Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 137kPDF 263kWORD 76k
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta
  4.2.Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta (äänestys)
  7.2.Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa (äänestys)
  7.3.False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (äänestys)
  7.4.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Liikenneturvallisuus (keskustelu)
 13.Vetoomukset
 14.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 15.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 16.Päätös valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 17.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 18.Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istunnon päättäminen
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat pyytäneet Clara Ponsatí Obiolsin koskemattomuuden pidättämistä, jotta häntä koskevia syytetoimia voitaisiin jatkaa.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


3. Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000013/2020) Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema (B9-0009/2020)

Norbert Lins esitteli kysymyksen.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta, Sarah Wiener Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar ja Petros Kokkalis.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander ja Antonius Manders keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru ja Seán Kelly.

Janusz Wojciechowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 4.)


4.1. Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta

Päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana ja Maria Arena esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020 ja B9-0106/2020.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega ja Jan-Christoph Oetjen esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo ja Thierry Mariani.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar ja Mick Wallace.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.1.


4.2. Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa

Päätöslauselmaesitykset B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko ja Hilde Vautmans esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Maxette Pirbakas ID-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń ja Elżbieta Rafalska.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici ja Clare Daly.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.05.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

AFET-valiokunta: Nicola Dantin tilalle Katalin Cseh

ITRE-valiokunta: Katalin Csehin tilalle Nicola Danti.

Päätökset tulevat voimaan tänään.

°
° ° °

Antonius Manders käytti puheenvuoron.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


7.1. Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0104/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou ja Javier Nart Renew-ryhmän puolesta

—   Pierrette Herzberger-Fofana ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0036)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)


7.2. Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0101/2020

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0102/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Caroline Roose Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0037)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Puheenvuoro:

Nuno Melo.


7.3. False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0038)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


7.4. EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0095/2020 ja B9-0093/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0095/2020

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0093/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0039)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Puheenvuoro:

Daniel Freund.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Roberta Metsola - A9-0022/2019 - False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO)
Bogdan Rzońca ja Joachim Stanisław Brudziński

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi ja Juozas Olekas.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti kahden viikon ajan istuntojakson viimeisestä päivästä alkaen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.33.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Liikenneturvallisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Liikenneturvallisuus (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Johan Danielsson S&D-ryhmän puolesta, Valter Flego Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Thun und Hohenstein, ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Bogdan Rzońca.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Vetoomukset

Vetoomukset 1266-19–1357-19 ja 0001-20–0061-20 on merkitty luetteloon 7. helmikuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 7. helmikuuta 2020 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. helmikuuta 2020)

JURI-valiokunta

- Eurooppalaisten rajat ylittävien ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen säännöt (2020/2026(INL))
(lausuntoa varten: EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6. helmikuuta 2020)

IMCO-valiokunta

- Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) täytäntöönpano (2020/2028(INI))

JURI-valiokunta

- Yritysten vastuu ympäristövahingoista (2020/2027(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

LIBE-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano (2020/2029(INI))


15. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. tammikuuta 2020)

ECON-valiokunta

- Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

IMCO-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))


16. Päätös valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 14. tammikuuta 2020)

- Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano (2020/2029(INI))
valiokunnat: LIBE, FEMM


17. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

DEVE-valiokunta

- EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa (2020/2002(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE

- EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (työjärjestyksen 57 artikla)

ENVI-valiokunta

- Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (2020/2021(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI

AFET-valiokunta

- Direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpano puolustus- ja turvallisuusalan julkisten hankintojen osalta ja direktiivin 2009/43/EY täytäntöönpano puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtojen osalta (2019/2204(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: AFET, ITRE

TRAN-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla)

CULT-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: CULT, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

ENVI-valiokunta

- Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys (2020/2012(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla)

CULT-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset (2020/2022(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: IMCO, CULT

AFCO-valiokunta

- Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) – Vuosikertomukset vuosilta 2016–2018 (2019/2198(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: AFCO


18. Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 14. tammikuuta 2020)

PECH-valiokunta

- Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG)


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kalantuonnin valvonnan tehostamisesta ja kalan alkuperän ilmoittamisesta (B9-0067/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Gianna Gancia. Päätöslauselmaesitys kristittyjen tilanteesta Nigeriassa (B9-0068/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Thierry Mariani. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisista Syyriassa (B9-0086/2020)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET


20. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 9. maaliskuuta 2020 - 12. maaliskuuta 2020.


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.44.


23. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö