Kazalo 
Zapisnik
XML 46kPDF 106kWORD 30k
Četrtek, 13. februar 2020 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Republika Gvineja, zlasti nasilje nad protestniki 

Predlogi resolucij: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Delo otrok v rudnikih na Madagaskarju 

Predlogi resolucij: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0101/2020
(ID)
Resolucija (vse besedilo)-
Skupni predlog resolucije RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
PG+361, 165, 100
§originalno besediloPG
§ 128GUE/NGLEG-214, 271, 140
2Verts/ALEEG+277, 267, 77
po § 129GUE/NGLEG+370, 219, 36
po § 1410GUE/NGL-
§ 203Verts/ALEPG+392, 141, 95
po § 204Verts/ALEPG+298, 297, 32
po uvodni izjavi K5GUE/NGL-
uvodna izjava L6GUE/NGL-
Resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:§ 5, predlogi sprememb 1, 3, 4, 7
Razno
Evin Incir (skupina S&D) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B9-0102/2020.

 3. Sistem za lažne in prave dokumente na spletu (FADO) ***I 

Poročilo: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum2odborPG+592, 33, 3
Razno
Dodatek: vse jezikovne različice.

 4. Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk 

Predloga resolucije: B9-0093/2020, B9-0095/2020

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B9-0095/2020
(ECR)
Resolucija (vse besedilo)-
Predlog resolucije B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 1, po točki d3S&D+
§ 1, točka g1S&D, Verts/ALEpo delih
1+
2/EG+343, 243, 42
§ 1, točka l§originalno besediloloč.+
§ 1, točka m§originalno besedilopo delih
1/PG+428, 149, 46
2/PG+366, 240, 22
§ 1, točka (v)§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 1, točka (x)§originalno besedilopo delih
1/PG+483, 86, 58
2/PG+487, 123, 17
3/PG+525, 51, 50
§ 1, točka (aa)§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 1, točka bb§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+457, 130, 39
§ 1, točka jj§originalno besediloPG+460, 94, 72
po uvodni izjavi D2S&D+
uvodna izjava F§originalno besedilopo delih
1/PG+496, 93, 38
2/PG+420, 161, 42
uvodna izjava K§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+451, 113, 59
uvodna izjava M§originalno besediloloč.+
Resolucija (vse besedilo)PG+463, 108, 50
Zahteve za poimensko glasovanje
Renew:§ 1, točka jj; končno glasovanje
ECR:uvodne izjave F, K (2. del); § 1, točka m (2. del); § 1, točka bb (2. del)
S&D:§ 1, točka m; § 1, točka x; § 1, točka jj
Verts/ALE:§ 1, točka (x)
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:uvodna izjava M; § 1, točka l; § 1, točka jj
PPE:uvodna izjava M; § 1, točka l; § 1, točka bb; § 1, točka jj
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 1, točka bb
1.del:„naj zagotovi letom primerno, na dokazih temelječo celovito spolno vzgojo in vzgojo o odnosih za deklice in dečke v šolah, da bi otrokom in mladim omogočili osvojitev natančnega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo za varna, zdrava in spoštljiva razmerja; naj opozori, da mora takšno izobraževanje temeljiti na spoštovanju človekovih pravic ter enakosti spolov in raznolikosti; naj prizna, da bi morala taka vzgoja vključevati teme, kot so spolna usmerjenost in spolna identiteta, spolno izražanje, spolne norme, odnosi in pozitivne privolitve, preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter škodljive prakse, kot so navezovanje stikov za spolne namene in pohabljanje ženskih spolnih organov, preprečevanje spolno prenosljivih okužb, HIV in nenamerna nosečnost,“
2.del:„ter zagotoviti informacije o dostopu do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, vključno z načrtovanjem družine, kontracepcijskimi metodami ter varnim in zakonitim splavom;“
PPE:
uvodna izjava F
1.del:„ker je po vsem svetu opaziti organiziran in zaskrbljujoč negativen odziv na pravice žensk in LGBTIQ*;“
2.del:„ker je ta odpor viden tudi v državah članicah, kjer gibanja proti enakopravnosti spolov poskušajo omejiti spolno in reproduktivno zdravje in pravice, prepovedati spolno vzgojo in študije o enakosti spolov ter spodbujati kampanje blatenja Istanbulske konvencije; ker je treba to nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov enačiti z napadi na demokracijo;“
predlog spremembe 1
1.del:vse besedilo brez besed: „vse“ in „pri tem pa se opirala na veljavne mednarodne primere;“
2.del:te besede
ECR, PPE:
uvodna izjava K
1.del:„ker se v skladu z Istanbulsko konvencijo nasilje nad ženskami razume kot kršitev človekovih pravic in obliko diskriminacije žensk; ker je nasilje na podlagi spola še vedno resničnost za milijone žensk in deklet; ker je skoraj polovica žensk v EU doživela spolno nadlegovanje, vsaka tretja pa fizično in/ali spolno nasilje; ker ženske in deklice predstavljajo dve tretjini vseh žrtev trgovine z ljudmi; ker izpostavljenost nekaterih skupin žensk presečni diskriminaciji in njenim večplastnim oblikam dodatno povečuje njihovo izpostavljenost različnim oblikam nasilja na podlagi spola; ker boj proti diskriminaciji v zakonih in praksi ter boj proti diskriminatornim pristopom in normam na področjih, kot so poroke otrok in druge običajne prakse, krepi pravice žensk in spodbuja povečanje njihove vloge;“
2.del:„ker je odrekanje spolnega in reproduktivnega zdravja in storitev za varovanje pravic oblika nasilja nad ženskami;“
§ 1, točka m
1.del:„naj strogo obsodi pravilo globalne prepovedi, ki mednarodnim organizacijam onemogoča dostop do financiranja iz sredstev ZDA za načrtovanje družine, če izvajajo ali priporočajo storitve splava ali nudijo svetovanje o splavu oziroma ga spodbujajo; naj to pravilo označi kot neposreden napad na dosežke ter kot nazadovanje na področju pravic žensk in deklet;“
2.del:„naj nujno pozove EU in njene države članice, naj ukrepajo zoper učinek pravila prepovedi, tako da močno podprejo financiranje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter zapolnijo vrzel v financiranju;“
§ 1, točka v
1.del:vse besedilo brez besed: „naj da zgled in odpravi blokado direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih v Evropskem svetu in;“
2.del:te besede
§ 1, točka x
1.del:„naj nujno zaključi postopek ratifikacije Istanbulske konvencije s strani EU na podlagi širokega pristopa brez omejitev ter se zavzame za njeno ratifikacijo v vseh državah članicah; naj zagotovi pravilno izvajanje in uveljavljanje konvencije ter dodeli ustrezne finančne in kadrovske vire za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja na podlagi spola, za boj proti njima ter za zaščito žrtev; naj upošteva priporočila skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter izboljša zakonodajo, da bo bolj skladna z določbami Istanbulske konvencije; naj pozove Komisijo, naj predloži pravni akt o preprečevanju in zatiranju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter nasilja na podlagi spola;“ razen besed „brez omejitev“ „brez omejitev“
2.del:te besede
3.del:„naj pozove Komisijo, naj predloži pravni akt o preprečevanju in zatiranju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter nasilja na podlagi spola;“
§ 1, točka (aa)
1.del:„naj zagotovi univerzalno spoštovanje in dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, kot je bilo dogovorjeno v akcijskem programu mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju, pekinških izhodiščih za ukrepanje in zaključnih dokumentih konferenc o pregledu, in s tem prizna, da prispevajo k doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja, povezanih z zdravjem, kot so predporodna nega in ukrepi za preprečevanje rojstev z visokim tveganjem ter zmanjšanje umrljivosti dojenčkov in otrok;“
2.del:„naj prizna, da je dostop do načrtovanja družine, storitev za zdravje mater ter storitev varnega in zakonitega splava pomemben del reševanja življenj žensk;“
Razno
Udo Bullmann (skupina S&D) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (skupina GUE/NGL) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0093/2020.
Zadnja posodobitev: 16. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov