Indeks 
Protokol
PDF 278kWORD 83k
Tirsdag den 10. marts 2020 - Bruxelles
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de sundhedsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Rådets førstebehandlingsholdning
 8.Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme (forhandling)
 9.Kalender over mødeperioder
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Migrationssituationen ved den græsk-tyrkiske grænse og EU's fælles reaktion herpå (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 15.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 16.Ændring af titler på initiativbetænkninger
 17.Andragender
 18.Modtagne dokumenter
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 154, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2020-2021.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af den internationale kvindedag 2020.

Hun fremhævede kvindernes arbejde i den vanskelige situation forårsaget af coronavirusset. Hun henviste også til strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd, som Kommissionen for nylig havde fremlagt, og mindede om Parlamentets fulde engagement til fordel for styrkelsen af ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder i Den Europæiske Union og i verden.

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Irène Tolleret for Renew-Gruppen, Catherine Griset for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Lucia Ďuriš Nicholsonová for ECR-Gruppen, og Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen.

Taler: Nikolina Brnjac (formand for Rådet).


4. Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de sundhedsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Coronavirusudbrud, status og sikring af en koordineret EU-reaktion på de sundhedsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet), Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) og Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini, løsgænger, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Stella Kyriakides, Janez Lenarčič og Nikolina Brnjac.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.

(Mødet afbrudt kl. 12.21)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.02.


6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


7. Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om at have modtaget følgende holdning fra Rådet, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 25. februar 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD) - COM(2020)0083)
henvist til kor. udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 11. marts 2020.


8. Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme (2020/2575(RSP))

Charles Michel (formand for Det Europæiske Råd) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins og Lefteris Christoforou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič og Maria Grapini.

Taler: Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Kalender over mødeperioder

På baggrund af situationen med coronavirus havde Formandskonferencen som en sikkerhedsforanstaltning og for at beskytte folkesundheden samt for at sikre, at Parlamentet kunne udøve sine vigtigste funktioner, vedtaget følgende afgørelse på sit møde samme dag:

mødeperioden april I 2020 ville finde sted i Bruxelles den 1. og 2. april 2020.

Den reviderede mødekalender ville være tilgængelig på Parlamentets hjemmeside.


10. Anmodning om ophævelse af immunitet

De portugisiske kompetente myndigheder havde indgivet en anmodning om ophævelse af Nuno Melos immunitet for at sikre videreførelsen af en retssag, som han havde indledt som sagsøger.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


11. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Renew- og GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

DEVE: Jan-Christoph Oetjen

BUDG: Eero Heinäluoma

CONT: Pierre Karleskind

ECON: Caroline Nagtegaal

EMPL: Atidzhe Alieva-Veli og Marie-Pierre Vedrenne

REGI: Irène Tolleret

AGRI: Chris MacManus i stedet for Matt Carthy

PECH: Fredrick Federley

LIBE: Iratxe García Pérez

FEMM: Chrysoula Zacharopoulou og Hilde Vautmans i stedet for Irène Tolleret

PETI: Marie-Pierre Vedrenne var ikke længere medlem

DROI-underudvalget: Karin Karlsbro

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: José Ramón Bauzá Díaz

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Dietmar Köster

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Paolo De Castro

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik BrasilienBrando Benifei

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Eric Andrieu

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Kathleen Van Brempt

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Miriam Dalli

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika: Chris MacManus i stedet for Matt Carthy

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: Urmas Paet i stedet for José Ramón Bauzá Díaz

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Brando Benifei i stedet for Paolo De Castro og Urmas Paet i stedet for José Ramón Bauzá Díaz

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


12. Migrationssituationen ved den græsk-tyrkiske grænse og EU's fælles reaktion herpå (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Migrationssituationen ved den græsk-tyrkiske grænse og EU's fælles reaktion herpå (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Annalisa Tardino for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petros Kokkalis, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko og Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki og Bettina Vollath.

Talere: Nikolina Brnjac og Ylva Johansson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingen fra AGRI om ikke at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 9. marts 2020 (punkt 6 i protokollen af 9.3.2020).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i ”Vedtagne tekster” (P9_TA(2020)0040).


14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - frist: 6. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår diisocyanater (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - frist: 28. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»rammedirektiv«), berigtigelse af visse sprogudgaver af Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og berigtigelse af den danske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - frist: 6. juni 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57)


15. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. februar 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II og IV til forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår den midlertidige tilbagetrækning af ordningerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 978/2012 for visse varer med oprindelse i Kongeriget Cambodja (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. februar 2020

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår sikkerhed på baner og luftfartsdata (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. februar 2020

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2016/128 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. februar 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Rådets forordning (EU) 2019/125 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. februar 2020

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. februar 2020

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af detaljerede regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter og om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2020

henvist til kor. udv.: TRAN


16. Ændring af titler på initiativbetænkninger

Procedure 2019/2211 (INI)

ECON

Ny titel: Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig strategi for bæredygtig vækst 2020

Procedure 2019/2212 (INI)

EMPL

Ny titel: Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020


17. Andragender

Andragenderne fra nr. 0062-20 til nr. 0171-20 var blevet optaget i registret den 9. marts 2020 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 9. marts 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


18. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Domstolen (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, AFCO

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 8. EUF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 9. EUF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 10. EUF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 11. EUF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2018: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2018: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2018 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2018: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Domstolen (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, AFCO

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 8. EUF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 9. EUF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 10. EUF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: EU's almindelige budget - 11. EUF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2018: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2018: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2018: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2018 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2018: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
henvist til kor. udv.: EMPL

- Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
henvist til kor. udv.: ECON

2) fra medlemmerne

- Peter Kofod. Forslag til beslutning om udenlandsk finansiering af radikal islam i Europa (B9-0087/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om EU's militære engagement i bekæmpelsen af islamisk terrorisme i Sahel (B9-0096/2020)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni og Milan Zver. Forslag til beslutning om støtte til Israel-Palæstina-fredsplanen (B9-0097/2020)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om fastsættelse af et månedligt minimumsbeløb for børnepenge på mindst 150 EUR i hele Den Europæiske Union (B9-0114/2020)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Jordan Bardella. Forslag til beslutning om religionsfrihed i Montenegro (B9-0115/2020)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gerolf Annemans. Forslag til beslutning om den bemærkelsesværdige stigning i antallet af asylansøgninger i Den Europæiske Union fra Mellem- og Sydamerika, navnlig fra statsborgere fra tredjelande, der er fritaget for visumpligt (B9-0116/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Thierry Mariani. Forslag til beslutning om ekstraterritoriel anvendelse af amerikansk lovgivning (B9-0117/2020)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Forslag til beslutning om betydningen af historiebevidsthed om Anden Verdenskrig (B9-0118/2020)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Forslag til beslutning om respekt for flersprogethed i EU-institutionerne (B9-0119/2020)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


19. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 1. april 2020 - 2. april 2020.


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 18.28.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Seneste opdatering: 28. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik