 141, 95
aiz § 204Verts/ALEPS+298, 297, 32
aiz K apsv.5GUE/NGL-
L apsv.6GUE/NGL-
Rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:§ 5; grozījumi Nr. 1, 3, 4, 7
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0102/2020 ir parakstījusi arī Evin Incir (S&D grupa).

 3. Sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) ***I 

Ziņojums: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB balsojums – piezīmes
Provizoriska vienošanās
Provizoriska vienošanās2komitejaPS+592, 33, 3
Dažādi
Pielikums: visas valodu versijas.

 4. ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā 

Rezolūcijas priekšlikumi: B9-0093/2020, B9-0095/2020

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB balsojums – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B9-0095/2020 (ECR)
Rezolūcija (viss teksts)-
Rezolūcijas priekšlikums B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, aiz d) apakšpunkta3S&D+
§ 1, g) apakšpunkts1S&D, Verts/ALEbd
1+
2/EB+343, 243, 42
§ 1, l) apakšpunkts§sākotnējais tekstsats.+
§ 1, m) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+428, 149, 46
2/PS+366, 240, 22
§ 1, v) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 1, x) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+483, 86, 58
2/PS+487, 123, 17
3/PS+525, 51, 50
§ 1, aa) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 1, bb) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+457, 130, 39
§ 1, jj) apakšpunkts§sākotnējais tekstsPS+460, 94, 72
aiz D apsv.2S&D+
F apsv.§sākotnējais tekstsbd
1/PS+496, 93, 38
2/PS+420, 161, 42
K apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+451, 113, 59
M apsv.§sākotnējais tekstsats.+
Rezolūcija (viss teksts)PS+463, 108, 50
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Renew:§ 1, jj) apakšpunkts; galīgais balsojums
ECR:F apsvērums, K apsvērums (2. daļa); § 1, m) apakšpunkts (2. daļa); § 1, bb) apakšpunkts (2. daļa)
S&D:§ 1, m) apakšpunkts; § 1, x) apakšpunkts; § 1, jj) apakšpunkts
Verts/ALE:§ 1, x) apakšpunkts
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR:M apsvērums; § 1, l) apakšpunkts; § 1, jj) apakšpunkts
PPE:M apsvērums; § 1, l) apakšpunkts; § 1, bb) apakšpunkts; § 1, jj) apakšpunkts
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 1, bb) apakšpunkts
1.daļa:“nodrošināt, lai meitenēm un zēniem skolās tiktu sniegta faktos balstīta, vecumatkarīga, vispusīga izglītība seksualitātes un attiecību jautājumos, tā dodot iespēju bērniem un jauniešiem attīstīt pareizas zināšanas, attieksmi un prasmes, kas vajadzīgas, lai veidotu drošas, veselīgas un cieņpilnas attiecības; atgādināt, ka šādas izglītības pamatā vajadzētu būt cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības un daudzveidības respektēšanai; atzīt, ka šādas izglītības ietvaros būtu jāaplūko tādi aspekti kā seksuālā orientācija un dzimtiskā identitāte, dzimuma pašizpausme, dzimumu normas, attiecības un apstiprinoša piekrišana, seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršana, tādu kaitīgu parādību izskaušana kā bērnu iedraudzināšana un sieviešu dzimumorgānu kropļošana, kā arī seksuāli transmisīvo slimību (STS), HIV un neplānotas grūtniecības novēršana”
2.daļa:“un jāsniedz informācija par piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei, tostarp informācija par ģimenes plānošanu, kontracepcijas metodēm un drošiem un legāliem abortiem;”
PPE
F apsvērums
1.daļa:“tā kā visā pasaulē tiek novērota organizēta, satraucoša vēršanās pret to, ka tiek ievērotas sieviešu un LGBTIQ* tiesības;”
2.daļa:“tā kā šī negatīvā reakcija ir redzama arī dalībvalstīs, kurās pret dzimumu vērstas kustības cenšas ierobežot seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītās tiesības, aizliegt dzimumaudzināšanu un dzimumu pētījumus un veicināt nomelnošanas kampaņas, kas vērstas pret Stambulas konvenciju; tā kā šī sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības regresija ir jāuzskata par uzbrukumu demokrātijai pašai par sevi;”
grozījums Nr. 1
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus: “visos” (otrreiz) un “pamatojoties uz jau pastāvošiem starptautiskiem piemēriem;”
2.daļa:šie vārdi
ECR, PPE
K apsvērums
1.daļa:“tā kā atbilstoši Stambulas konvencijai vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par cilvēktiesību pārkāpumu un vienu no sieviešu diskriminācijas veidiem, tā kā ar dzimumu saistīta vardarbība vēl aizvien ir ikdienas realitāte miljoniem sieviešu un meiteņu; tā kā katra otrā ES sieviete ir pieredzējusi seksuālu uzmākšanos un katra trešā sieviete ir cietusi no fiziskas un/vai seksuālas vardarbības; tā kā vairāk nekā divas trešdaļas cilvēku tirdzniecības upuru ir sievietes un meitenes; tā kā konkrētu sieviešu grupu saskarsme ar intersekcionālo diskrimināciju un dažādām diskriminācijas formām vēl vairāk palielina viņu neaizsargātību pret dažādiem ar dzimumu saistītas vardarbības veidiem; tā kā diskriminācijas apkarošana tiesību aktos un praksē un diskriminējošas attieksmes un normu, piemēram bērnu laulību un cita veida ieražu prakses, nepieļaušana stiprina sieviešu tiesības un iespējas;”
2.daļa:“tā kā seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību pakalpojumu liegšana ir pret sievietēm vērstas vardarbības veids;”
§ 1, m) apakšpunkts
1.daļa:“stingri nosodīt vispārējo bloķējošo noteikumu, kas liedz starptautiskām organizācijām saņemt ģimenes plānošanai paredzēto ASV finansējumu, ja tās piedāvā aborta veikšanas pakalpojumus, sniedz konsultācijas par abortiem, iesaka vai lobē aborta veikšanas pakalpojumus; uzskatīt šo noteikumu par tiešu uzbrukumu sieviešu un meiteņu tiesībām un soli atpakaļ attiecībā uz gūtajiem panākumiem šo tiesību jomā;”
2.daļa:“steidzami aicināt ES un dalībvalstis vērsties pret šī bloķējošā noteikuma ietekmi, ievērojami atbalstot seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību finansējumu, un novērst šā finansējuma trūkumu;”
§ 1, v) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus: “rādīt piemēru, pārtraucot Eiropadomē bloķēt Direktīvu par sieviešu pārstāvību uzņēmumu vadībā, un”
2.daļa:šie vārdi
§ 1, x) apakšpunkts
1.daļa:“steidzami pabeigt Stambulas konvencijas ratificēšanu Eiropas Savienībā, pamatojoties uz plašu pievienošanos bez jebkādiem ierobežojumiem, un iestāties par to, lai visas dalībvalstis to ratificētu; nodrošināt pienācīgu konvencijas īstenošanu un izpildi un piešķirt atbilstošus finanšu līdzekļus un cilvēkresursus pret sievietēm vērstas vardarbības un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai, kā arī upuru aizsardzībai; ņemt vērā Eiropas Padomes Ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO) ieteikumus un uzlabot tiesību aktus, lai tie vairāk atbilstu Stambulas konvencijas noteikumiem;” izņemot vārdus: “bez jebkādiem ierobežojumiem,”
2.daļa:šie vārdi
3.daļa:“prasīt Komisijai iesniegt tiesību aktu par visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanu un izskaušanu;”
§ 1, aa) apakšpunkts
1.daļa:“garantēt seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību vispārēju ievērošanu un pieejamību, kā noteikts Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības programmā, Pekinas Rīcības platformā un pārskatīšanas konferenču noslēguma dokumentos, atzīstot, ka tie palīdz sasniegt visus ar veselību saistītos IAM, piemēram, attiecībā uz pirmsdzemdību aprūpi, augsta dzemdību riska novēršanas pasākumiem un zīdaiņu un bērnu mirstības samazināšanu;”
2.daļa:“atzīt, ka ģimenes plānošanas, mātes veselības aprūpes pakalpojumu un drošu un legālu abortu pieejamība ir svarīgi faktori sieviešu dzīvības glābšanai;”
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0093/2020 ir parakstījis arī Udo Bullmann (S&D grupa).
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0093/2020 ir parakstījis arī Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL grupa).
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika