Indeks 
Zapisnik
PDF 264kWORD 77k
Utorak, 10. ožujka 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje godišnjeg zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Izbijanje koronavirusa, aktualno stanje i osiguravanje koordiniranog europskog odgovora na zdravstvene, gospodarske i socijalne učinke (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 7.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 8.Zaključci posebnog sastanka Europskog vijeća od 20. veljače 2020. o višegodišnjem financijskom okviru (rasprava)
 9.Kalendar sjednica
 10.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 11.Sastav odbora i izaslanstava
 12.Migracijska situacija na grčko-turskoj granici i zajednički odgovor EU-a (rasprava)
 13.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (daljnje postupanje)
 14.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 15.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 16.Izmjene naslova izvješća o vlastitoj inicijativi
 17.Predstavke
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje godišnjeg zasjedanja

U skladu s prvim stavkom članka 229. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 154. Poslovnika, zasjedanje 2020. - 2021. Europskog parlamenta je otvoreno.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjedateljica je dala izjavu povodom Međunarodnog dana žena 2020.

Istaknula je trud koji žene ulažu u teškoj situaciji koju je prouzročio koronavirus. Osim toga, osvrnula se na Strategiju za rodnu ravnopravnost koju je Komisija nedavno predstavila te je naglasila da je Parlament u potpunosti predan povećanju rodne ravnopravnosti kao i prava žena u Europskoj uniji i u cijelom svijetu.

Govorili su Frances Fitzgerald u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, Irène Tolleret u ime Kluba zastupnika Renew-a, Catherine Griset u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lucia Ďuriš Nicholsonová u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Manon Aubry u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorila je Nikolina Brnjac (predsjednica Vijeća).


4. Izbijanje koronavirusa, aktualno stanje i osiguravanje koordiniranog europskog odgovora na zdravstvene, gospodarske i socijalne učinke (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izbijanje koronavirusa, aktualno stanje i osiguravanje koordiniranog europskog odgovora na zdravstvene, gospodarske i socijalne učinke (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća), Stella Kyriakides (povjerenica Komisije) i Janez Lenarčič (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joanna Kopcińska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini, nezavisni zastupnik, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su Stella Kyriakides, Janez Lenarčič i Nikolina Brnjac.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:21 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:02 h.


6. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


7. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjedateljica je na osnovi članka 63. stavka 1. Poslovnika objavila da je od Vijeća dobila sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 – obrazloženje Vijeća – donijelo Vijeće 25. veljače 2020. (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svog stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 11. ožujka 2020.


8. Zaključci posebnog sastanka Europskog vijeća od 20. veljače 2020. o višegodišnjem financijskom okviru (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci posebnog sastanka Europskog vijeća od 20. veljače 2020. o višegodišnjem financijskom okviru (2020/2575(RSP))

Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Rasmus Andresen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič i Maria Grapini.

Govorio je Maroš Šefčovič.

Rasprava je zaključena.


9. Kalendar sjednica

S obzirom na situaciju u pogledu koronavirusa, kao mjera sigurnosti i zaštite javnog zdravlja i kako bi se Parlamentu omogućilo da obavlja svoje osnovne finkcije, Konferencija predsjednika donijela je na svojoj današnjoj sjednici sljedeću odluku:

Prva plenarna sjednica u travnju 2020. održat će se u Bruxellesu 1. i 2. travnja 2020.

Izmijenjeni kalendar dostupan je na internetskim stranicama Parlamenta.


10. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Portugalska nadležna tijela podnijela su zahtjev za ukidanje zastupničkog identiteta Nuni Melu kako bi se omogućio nastavak sudskog postupka u kojem dotični nastupa kao tužitelj.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


11. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedateljica je od klubova zastupnika Renew i GUE/NGL primila sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

Odbor DEVE: Jan-Christoph Oetjen

Odbor BUDG: Eero Heinäluoma

Odbor CONT: Pierre Karleskind

Odbor ECON: Caroline Nagtegaal

Odbor EMPL: Atidzhe Alieva-Veli i Marie-Pierre Vedrenne

Odbor REGI: Irène Tolleret

Odbor AGRI: Chris MacManus umjesto Matta Carthyja

Odbor PECH: Fredrick Federley

Odbor LIBE: Iratxe García Pérez

Odbor FEMM: Chrysoula Zacharopoulou i Hilde Vautmans umjesto Irène Tolleret

Odbor PETI: Marie-Pierre Vedrenne više nije članica

pododbor DROI: Karin Karlsbro

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom: José Ramón Bauzá Díaz

Izaslanstvo za odnose s Iranom: Dietmar Köster

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Paolo De Castro

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom: Brando Benifei

Izaslanstvo za odnose s Japanom: Eric Andrieu

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Kathleen Van Brempt

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Miriam Dalli

Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom: Chris MacManus umjesto Matta Carthyja

Izaslanstvo u zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea: Brando Benifei umjesto Paola De Castro i Urmas Paet umjesto Joséa Ramóna Bauzáe Díaza

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Urmas Paet umjesto Joséa Ramóna Bauzáe Díaza

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


12. Migracijska situacija na grčko-turskoj granici i zajednički odgovor EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Migracijska situacija na grčko-turskoj granici i zajednički odgovor EU-a (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Ylva Johansson (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Annalisa Tardino, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Emmanouil Fragkos, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petros Kokkalis, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko i Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki i Bettina Vollath.

Govorile su Nikolina Brnjac i Ylva Johansson.

Rasprava je zaključena.


13. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (daljnje postupanje)

Predsjednik je podsjetio da je preporuka Odbora AGRI o neulaganju prigovora na delegirani akt objavljena na plenarnoj sjednici jučer 9. ožujka 2020. (točka 6 zapisnika od 9.3.2020.).

Na tu preporuku nije iznesen niti jedan prigovor u roku od 24 sata, kako je utvrđeno člankom 111. stavkom 6. Poslovnika.

Stoga se preporuka smatra odobrenom i bit će objavljena u Usvojenim tekstovima (P9_TA(2020)0040).


14. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cikloksidim, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - rok: 6. svibnja 2020.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu diizocijanata (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - rok: 28. svibnja 2020.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva), ispravku određenih jezičnih verzija Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, i ispravku danske jezične verzije Uredbe Komisije (EU) 2017/2400 o provedbi Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva teških vozila te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - rok: 6. lipnja 2020.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika)


15. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU)2019/934 u pogledu prijelaznih odredbi za stavljanje na tržište zaliha proizvoda od vinove loze (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 u pogledu privremenog opoziva dogovorâ iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 978/2012 u odnosu na određene proizvode podrijetlom iz Kraljevine Kambodže (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu sigurnosti uzletno-sletnih staza i zrakoplovnih podataka (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2016/128 o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU)2018/196 o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. veljače 2020.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu priznavanja certifikata pilota izdanih u trećim zemljama i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. ožujka 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN


16. Izmjene naslova izvješća o vlastitoj inicijativi

Postupak 2019/2211 (INI)

Odbor ECON

Novi naslov: Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: Godišnja strategija održivog rasta za 2020.

Postupak 2019/2212 (INI)

Odbor EMPL

Novi naslov: Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: Aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2020.


17. Predstavke

Predstavke od br. 0062-20 do br. 0171-20 upisane su u registar s datumom 9. ožujka 2020. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjednik je objavio da je dana 9. ožujka 2020. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226. stavka 15. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


18. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – izvršne agencije (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun Europske unije – 8. ERF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun Europske unije – 9. ERF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun Europske unije – 10. ERF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2018.: Opći proračun Europske unije – 11. ERF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2018.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za okoliš (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2018.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2018.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2018.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2018.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kemikalije (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2018.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2087.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Razrješnica za 2018.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2018.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2018.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2018.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 01/2020 - dio III. - Komisija (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 02/2020 - dio III. - Komisija (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
U skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
U skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
upućeno nadležnom odboru: ECON

2) zastupnika

- Peter Kofod. Prijedlog rezolucije o inozemnom financiranju radikalnog islama u Europi (B9-0087/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o europskom vojnom angažmanu protiv islamističkog terorizma u Sahelu (B9-0096/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni Milan Zver. Prijedlog rezolucije o potpori mirovnom planu za Izrael i Palestinu (B9-0097/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o određivanju minimalnog mjesečnog doplatka za uzdržavano dijete u iznosu od najmanje 150 EUR diljem Europske unije (B9-0114/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Jordan Bardella. Prijedlog rezolucije o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori (B9-0115/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gerolf Annemans. Prijedlog rezolucije o znatnom povećanju broja zahtjeva za azil državljana zemalja Srednje i Južne Amerike u Europskoj Uniji, posebno državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize (B9-0116/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Thierry Mariani. Prijedlog rezolucije o izvanteritorijalnoj primjeni prava SAD-a (B9-0117/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Prijedlog rezolucije o važnosti sjećanja na Drugi svjetski rat (B9-0118/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Prijedlog rezolucije o poštovanju višejezičnosti u europskim institucijama (B9-0119/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO


19. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika zapisnik s današnje dnevne sjednice podnosi se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primateljima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 1. travnja 2020 i 2. travnja 2020.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 18:28 h.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Posljednje ažuriranje: 28. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti