Seznam 
Zápis
PDF 266kWORD 78k
Úterý, 10. března 2020 - Brusel
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Šíření nákazy koronavirem, aktuální situace a zajištění koordinované evropské reakce z hlediska zdravotních, hospodářských a sociálních dopadů (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 7.Postoj Rady v 1. čtení
 8.Závěry zvláštního zasedání Evropské rady ze dne 20. února 2020 o víceletém finančním rámci (rozprava)
 9.Harmonogram dílčích zasedání
 10.Žádost o zbavení imunity
 11.Členství ve výborech a v delegacích
 12.Situace v oblasti migrace na řecko-turecké hranici a společná reakce EU (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 14.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 15.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 16.Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2020–2021 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 154 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


3. Prohlášení předsednictví

Předsedající vystoupila s prohlášením u příležitosti letošního Mezinárodního dne žen.

Vyzdvihla práci žen v obtížných podmínkách způsobených koronavirem. Zmínila rovněž strategii pro rovnost žen a mužů, kterou Komise nedávno přeložila, a připomněla, že Parlament se v plné míře zasazuje o posílení rovnosti žen a mužů a práv žen v Evropské unii a na celém světě.

Vystoupily: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Irène Tolleret za skupinu Renew, Catherine Griset za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová za skupinu ECR, a Manon Aubry za skupinu GUE/NGL.

Vystoupila Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady).


4. Šíření nákazy koronavirem, aktuální situace a zajištění koordinované evropské reakce z hlediska zdravotních, hospodářských a sociálních dopadů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Šíření nákazy koronavirem, aktuální situace a zajištění koordinované evropské reakce z hlediska zdravotních, hospodářských a sociálních dopadů (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady), Stella Kyriakides (členka Komise) a Janez Lenarčič (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini – nezařazený poslanec, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Stella Kyriakides, Janez Lenarčič a Nikolina Brnjac.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:21.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:02.


6. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


7. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržela níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 – odůvodnění Rady – přijato Radou dne 25. února 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
předáno příslušnému výboru: ITRE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 11. března 2020.


8. Závěry zvláštního zasedání Evropské rady ze dne 20. února 2020 o víceletém finančním rámci (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zvláštního zasedání Evropské rady ze dne 20. února 2020 o víceletém finančním rámci (2020/2575(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Roberts Zīle za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič a Maria Grapini.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


9. Harmonogram dílčích zasedání

S ohledem na situaci v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, za účelem minimalizace rizik a ochrany veřejného zdraví a s cílem umožnit Parlamentu plnit své základní povinnosti přijala Konference předsedů na své dnešní schůzi toto rozhodnutí:

letošní první dubnové dílčí zasedání se bude konat v Bruselu ve dnech 1. a 2. dubna 2020.

Aktualizovaný harmonogram dílčích zasedání byl zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


10. Žádost o zbavení imunity

Příslušné portugalské orgány předaly žádost, aby byl Nuno Melo zbaven imunity za účelem pokračování soudního řízení, které zahájil jako žalující strana.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


11. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající obdržela od skupin Renew a GUE/NGL tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

výbor DEVE: Jan-Christoph Oetjen

výbor BUDG: Eero Heinäluoma

výbor CONT: Pierre Karleskind

výbor ECON: Caroline Nagtegaal

výbor EMPL: Atidzhe Alieva-Veli a Marie-Pierre Vedrenne

výbor REGI: Irène Tolleret

výbor AGRI: Chris MacManus, kterým je nahrazen Matt Carthy

výbor PECH: Fredrick Federley

výbor LIBE: Iratxe García Pérez

výbor FEMM: Chrysoula Zacharopoulou a Hilde Vautmans, kterou je nahrazena Irène Tolleret

výbor PETI: Marie-Pierre Vedrenne již není členkou

podvýbor DROI: Karin Karlsbro

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: José Ramón Bauzá Díaz

delegace pro vztahy s Íránem: Dietmar Köster

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Paolo De Castro

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Brando Benifei

delegace pro vztahy s Japonskem: Eric Andrieu

delegace pro vztahy s Mercosurem: Kathleen Van Brempt

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Miriam Dalli

delegace pro vztahy s Jižní Afrikou: Chris MacManus, kterým je nahrazen Matt Carthy

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Urmas Paet, kterým je nahrazen José Ramón Bauzá Díaz

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Brando Benifei, kterým je nahrazen Paolo De Castro, a Urmas Paet, kterým je nahrazen José Ramón Bauzá Díaz

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


12. Situace v oblasti migrace na řecko-turecké hranici a společná reakce EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v oblasti migrace na řecko-turecké hranici a společná reakce EU (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Ylva Johansson (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Emmanouil Fragkos za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petros Kokkalis, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko a Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki a Bettina Vollath.

Vystoupily: Nikolina Brnjac a Ylva Johansson.

Rozprava skončila.


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající připomněl, že na denním zasedání, které se které se konalo včera, v pondělí 9. března 2020, bylo oznámeno doporučení výboru AGRI nevyslovit námitku vůči aktu v přenesené pravomoci (bod 6 zápisu ze dne 9.3.2020).

Proti tomuto doporučení nebyla ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 111 odst. 6 jednacího řádu vyslovena žádná námitka.

Toto doporučení bylo tudíž prohlášeno za schválené a zveřejní se v přijatých textech (P9_TA(2020)0040).


14. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - lhůta: 6. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - lhůta: 28. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), kterým se dále opravují některá jazyková znění nařízení Komise (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, a kterým se opravuje dánské znění nařízení Komise (EU) 2017/2400, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - lhůta: 6. června 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu)


15. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob výrobků z révy vinné na trh (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. února 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II a IV nařízení (EU) č. 978/2012, pokud jde o dočasné odnětí režimů podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 pro některé produkty pocházející z Kambodžského království (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. února 2020

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. února 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. února 2020

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 18. února 2020

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 21. února 2020

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uznávání osvědčení pilotů vydaných třetí zemí a kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. března 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN


16. Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu

Postup 2019/2211 (INI)

Výbor ECON

Nový název: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční strategie pro udržitelný růst na rok 2020

Postup 2019/2212 (INI)

Výbor EMPL

Nový název: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2020


17. Petice

Petice č. 0062-20 až 0171-20 byly dne 9. března 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 9. března 2020 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


18. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – výkonné agentury (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik – bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2018: Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2020 - oddíl III - Komise (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 02/2020 - oddíl III - Komise (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
předáno příslušnému výboru: ECON

2) poslanci

- Peter Kofod. Návrh usnesení o zahraničním financování radikálního islámu v Evropě (B9-0087/2020)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o vojenském zapojení Evropy do boje proti islámskému terorismu v oblasti Sahelu (B9-0096/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni a Milan Zver. Návrh usnesení o podpoře izraelsko-palestinského mírového plánu (B9-0097/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o stanovení minimální výše příspěvku na nezaopatřené dítě na nejméně 150 EUR měsíčně v celé Evropské unii (B9-0114/2020)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Jordan Bardella. Návrh usnesení o svobodě náboženského vyznání v Černé Hoře (B9-0115/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gerolf Annemans. Návrh usnesení o nápadném zvýšení počtu žádostí o azyl, které v Evropské unii podávají občané zemí Střední a Jižní Ameriky, zvláště zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti (B9-0116/2020)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Thierry Mariani. Návrh usnesení o extrateritoriálním uplatňování práva USA (B9-0117/2020)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Návrh usnesení o důležitosti uchování odkazu druhé světové války (B9-0118/2020)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Návrh usnesení o dodržování mnohojazyčnosti v orgánech a institucích Evropské unie (B9-0119/2020)

předáno

příslušný výbor :

AFCO


19. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


20. Termín příštího dílčího zasedání

Příští dílčí zasedání se bude konat ve dnech 1. a 2. dubna 2020.


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 18:28.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Poslední aktualizace: 28. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí