Zoznam 
Zápisnica
XML 46kPDF 113kWORD 30k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom 

Návrhy uznesení: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Uznesenie (text ako celok)+
Návrhy uznesení politických skupín
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Detská práca v baniach na Madagaskare 

Návrhy uznesení: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0101/2020
(ID)
Uznesenie (text ako celok)-
Spoločný návrh uznesenia RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
ods.51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
HPM+361, 165, 100
ods.pôvodný textHPM
ods.128GUE/NGLEH-214, 271, 140
2Verts/ALEEH+277, 267, 77
od odseku 129GUE/NGLEH+370, 219, 36
od odseku 1410GUE/NGL-
ods.203Verts/ALEHPM+392, 141, 95
od odseku 204Verts/ALEHPM+298, 297, 32
od odôvodnenia K5GUE/NGL-
odôvodnenie L6GUE/NGL-
uznesenie (text ako celok)+
Návrhy uznesení politických skupín
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:ods.5; PN 1, 3, 4, 7
Iné
Evin Incir (skupina S&D) tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B9-0102/2020.

 3. Systém pre falšované a pravé doklady online (FADO) ***I 

Správa: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+592, 33, 3
Iné
Dodatok: všetky jazykové verzie.

 4. Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien 

Návrhy uznesení: B9-0093/2020, B9-0095/2020

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B9-0095/2020
(ECR)
Uznesenie (text ako celok)-
Návrh uznesenia B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
ods.1 od písmena d)3S&D+
ods.1 písm. g)1S&D, Verts/ALEHPČ
1+
2/EH+343, 243, 42
ods.1 bod 1)ods.pôvodný textOH+
ods.1 písm. m)ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+428, 149, 46
2/HPM+366, 240, 22
ods.1 písm. v)ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.1 písm. x)ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+483, 86, 58
2/HPM+487, 123, 17
3/HPM+525, 51, 50
ods.1 písm. aa)ods.pôvodný textHPČ
1+
2+
ods.1 písm. bb)ods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM+457, 130, 39
ods.1 písm. jj)ods.pôvodný textHPM+460, 94, 72
od odôvodnenia D2S&D+
odôvodnenie Fods.pôvodný textHPČ
1/HPM+496, 93, 38
2/HPM+420, 161, 42
odôvodnenie Kods.pôvodný textHPČ
1+
2/HPM+451, 113, 59
odôvodnenie Mods.pôvodný textOH+
uznesenie (text ako celok)HPM+463, 108, 50
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Renew:ods.1 písm. jj); záverečné hlasovanie
ECR:odôvodnenia F, K (druhá časť); ods. 1 písm. m) (druhá časť); ods. 1 písm. bb) (druhá časť)
S&D:ods.1 písm. m); ods. 1 písm. x); ods. 1 písm. jj)
Verts/ALE:ods.1 písm. x)
Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR:odôvodnenie M; ods. 1 bod 1); ods. 1 písm. jj)
PPE:odôvodnenie M; ods. 1 bod 1); ods. 1 písm. bb); ods. 1 písm. jj)
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ECR:
ods.1 písm. bb)
1.časť„poskytnúť dievčatám a chlapcom v školskom prostredí komplexnú sexuálnu a vzťahovú výchovu založenú na dôkazoch a prispôsobenú veku, aby deti a mladí ľudia mohli rozvíjať presné vedomosti, postoje a zručnosti, ktoré potrebujú na vytvorenie bezpečných, zdravých a ohľaduplných vzťahov; pripomenúť, že takáto výchova by mala byť založená na dodržiavaní ľudských práv a rodovej rovnosti a rozmanitosti; uznať, že takáto výchova by mala zahŕňať témy ako sexuálna orientácia a rodová identita, rodové vyjadrenie, rodové normy, vzťahy a potvrdzujúci súhlas, predchádzanie sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu a škodlivým praktikám, ako je grooming a mrzačenie ženských pohlavných orgánov, prevencia sexuálne prenosných infekcií, HIV a neplánované tehotenstvo, “
2.časť„a poskytovať informácie o prístupe k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovania rodičovstva, spôsobov antikoncepcie a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva;“
PPE:
odôvodnenie F
1.časť„keďže celosvetovo sa pozoruje organizovaný a znepokojivý odmietavý postoj voči právam žien a LGBTIQ *;“
2.časť„keďže tento odmietavý postoj je viditeľný aj v členských štátoch, v ktorých sa protirodové hnutia snažia obmedziť sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, zakázať sexuálnu výchovu a rodové štúdie a podporovať očierňujúce kampane proti Istanbulskému dohovoru; keďže tento ústup v oblasti práv žien a rodovej rovnosti sa musí prirovnať k útokom proti demokracii samotnej;“
PN 1
1.časťText ako celok okrem slov: „všetkých“ a „na základe existujúcich medzinárodných príkladov“
2.časťtieto slová
ECR, PPE:
odôvodnenie K
1.časť„keďže v zmysle Istanbulského dohovoru sa násilie na ženách chápe ako porušenie ľudských práv a ako forma diskriminácie žien; keďže pre milióny žien a dievčat je dennou realitou rodovo motivované násilie; keďže takmer každá druhá žena v EÚ sa stretla so sexuálnym obťažovaním a každá tretia zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie; keďže viac než dve tretiny obetí obchodovania s ľuďmi tvoria ženy a dievčatá; keďže vystavenie určitých skupín žien prierezovým a viacerým formám diskriminácie ďalej zvyšuje ich vystavenie rôznym formám rodovo motivovaného násilia; keďže boj proti diskriminácii v právnych predpisoch a v praxi a riešenie diskriminačných postojov a noriem v oblastiach, ako sú detské manželstvá a ďalšie obyčajové postupy, posilňujú práva žien a ich postavenie;“
2.časť„keďže odopieranie služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je formou násilia páchaného na ženách;“
ods.1 písm. m)
1.časť„dôrazne odsúdiť globálne umlčiavacie pravidlo, ktoré bráni tomu, aby medzinárodné organizácie dostávali prostriedky na programy plánovania rodičovstva z USA, ak poskytujú služby alebo poradenstvo v oblasti prerušenia tehotenstva, takéto služby odporúčajú alebo za ne lobujú; považovať toto pravidlo za priamy útok na práva žien a dievčat a krok späť v pokroku, ktorý sa dosiahol;“
2.časť„naliehavo vyzvať EÚ a jej členské štáty, aby bojovali proti vplyvu umlčiavacieho pravidla tým, že významne podporia financovanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a odstránia túto medzeru vo financovaní;“
ods.1 písm. v)
1.časťText ako celok okrem slov: „ísť príkladom a odblokovať smernicu o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch v Európskej rade a“
2.časťtieto slová
ods.1 písm. x)
1.časť„urýchlene dokončiť ratifikáciu Istanbulského dohovoru zo strany EÚ na základe širokého pristúpenia bez akýchkoľvek obmedzení a zasadzovať sa za jeho ratifikáciu všetkými členskými štátmi; zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie dohovoru a prideliť primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a na boj proti nim, ako aj na ochranu obetí; zohľadniť odporúčania Skupiny expertov Rady Európy pre opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO) a zlepšiť právne predpisy s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami Istanbulského dohovoru;“ okrem slov: „a bez akýchkoľvek výhrad“
2.časťtieto slová
3.časť:„požadovať od Komisie, aby predložila právny akt na prevenciu a potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia;“
ods.1 písm. aa)
1.časť„zaručiť všeobecné rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a prístup k nim, ako bolo dohodnuté v akčnom programe Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, Pekinskej akčnej platforme a výsledných dokumentoch jej hodnotiacich konferencií, ktorými sa potvrdzuje, že prispievajú k dosahovaniu všetkých cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich so zdravím, ako sú napríklad prenatálna starostlivosť a opatrenia na zabránenie vysokorizikovým pôrodom a na zníženie úmrtnosti novorodencov a detí;“
2.časť„uznať, že prístup k plánovaniu rodiny, zdravotné služby pre matky a bezpečné a zákonné služby interrupcie sú dôležitým prvkom na záchranu životov žien;“
Iné
Udo Bullmann (skupina S&D) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0093/2020.
Dimitrios papadimoulis (skupina GUE/NGL) tiež podpísal návrh uznesenia B9-0093/2020.
Posledná úprava: 16. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia