Index 
Protokoll
XML 137kPDF 265kWORD 75k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter
  
4.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (omröstning)
  
7.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (omröstning)
  
7.3.Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (omröstning)
  
7.4.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Trafiksäkerhet (debatt)
 13.Framställningar
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 15.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 16.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 18.Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen)
 19.Inkomna dokument
 20.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga spanska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Clara Ponsatí Obiols så att det straffrättsliga förfarandet mot henne ska kunna fortsättas.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


3. Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000013/2020) från Norbert Lins, för AGRI-utskottet, till kommissionen: Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (B9-0009/2020)

Norbert Lins utvecklade frågan.

Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Sarah Wiener för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Antonius Manders; Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar och Petros Kokkalis.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander och Antonius Manders, som yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru och Seán Kelly.

Talare: Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 4 i protokollet av den 12.2.2020.)


4.1. Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter

Resolutionsförslag B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana och Maria Arena redogjorde för resolutionsförslagen B9-0104/2020 och B9-0106/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega och Jan-Christoph Oetjen redogjorde för resolutionsförslagen B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, och Thierry Mariani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar och Mick Wallace.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 13.2.2020.


4.2. Barnarbete i gruvorna i Madagaskar

Resolutionsförslag B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko och Hilde Vautmans redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Maxette Pirbakas för ID-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń och Elżbieta Rafalska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici och Clare Daly.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 13.2.2020.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.05.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

AFET-utskottet: Katalin Cseh i stället för Nicola Danti

ITRE-utskottet: Nicola Danti i stället för Katalin Cseh

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

°
° ° °

Talare: Antonius Manders.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas protokollet, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


7.1. Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0104/2020

(ersätter B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 och B9-0113/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou och Javier Nart, för Renew-gruppen;

—   Pierrette Herzberger-Fofana och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen;

—   Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0036)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


7.2. Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0101/2020

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0102/2020

(ersätter B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 och B9-0112/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Radka Maxová, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Caroline Roose, för Verts/ALE-gruppen;

—   Joanna Kopcińska, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen;

—   Helmut Scholz, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0037)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Inlägg:

Nuno Melo.


7.3. Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0038)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


7.4. EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0095/2020 och B9-0093/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0095/2020

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0093/2020

Antogs (P9_TA(2020)0039)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Inlägg:

Daniel Freund.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Roberta Metsola - A9-0022/2019 - Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO)
Bogdan Rzońca och Joachim Stanisław Brudziński

EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission - B9-0093/2020, B9-0095/2020
Guido Reil, Virginie Joron, Eugen Tomac, Leila Chaibi och Juozas Olekas.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.33.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Trafiksäkerhet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Trafiksäkerhet (2020/2563(RSP))

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Róża Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Johan Danielsson för S&D-gruppen, Valter Flego för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Benoît Lutgen, Adriana Maldonado López, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Rzońca.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Framställningar

Framställningarna nr 1266-19–1357-19 och nr 0001-20–0061-20 hade upptagits i registret den 7 februari 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 7 februari 2020, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


14. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 februari 2020)

JURI-utskottet

- En stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar och ideella organisationer (2020/2026(INL))
(rådgivande utskott: EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 februari 2020)

IMCO-utskottet

- Genomförande av förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (förordningen om byggprodukter) (2020/2028(INI))

JURI-utskottet

- Företagens ansvar för miljöskador (2020/2027(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

LIBE-utskottet, FEMM-utskottet

- Genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer (2020/2029(INI))


15. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 januari 2020)

ECON-utskottet

- Styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet (COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 57 i arbetsordningen), EMPL, ITRE, REGI, JURI)

IMCO-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))


16. Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 januari 2020)

- Genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer (2020/2029(INI))
utskott: LIBE, FEMM


17. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn (2020/2002(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: DEVE

- En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU (2020/2006(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: DEVE, ITRE, AGRI, INTA (artikel 57 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (2020/2021(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI

AFET-utskottet

- Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter (2019/2204(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: AFET, ITRE

TRAN-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen)

CULT-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet (2020/2019(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: CULT, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik (2020/2012(INL))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: EMPL, ENVI, CULT, AFCO, AFET (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen)

CULT-utskottet

- Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna (2020/2022(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: IMCO, CULT

AFCO-utskottet

- Allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018 (2019/2198(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: AFCO


18. Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning inom ramen för godkännandeförfarandet (artikel 105.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 14 januari 2020)

PECH-utskottet

- Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen (2019/0226M(NLE) - 2019/0226(NLE))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG)


19. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit från ledamöterna:

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skärpta kontroller vid import av fisk och om angivande av fiskens ursprung (B9-0067/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH

- Gianna Gancia. Förslag till resolution om situationen för kristna i Nigeria (B9-0068/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om EU-medborgare i Syrien (B9-0086/2020)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


20. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesdag.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 9–12 mars 2020.


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.44.


23. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weber Manfred, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy