Märksõnaregister 
Protokoll
XML 134kPDF 261kWORD 76k
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 3.Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade oluline roll (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald
  
4.2.Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald (hääletus)
  
7.2.Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes (hääletus)
  
7.3.Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem ***I (hääletus)
  
7.4.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Liiklusohutus (arutelu)
 13.Petitsioonid
 14.Otsus algatusraportite koostamiseks
 15.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 16.Otsus kasutada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 17.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 18.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungi lõpp
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Hispaania pädevad asutused on esitanud taotluse Clara Ponsatí Obiolsi puutumatuse äravõtmiseks, et jätkata tema vastu algatatud kriminaalasja menetlemist.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


3. Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade oluline roll (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000013/2020), mille esitas Norbert Lins AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade keskne roll (B9-0009/2020)

Norbert Lins esitas küsimuse.

Janusz Wojciechowski (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Ivan David fraktsiooni ID nimel, Sarah Wiener fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar ja Petros Kokkalis.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Álvaro Amaro, Miriam Dalli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander ja Antonius Manders arutelu korralduse teemal (juhataja vastas neile).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru ja Seán Kelly.

Sõna võttis Janusz Wojciechowski.

Arutelu lõpetati.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 12.2.2020 protokollipunkt 4.)


4.1. Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald

Resolutsiooni ettepanekud B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana ja Maria Arena tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0104/2020 ja B9-0106/2020.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega ja Jan-Christoph Oetjen tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Thierry Mariani.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar ja Mick Wallace.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2020 protokollipunkt 7.1.


4.2. Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes

Resolutsiooni ettepanekud B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko ja Hilde Vautmans tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Maxette Pirbakas fraktsiooni ID nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń ja Elżbieta Rafalska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ljudmila Novak, Caterina Chinnici ja Clare Daly.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2020 protokollipunkt 7.2.

(Istung peatati mõneks ajaks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.05.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon Renew on esitanud presidendile järgmised otsused muudatuste tegemiseks komisjonide ja delegatsioonide koosseisus:

AFET-komisjon: Katalin Cseh (Nicola Danti asemel)

ITRE-komisjon: Nicola Danti (Katalin Csehi asemel)

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

°
° ° °

Sõna võttis Antonius Manders.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0104/2020

(asendades B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Javier Nart fraktsiooni Renew nimel;

—   Pierrette Herzberger-Fofana ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0036)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)


7.2. Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0101/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0102/2020

(asendades B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0037)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Sõnavõtud

Nuno Melo.


7.3. Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0038)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


7.4. ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0095/2020 ja B9-0093/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0095/2020

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0093/2020

Vastu võetud (P9_TA(2020)0039)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõnavõtud

Daniel Freund.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Roberta Metsola - A9-0022/2019 - Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem
Bogdan Rzońca ja Joachim Stanisław Brudziński

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi ja Juozas Olekas.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.33.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Liiklusohutus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Liiklusohutus (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Róża Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Johan Danielsson fraktsiooni S&D nimel, Valter Flego fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Elena Kountoura fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Rzońca.

Sõna võttis Adina-Ioana Vălean.

Arutelu lõpetati.


13. Petitsioonid

Petitsioonid nr 1266-19–1357-19 ja 0001-20–0061-20 kanti 7. veebruaril 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 7. veebruaril 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


14. Otsus algatusraportite koostamiseks

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 47)

(Esimeeste konverentsi 6. veebruari 2020. aasta otsuse alusel.)

JURI-komisjon

- Euroopa piiriüleste ja mittetulundusühenduste põhikiri (2020/2026(INL))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 6. veebruari 2020. aasta otsuse alusel.)

IMCO-komisjon

- Määruse (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, (ehitustoodete määrus) rakendamine (2020/2028(INI))

JURI-komisjon

- Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest (2020/2027(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

LIBE-komisjon, FEMM-komisjon

- Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine (2020/2029(INI))


15. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 16. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

- Euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 57), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

IMCO-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: ühtse turu toimimise täiustamine (2020/2018(INL))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), CULT (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57))


16. Otsus kasutada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)

(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

- Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine (2020/2029(INI))
komisjonid: LIBE, FEMM


17. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

DEVE-komisjon

- ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves (2020/2002(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
Nõuandvad komisjonid: DEVE

- ELi õigusraamistik, mis käsitleb ELi kannustatud ülemaailmse raadamise peatamist ja tagasipööramist (2020/2006(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (kodukorra artikkel 57)

ENVI-komisjon

- Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (2020/2021(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Nõuandvad komisjonid: ENVI

AFET-komisjon

- Kaitse- ja julgeolekualaseid riigihankeid käsitleva direktiivi 2009/81/EÜ ning kaitseotstarbeliste toodete vedu käsitleva direktiivi 2009/43/EÜ rakendamine (2019/2204(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Kõuandvad komisjonid: AFET, ITRE

TRAN-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: ühtse turu toimimise täiustamine (2020/2018(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
Nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), CULT (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57)

CULT-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele (2020/2019(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
Nõuandvad komisjonid: CULT, IMCO (kodukorra artikkel 57)

ENVI-komisjon

- Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik (2020/2012(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
Nõuandvad komisjonid: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57)

CULT-komisjon

- Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid (2020/2022(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
Nõuandvad komisjonid: IMCO, CULT

AFCO-komisjon

- Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne (2019/2198(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
Nõuandvad komisjonid: AFCO


18. Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)

Nõusolekumenetlus: raport, mis sisaldab muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut (kodukorra artikli 105 lõige 2)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2020. aasta teatise põhjal.)

PECH-komisjon

- Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG)


19. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kalaimpordi kontrolli tugevdamise ja kala päritolu märkimise kohta (B9-0067/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Gianna Gancia. Resolutsiooni ettepanek kristlaste olukorra kohta Nigeerias (B9-0068/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Thierry Mariani. Resolutsiooni ettepanek Süürias viibivate ELi kodanike kohta (B9-0086/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


20. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. märtsist 2020 kuni 12. märtsini 2020.


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.44.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika