Index 
Protokoll
XML 46kPDF 103kWORD 29k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter 

Förslag till resolution B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0104/2020Verts/ALE
B9-0106/2020S&D
B9-0108/2020ECR
B9-0110/2020GUE/NGL
B9-0111/2020PPE
B9-0113/2020Renew

 2. Barnarbete i gruvorna i Madagaskar 

Förslag till resolution B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B9-0101/2020
(ID)
resolution (texten i sin helhet)-
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
punkt 51=
7=
Verts/ALE
GUE/NGL
ONU+361, 165, 100
originaltextenONU
punkt 128GUE/NGLEO-214, 271, 140
2Verts/ALEEO+277, 267, 77
efter punkt 129GUE/NGLEO+370, 219, 36
efter punkt 1410GUE/NGL-
punkt 203Verts/ALEONU+392, 141, 95
efter punkt 204Verts/ALEONU+298, 297, 32
efter skäl K5GUE/NGL-
skäl L6GUE/NGL-
resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B9-0102/2020Verts/ALE
B9-0103/2020S&D
B9-0105/2020ECR
B9-0107/2020GUE/NGL
B9-0109/2020PPE
B9-0112/2020Renew
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:punkt 5; ÄF 1, 3, 4, 7
Övrigt
Evin Incir (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B9-0102/2020.

 3. Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I 

Betänkande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+592, 33, 3
Övrigt
Addendum: samtliga språkversioner.

 4. Resolutionsförslag – EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission 

Förslag till resolution: B9-0093/2020, B9-0095/2020

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B9-0095/2020
(ECR)
resolution (texten i sin helhet)-
Förslag till resolution B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
punkt 1, efter led d3S&D+
punkt 1, led g1S&D, Verts/ALEdelad
1+
2/EO+343, 243, 42
punkt 1, led Ioriginaltextensärsk.+
punkt 1, led moriginaltextendelad
1/ONU+428, 149, 46
2/ONU+366, 240, 22
punkt 1, led voriginaltextendelad
1+
2+
punkt 1, led xoriginaltextendelad
1/ONU+483, 86, 58
2/ONU+487, 123, 17
3/ONU+525, 51, 50
punkt 1, led aaoriginaltextendelad
1+
2+
punkt 1, led bboriginaltextendelad
1+
2/ONU+457, 130, 39
punkt 1, led jjoriginaltextenONU+460, 94, 72
efter skäl D2S&D+
skäl Foriginaltextendelad
1/ONU+496, 93, 38
2/ONU+420, 161, 42
skäl Koriginaltextendelad
1+
2/ONU+451, 113, 59
skäl Moriginaltextensärsk.+
resolution (texten i sin helhet)ONU+463, 108, 50
Begäranden om omröstning med namnupprop
Renew:punkt 1 led jj; slutomröstning
ECR:skäl F, K (andra delen), punkt 1 led m (andra delen), punkt 1 led bb (andra delen)
S&D:punkt 1 led m, punkt 1 led x, punkt 1 led jj
Verts/ALE:punkt 1 led x
Begäranden om särskild omröstning
ECR:skäl M, punkt 1 led I, punkt 1 led jj
PPE:skäl M, punkt 1 led I, punkt 1 led bb, punkt 1 led jj
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 1, led bb
Första delen”Rådet bör tillhandahålla evidensbaserad, åldersanpassad, omfattande sexual- och samlevnadsundervisning till flickor och pojkar i skolsammanhang för att göra det möjligt för barn och ungdomar att utveckla korrekt kunskap, attityder och färdigheter de behöver för att bilda säkra, hälsosamma och respektfulla förhållanden. Rådet bör komma ihåg att en sådan undervisning bör grundas på respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet och mångfald. Rådet bör erkänna att sådan undervisning bör innehålla ämnen såsom sexuell läggning och könsidentitet, könsuttryck, könsnormer, förhållanden och specifikt samtycke, förebyggande av sexuellt och könsrelaterat våld och skadliga metoder såsom gromning och kvinnlig könsstympning, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar, hiv, och oönskade graviditeter,”
Andra delen”och ge information om tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, preventivmedel och säker och laglig abort.”
PPE:
skäl F
Första delen”En organiserad, oroande motreaktion mot kvinnors och hbtiq-personers* rättigheter konstateras över hela världen.”
Andra delen”Denna motreaktion är också synlig i EU:s medlemsstater där rörelser mot jämställdhet försöker begränsa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, förbjuda sexualundervisning och genusvetenskap och främja smutskastningskampanjer mot Istanbulkonventionen. Denna tillbakagång i fråga om kvinnors rättigheter och jämställdhet måste likställas med attacker mot demokratin själv.”
ÄF 1
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”alla” och ”, med utgångspunkt i befintliga internationella exempel”
Andra delendessa ord
ECR, PPE:
skäl K
Första delen”I enlighet med Istanbulkonventionen ska våld mot kvinnor förstås som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor. Könsrelaterat våld fortsätter att vara en del av vardagen för miljontals kvinnor och flickor. Varannan kvinna i EU har upplevt sexuella trakasserier och var tredje har drabbats av fysiskt och/eller sexuellt våld. Kvinnor och flickor utgör mer än två tredjedelar av offren för människohandel. Exponeringen av vissa grupper av kvinnor för olika och samverkande former av diskriminering ökar ytterligare deras exponering för olika former av könsrelaterat våld. Att bekämpa diskriminering i lagar och praxis, och att ta itu med diskriminerande attityder och normer inom områden såsom barnäktenskap och andra sedvänjor stärker kvinnors rättigheter och egenmakt.”
Andra delen”Nekandet av tjänster för sexuella och reproduktiva hälsofrågor och rättigheter är en form av våld mot kvinnor.”
punkt 1, led m
Första delen”Rådet bör starkt fördöma den så kallade globala munkavleregeln som förbjuder amerikanskt bistånd för familjeplanering till de internationella organisationer som erbjuder, ger rådgivning om, hänvisar till eller förordar abort. Rådet bör betrakta denna regel som ett direkt angrepp på och ett bakslag för de framsteg som gjorts för kvinnors och flickors rättigheter.”
Andra delen”Rådet bör kräva att EU och dess medlemsstater snarast ska motverka effekterna av munkavleregeln genom att i hög grad stödja finansiering av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och fylla finansieringsklyftan.”
punkt 1, led v
Första delentexten i sin helhet förutom orden ”föregå med gott exempel och häva blockeringen av direktivet om kvinnor i styrelser i rådet och ”
Andra delendessa ord
punkt 1, led x
Första delen”Rådet bör snarast slutföra EU:s ratificering och fulla genomförande av Istanbulkonventionen, och försöka få alla medlemsstater att ratificera den. Rådet bör säkerställa ett korrekt genomförande och upprätthållande av konventionen, och anslå tillräckliga ekonomiska och personalmässiga resurser för att förhindra och bekämpa våld mot kvinnor och könsrelaterat våld samt för att skydda offren. Rådet bör beakta rekommendationerna från Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (Grevio) och förbättra lagstiftning så att den blir mer i linje med bestämmelserna i Istanbulkonventionen.” utom ordet ”fulla”
Andra delendessa ord
Tredje delen”Rådet bör kräva att kommissionen ska lägga fram en rättsakt om att förebygga och avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor och könsrelaterat våld.”
punkt 1, led aa
Första delen”Rådet bör garantera universell respekt för, och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som överenskommits i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, handlingsplanen från Peking och slutdokument från granskningskonferenser därav där det erkänns att de bidrar till att uppnå alla hälsorelaterade mål om hållbar utveckling, såsom mödravård och åtgärder för att undvika högriskfödslar och minska spädbarns- och barnadödligheten.”
Andra delen”Rådet bör erkänna att tillgång till familjeplanering, mödravård och säkra och lagliga aborter är viktiga insatser för att rädda kvinnors liv.”
Övrigt
Udo Bullmann (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution B9-0093/2020.
Senaste uppdatering: 16 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy