Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 149kPDF 285kWORD 82k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 3.Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
  
4.2.Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών (ψηφοφορία)
  
7.2.Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης (ψηφοφορία)
  
7.3.Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Οδική ασφάλεια (συζήτηση)
 13.Αναφορές
 14.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 16.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 18.Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές διαβίβασαν αίτημα για την άρση της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της ποινικής της δίωξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


3. Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000013/2020) που κατέθεσε Norbert Lins, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές (B9-0009/2020)

Ο Norbert Lins αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janusz Wojciechowski (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sarah Wiener, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar και Πέτρος Κόκκαλης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Álvaro Amaro, Miriam Dalli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander και Antonius Manders, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020)


4.1. Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Οι Pierrette Herzberger-Fofana και Maria Arena παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020 και B9-0106/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Οι Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega και Jan-Christoph Oetjen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, και Thierry Mariani.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar και Mick Wallace

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2020.


4.2. Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 και B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Οι Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko και Hilde Vautmans παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maxette Pirbakas, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń και Elżbieta Rafalska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ljudmila Novak, Caterina Chinnici και Clare Daly.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.05.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Renew τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή AFET: Katalin Cseh αντί του Nicola Danti

επιτροπή ITRE: Nicola Danti αντί της Katalin Cseh

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Antonius Manders.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, τα οποία επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0104/2020

(αντικαθιστά τις B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Pierrette Herzberger-Fofana και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Karol Karski, Εμμανουήλ Φράγκος, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0036)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)


7.2. Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 και B9-0112/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0101/2020

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0102/2020

(αντικαθιστά τις B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 και B9-0112/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Caroline Roose, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Εμμανουήλ Φράγκος, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0037)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Παρεμβάσεις

Nuno Melo.


7.3. Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0038)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


7.4. Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0095/2020 και B9-0093/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0095/2020

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0093/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0039)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Παρεμβάσεις

Daniel Freund.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Roberta Metsola - A9-0022/2019 - Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)
Bogdan Rzońca και Joachim Stanisław Brudziński

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi και Juozas Olekas.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου εισάγονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται τακτικά για δύο εβδομάδες από την τελευταία ημέρα μιας περιόδου συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.33.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Οδική ασφάλεια (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Οδική ασφάλεια (2020/2563(RSP))

Η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Johan Danielsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valter Flego, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» Bogdan Rzońca.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 1266-19 έως 1357-19 και 0001-20 έως 0061-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 7 Φεβρουαρίου 2020 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 7 Φεβρουαρίου 2020 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


14. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 6 Φεβρουαρίου 2020)

επιτροπή JURI

- Καταστατικό για ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (2020/2026(INL))
(γνωμοδότηση: EMPL)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 6 Φεβρουαρίου 2020)

επιτροπή IMCO

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα) (2020/2028(INI))

επιτροπή JURI

- Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (2020/2027(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή LIBE, επιτροπή FEMM

- Εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της (2020/2029(INI))


15. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Ιανουαρίου 2020)

επιτροπή ECON

- Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 57 του Κανονισμού), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

επιτροπή IMCO

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού))


16. Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 14 Ιανουαρίου 2020)

- Εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της (2020/2029(INI))
επιτροπές: LIBE, FEMM


17. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής (2020/2002(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: DEVE

- Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα (2020/2006(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές (2020/2021(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (2019/2204(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: AFET, ITRE

επιτροπή TRAN

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο (2020/2019(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: CULT, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών (2020/2012(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θέματα που τίθενται σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα (2020/2022(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: IMCO, CULT

επιτροπή AFCO

- Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018 (2019/2198(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: AFCO


18. Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης (άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στις 14 Ιανουαρίου 2020)

επιτροπή PECH

- Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)


19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές ιχθύων και την ένδειξη της προέλευσης των ιχθύων (B9-0067/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH

- Gianna Gancia. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στη Νιγηρία (B9-0068/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Thierry Mariani. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία (B9-0086/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


20. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 Μαρτίου 2020 έως τις 12 Μαρτίου 2020.


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.44.


23. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Ζαγοράκης Θεόδωρος

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου