Показалец 
Протокол
PDF 283kWORD 82k
Вторник, 10 март 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Епидемията от коронавирус, актуално състояние и осигуряване на координиран европейски отговор на здравните, икономическите и социалните последици (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Позиция на Съвета на първо четене
 8.Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка (разискване)
 9.График на месечните сесии
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Ситуацията с мигрантите на гръцко-турската граница и общият отговор на ЕС (разискване)
 13.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 14.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 15.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 16.Промяна на заглавията на доклади по собствена инициатива
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 154 от Правилника за дейността, годишната сесия 2020-2021 г. на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод Международния ден на жената, 8-и март.

Председателят изтъкна приноса на жените за справяне с трудната ситуация, създала се с разпространението на коронавируса. Тя посочи също така наскоро предложената от Комисията стратегия за равeнство между мъжете и жените и припомни, че Парламентът е твърдо ангажиран в подкрепа на равенството между половете и правата на жените в Европейския съюз и целия свят.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Irène Tolleret, от името на групата Renew, Catherine Griset, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на групата ECR, и Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета).


4. Епидемията от коронавирус, актуално състояние и осигуряване на координиран европейски отговор на здравните, икономическите и социалните последици (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Епидемията от коронавирус, актуално състояние и осигуряване на координиран европейски отговор на здравните, икономическите и социалните последици (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета), Stella Kyriakides (член на Комисията) и Janez Lenarčič (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, независим член на ЕП, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се Stella Kyriakides, Janez Lenarčič и Nikolina Brnjac.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по-нататъшна месечна сесия.

(Заседанието беше прекъснато в 12.21 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.02 ч.


6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


7. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 25 февруари 2020 г. (14649/2/2019 - C9-0078/2020 – 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 11 март 2020 г.


8. Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка (разискване)

Изявления на Еврапейския съвет и на Комисията: Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка (2020/2575(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič и Maria Grapini.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


9. График на месечните сесии

Предвид създалата се ситуация във връзка с разпространението на коронавируса, като мярка за сигурност и за опазване на общественото здраве и за да може Парламентът да изпълнява основните си функции, на своето заседание днес Председателският съвет прие следното решение:

първата месечната сесия през април ще се проведе в Брюксел на 1 и 2 април 2020 г.

Актуализираният график е качен на интернет сайта на Парламента.


10. Искане за снемане на имунитет

Компетентните португалски органи са изпратили искане за сваляне на имунитета на Nuno Melo, за да се даде възможност за продължаване на съдебно дело, по което той е ищец.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


11. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите Renew и GUE/NGL следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

комисия DEVE: Jan-Christoph Oetjen

комисия BUDG: Eero Heinäluoma

комисия CONT: Pierre Karleskind

комисия ECON: Caroline Nagtegaal

комисия EMPL: Атидже Алиева-Вели и Marie-Pierre Vedrenne

комисия REGI: Irène Tolleret

комисия AGRI: Chris MacManus на мястото на Matt Carthy

комисия PECH: Fredrick Federley

комисия LIBE: Iratxe García Pérez

комисия FEMM: Chrysoula Zacharopoulou и Hilde Vautmans на мястото на Irène Tolleret

комисия PETI: Marie-Pierre Vedrenne вече не е член

подкомисия DROI: Karin Karlsbro

Делегация за връзки с Арабския полуостров: José Ramón Bauzá Díaz

Делегация за връзки с Иран: Dietmar Köster

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Paolo De Castro

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия: Brando Benifei

Делегация за връзки с Япония: Eric Andrieu

Делегация за връзки с Меркосур: Kathleen Van Brempt

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Miriam Dalli

Делегация за връзки с Южна Африка: Chris MacManus на мястото на Matt Carthy

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Urmas Paet на мястото на José Ramón Bauzá Díaz

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Urmas Paet на мястото на José Ramón Bauzá Díaz

Тези решения влизат в сила днес.


12. Ситуацията с мигрантите на гръцко-турската граница и общият отговор на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Ситуацията с мигрантите на гръцко-турската граница и общият отговор на ЕС (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petros Kokkalis, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Morten Løkkegaard, Damien Carême, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko и Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki и Bettina Vollath.

Изказаха се Nikolina Brnjac и Ylva Johansson.

Разискването приключи.


13. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията AGRI да не се представят възражения срещу делегирания акт беше съобщена в пленарна зала вчера, понеделник, 9 март 2020 г. (точка 6 от протокола от 9.3.2020 г).

Не е изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователна препоръката се счита за приета и ще се публикува в Приети текстове. (P9_TA(2020)0040).


14. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циклоксидим, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - срок: 6 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - срок: 28 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива), за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за поправка на текста на датски език на Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - срок: 6 юни 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността)


15. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 по отношение на преходните разпоредби за предлагането на пазара на складовите наличности от лозаро-винарски продукти (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 във връзка с временното оттегляне на режимите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 978/2012, по отношение на определени продукти с произход от Кралство Камбоджа (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент(ЕС) № 139/2014 по отношение на безопасността на пистите за излитане и кацане и аеронавигационните данни (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/196 относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN


16. Промяна на заглавията на доклади по собствена инициатива

Процедура 2019/2211 (INI)

комисия ECON

Ново заглавие: Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

Процедура 2019/2212 (INI)

комисия EMPL

Ново заглавие: Европейски семестър за координация на икономическите политики: Аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 г.


17. Петиции

Петиции от № 0062-20 до № 0171-20 са вписани в регистъра на 9 март 2020 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 9 март 2020 г. председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са нито граждани на Европейския съюз, нито имат местопребиваване или седалище в държава членка.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, DEVE, AFCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-ми ЕФР (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 9-и ЕФР (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 10-и ЕФР (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - 11-и ЕФР (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ECON, EMPL

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ИИЛ2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагащи :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2020 – Раздел III – Комисия (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2020 – Раздел III – Комисия (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 – 2020/2033(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)).
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагащи: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)).
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагащи: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политики за заетост на държавите членки (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

2) от членове на Парламента

- Peter Kofod. Предложение за резолюция относно чуждестранното финансиране на радикалния ислям в Европа (B9-0087/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно европейския военен ангажимент за борба с ислямския тероризъм в Сахел (B9-0096/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni Milan Zver. Предложение за резолюция относно подкрепа за плана за мир между Израел и Палестина (B9-0097/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция за определяне на минимална месечна надбавка за дете на издръжка в размер на най-малко 150 евро на цялата територия на Европейския съюз (B9-0114/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Jordan Bardella. Предложение за резолюция относно религиозните свободи в Черна гора (B9-0115/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gerolf Annemans. Предложение за резолюция относно видимото увеличаване на молбите за предоставяне на убежище в Европейския съюз от Централна и Южна Америка, по-специално от граждани на трети държави, освободени от изискването за притежаване на виза (B9-0116/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Thierry Mariani. Предложение за резолюция относно извънтериториалната компетентност на правото на САЩ (B9-0117/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагащи :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Предложение за резолюция относно важността на историческата памет за Втората световна война (B9-0118/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Предложение за резолюция относно зачитането на езиковото многообразие в европейските институции (B9-0119/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


19. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 1 април 2020 г. и 2 април 2020 г.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 18.28 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Слабаков  Андрей, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Последно осъвременяване: 28 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност