Indeks 
Protokół
XML 136kPDF 271kWORD 77k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów
  4.2.Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Głosowanie
  7.1.Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów (głosowanie)
  7.2.Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze (głosowanie)
  7.3.System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (głosowanie)
  7.4.Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 9.Korekty i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Bezpieczeństwo ruchu drogowego (debata)
 13.Petycje
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 15.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 16.Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)
 17.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 18.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)
 19.Składanie dokumentów
 20.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe organy hiszpańskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols, aby umożliwić dalsze prowadzenie przeciwko niej postępowania karnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


3. Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000013/2020), które skierował Norbert Lins, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Strategia „Od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (B9-0009/2020)

Norbert Lins rozwinął pytanie.

Janusz Wojciechowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ivan David w imieniu grupy ID, Sarah Wiener w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antoniusa Mandersa, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar i Petros Kokkalis.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martina Häuslinga, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander i Antonius Manders, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru i Seán Kelly.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski.

Debata została zamknięta.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 12.2.2020)


4.1. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów

Projekty rezolucji B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana i Maria Arena przedstawiły projekty rezolucji B9-0104/2020 i B9-0106/2020.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega i Jan-Christoph Oetjen przedstawili projekty rezolucji B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony i Thierry Mariani.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar i Mick Wallace.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 13.2.2020.


4.2. Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze

Projekty rezolucji B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko i Hilde Vautmans przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Maxette Pirbakas w imieniu grupy ID, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń i Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici i Clare Daly.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 13.2.2020.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.05.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Renew następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja AFET: Katalin Cseh zamiast Nicoli Dantego

komisja ITRE: Nicola Danti zamiast Katalin Cseh

Decyzje wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.

°
° ° °

Głos zabrał Antonius Manders.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych, załączone do protokołu, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


7.1. Republika Gwinei, w szczególności przemoc wobec demonstrantów (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0104/2020

(zastępujący B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 i B9-0113/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou i Javier Nart, w imieniu grupy Renew;

—   Pierrette Herzberger-Fofana i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0036)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


7.2. Praca dzieci w kopalniach na Madagaskarze (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0101/2020

Odrzucono

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0102/2020

(zastępujący B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 i B9-0112/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Caroline Roose, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0037)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Wystąpienia

Nuno Melo.


7.3. System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2020)0038)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


7.4. Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0095/2020 i B9-0093/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0095/2020

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0093/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0039)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Wystąpienia

Daniel Freund.


8. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Roberta Metsola - A9-0022/2019 - System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)
Bogdan Rzońca i Joachim Stanisław Brudziński

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi i Juozas Olekas.


9. Korekty i zamiary głosowania

Korekty i zamiary głosowania znajdują się w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Wersja elektroniczna jest regularnie aktualizowana przez dwa tygodnie od ostatniego dnia sesji plenarnej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.33.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Bezpieczeństwo ruchu drogowego (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Johan Danielsson w imieniu grupy S&D, Valter Flego w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Rzońca.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.


13. Petycje

Petycje nr od 1266-19 do 1357-19 i od 0001-20 do 0061-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 7 lutego 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 7 lutego 2020 r. Przewodniczący przekazał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


14. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2020 r.)

komisja JURI

- Status europejskich stowarzyszeń transgranicznych i ogranizacji niekomercyjnych (2020/2026(INL))
(opinia: EMPL)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2020 r.)

komisja IMCO

- Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) (2020/2028(INI))

komisja JURI

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku (2020/2027(INI))
(opinia: DEVE)

komisja LIBE, komisja FEMM

- Wdrażanie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (2020/2029(INI))


15. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 stycznia 2020 r.)

komisja ECON

- Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

komisja IMCO

- Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu))


16. Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14 stycznia 2020 r.)

- Wdrażanie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (2020/2029(INI))
komisje: LIBE, FEMM


17. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja DEVE

- Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki (2020/2002(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE

- Unijne ramy prawne do zatrzymania i cofnięcia globalnego wylesiania spowodowanego przez UE (2020/2006(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (art. 57 Regulaminu)

komisja ENVI

- Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (2020/2021(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI

komisja AFET

- Wdrożenie dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością (2019/2204(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: AFET, ITRE

komisja TRAN

- Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu)

komisja CULT

- Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową (2020/2019(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: CULT, IMCO (art. 57 Regulaminu)

komisja ENVI

- Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii (2020/2012(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu)

komisja CULT

- Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych (2020/2022(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: IMCO, CULT

komisja AFCO

- Publiczny dostęp do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018 (2019/2198(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFCO


18. Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w procedurze zgody (art. 105 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji w dniu 14 stycznia 2020 r.)

komisja PECH

- Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(opinia: DEVE, BUDG)


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia kontroli wwozu ryb oraz w sprawie oznaczania miejsca pochodzenia ryb (B9-0067/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

PECH

- Gianna Gancia. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji chrześcijan w Nigerii (B9-0068/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

DEVE

- Thierry Mariani. Projekt rezolucji w sprawie obywateli Unii Europejskiej w Syrii (B9-0086/2020)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET


20. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 9 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.44.


23. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności