Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 261kWORD 76k
Teisipäev, 10. märts 2020 - Brüssel
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Koroonaviiruse puhang, hetkeolukord ja Euroopa tasandil kooskõlastatud tegevus tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Euroopa Ülemkogu 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (arutelu)
 9.Osaistungjärkude ajakava
 10.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Rändeolukord Kreeka ja Türgi piiril ning ELi ühismeetmed (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 15.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 16.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 17.Petitsioonid
 18.Esitatud dokumendid
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artiklile 154 avati Euroopa Parlamendi 2020.–2021. aasta istungjärk.


2. Istungi algus

Istung algas kell 9.02.


3. Presidentuuri avaldus

Asepresident esines avaldusega 2020. aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul.

Ta tõstis esile suure töö, mida teevad naised praeguses koroonaviiruse põhjustatud keerulises olukorras. Asepresident märkis ühtlasi, et komisjon esitas hiljuti võrdõiguslikkuse edendamise strateegia, ning kinnitas, et Euroopa Parlament on täielikult pühendunud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste suurendamisele Euroopa Liidus ja mujal maailmas.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Catherine Griset fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lucia Ďuriš Nicholsonová fraktsiooni ECR nimel ja Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja).


4. Koroonaviiruse puhang, hetkeolukord ja Euroopa tasandil kooskõlastatud tegevus tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Koroonaviiruse puhang, hetkeolukord ja Euroopa tasandil kooskõlastatud tegevus tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalmõjude leevendamiseks (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja), Stella Kyriakides (komisjoni liige) ja Janez Lenarčič (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joanna Kopcińska fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Stella Kyriakides, Janez Lenarčič ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: ühel tulevasel osaistungjärgul.

(Istung katkestati kell12.21.)


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.02.


6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 63 lõikele 1 teatas asepresident, et on saanud nõukogult järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga.

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajatega seotud märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 – Nõukogu põhjendused – Nõukogu poolt vastu võetud 25. veebruaril 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 11. märtsist 2020.


8. Euroopa Ülemkogu 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (2020/2575(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins ja Lefteris Christoforou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič ja Maria Grapini.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


9. Osaistungjärkude ajakava

Arvestades koroonaviiruse põhjustatud olukorda, turvalisuse ja tervisekaitse meetmete võtmist ning selleks, et Euroopa Parlament saaks täita oma peamisi ülesandeid, võttis esimeeste konverents oma tänasel koosolekul vastu järgmise otsuse:

2020. aasta aprilli I osaistungjärk toimub 1. ja 2. aprillil 2020 Brüsselis.

Muudetud ajakava avaldatakse parlamendi veebisaidil.


10. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Portugali pädevad ametiasutused on edastanud Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotluse, et oleks võimalik jätkata tema kui hageja taotlusel alustatud menetlust.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


11. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Asepresident on saanud fraktsioonidelt Renew ja GUE/NGL järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

AFET-komisjon: María Soraya Rodríguez Ramos

DEVE-komisjon: Jan-Christoph Oetjen

BUDG-komisjon: Eero Heinäluoma

CONT-komisjon: Pierre Karleskind

ECON-komisjon: Caroline Nagtegaal

EMPL-komisjon: Atidzhe Alieva-Veli ja Marie-Pierre Vedrenne

REGI-komisjon: Irène Tolleret

AGRI-komisjon: Matt Carthy asemel Chris MacManus

PECH-komisjon: Fredrick Federley

LIBE-komisjon: Iratxe García Pérez

FEMM-komisjon: Chrysoula Zacharopoulou ja Irène Tolleret' asemel Hilde Vautmans

PETI-komisjon: Marie-Pierre Vedrenne ei ole enam komisjoni liige

DROI-allkomisjon: Karin Karlsbro

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: José Ramón Bauzá Díaz

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Dietmar Köster

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Paolo De Castro

Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks: Brando Benifei

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Eric Andrieu

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Kathleen Van Brempt

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Miriam Dalli

Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks: Matt Carthy asemel Chris MacManus

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: José Ramón Bauzá Díaze asemel Urmas Paet

Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees: José Ramón Bauzá Díaze asemel Urmas Paet

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


12. Rändeolukord Kreeka ja Türgi piiril ning ELi ühismeetmed (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rändeolukord Kreeka ja Türgi piiril ning ELi ühismeetmed (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petros Kokkalis, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko ja Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki ja Bettina Vollath.

Sõna võtsid Nikolina Brnjac ja Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)

Juhataja tuletas meelde, et AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktile tehti täiskogul teatavaks eile, esmaspäeval, 9. märtsil 2020 (9.3.2020 protokollipunkt 6).

Kodukorra artikli 111 lõikes 6 osutatud 24-tunnise tähtaja jooksul ei ole esitatud soovituse kohta ühtegi vastuväidet.

Seepärast loetakse soovitus vastuvõetuks ja see avaldatakse vastuvõetud tekstide hulgas (P9_TA(2020)0040).


14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - tähtaeg: 6. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa diisotsüanaatide osas (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) teatavaid keeleversioone, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 582/2011 (millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ I ja III lisa) teatavaid keeleversioone ning millega parandatakse komisjoni määruse (EL) 2017/2400 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu kindlaksmääramisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011) taanikeelset versiooni (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57)


15. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2019/934 viinamarjasaaduste varude turustamisel kehtiva üleminekukorra osas (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 II ja IV lisa seoses määruse (EL) nr 978/2012 artikli 1 lõikes 2 osutatud kordade ajutise peatamisega Kambodža Kuningriigist pärinevate teatavate toodete puhul (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 139/2014 lennuradade ohutuse ja aeronavigatsiooniandmete osas (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/128 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostise ja teabe erinõuetega) teatavaid keeleversioone (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) I ja V lisa (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/196 teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohaldatavate täiendavate tollimaksude kohta (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. veebruar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse üksikasjalikud normid kolmandate riikide piloodilubade tunnustamise kohta ja muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. märts 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


16. Algatusraportite pealkirjade muutmine

Menetlus 2019/2211 (INI)
ECON-komisjon
Uus pealkiri: Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia

Menetlus 2019/2212 (INI)
EMPL-komisjon
Uus pealkiri: Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia tööhõive- ja sotsiaalaspektid


17. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0062-20–0171-20 kanti 9. märtsil 2020 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 9. märtsil 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


18. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, AFCO

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8. Euroopa Arengufond (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 9. Euroopa Arengufond (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 10. Euroopa Arengufond (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 11. Euroopa Arengufond (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON, EMPL

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennuliikluse ohutuse ühisettevõte (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte (Clean Sky) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI 2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Ühisettevõte "Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel" (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2209 - III jagu - Komisjon (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2209 - III jagu - Komisjon (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
Kooskõlas kodukorra artikli 145 lõikega 1 ja artikli 146 lõikega 1 konsulteerib parlamendi president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Kooskõlas kodukorra artikli 145 lõikega 1 ja artikli 146 lõikega 1 konsulteerib parlamendi president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametisse nimetamine (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

2) parlamendiliikmed

- Peter Kofod. Resolutsiooni ettepanek radikaalse islami välisrahastamise kohta Euroopas (B9-0087/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa osalemise kohta islamistliku terrorismi vastases sõjalises tegevuses Sahelis (B9-0096/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni ja Milan Zver. Resolutsiooni ettepanek Iisraeli ja Palestiina rahuplaani toetamise kohta (B9-0097/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek vähemalt 150 euro suuruse igakuise lapsetoetuse kehtestamise kohta kogu Euroopa Liidus (B9-0114/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Jordan Bardella. Resolutsiooni ettepanek usuvabaduse kohta Montenegros (B9-0115/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gerolf Annemans. Resolutsiooni ettepanek Kesk- ja Lõuna-Ameerikast pärit, eelkõige viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike varjupaigataotluste arvu märgatava suurenemise kohta Euroopa Liidus (B9-0116/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Thierry Mariani. Resolutsiooni ettepanek USA õiguse ekstraterritoriaalse kohaldamise kohta (B9-0117/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Resolutsiooni ettepanek teise maailmasõja mälestamise tähtsuse kohta (B9-0118/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Resolutsiooni ettepanek mitmekeelsuse austamise kohta Euroopa Liidu institutsioonides (B9-0119/2020)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


19. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


20. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 1. aprillil 2020 ja 2. aprillil 2020.


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 18.28.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Viimane päevakajastamine: 28. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika