Rodyklė 
Protokolas
PDF 281kWORD 84k
Antradienis, 2020 m. kovo 10 d. - Briuselis
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Koronaviruso protrūkis, dabartinė padėtis ir koordinuoto ES reagavimo į poveikį sveikatai ir ekonominį bei socialinį poveikį užtikrinimas (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 8.2020 m. vasario 20 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo dėl daugiametės finansinės programos išvados (diskusijos)
 9.Plenarinių sesijų tvarkaraštis
 10.Prašymas atšaukti imunitetą
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 12.Migracijos padėtis prie Graikijos ir Turkijos sienos ir bendras ES reagavimas į ją (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)
 14.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 15.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 16.Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų pakeitimas
 17.Peticijos
 18.Gauti dokumentai
 19.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsniu 2020-2021 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkė padarė deklaraciją 2020 m. Tarptautinės moters dienos proga.

Ji pabrėžė moterų atliekamą darbą dėl koronaviruso susidariusioje sunkioje situacijoje. Ji taip pat pažymėjo neseniai Komisijos pristatytą lyčių lygybės strategiją ir priminė, kad Parlamentas visiškai pritaria tam, kad Sąjungoje ir pasaulyje būtų stiprinama lyčių lygybė ir moterų teisės.

Kalbėjo Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Irène Tolleret Renew frakcijos vardu, Catherine Griset ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR frakcijos vardu, ir Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas).


4. Koronaviruso protrūkis, dabartinė padėtis ir koordinuoto ES reagavimo į poveikį sveikatai ir ekonominį bei socialinį poveikį užtikrinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Koronaviruso protrūkis, dabartinė padėtis ir koordinuoto ES reagavimo į poveikį sveikatai ir ekonominį bei socialinį poveikį užtikrinimas (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Stella Kyriakides (Komisijos narė) ir Janez Lenarčič (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini, nepriklausomas Parlamento narys, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ljudmila Novak), Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Stella Kyriakides, Janez Lenarčič ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: vėlesnės sesijos laikotarpis

(Posėdis sustabdytas 12.21 val.)


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.02 val.


6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


7. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 – Tarybos motyvų pareiškimas – Tarybos priimtas 2020 m. vasario 25 d. (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2020 m. kovo 11 d.


8. 2020 m. vasario 20 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo dėl daugiametės finansinės programos išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2020 m. vasario 20 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo dėl daugiametės finansinės programos išvados (2020/2575(RSP))

Charles Michel (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins ir Lefteris Christoforou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič ir Maria Grapini.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


9. Plenarinių sesijų tvarkaraštis

Atsižvelgdama į dėl koronaviruso susidariusę padėtį, Pirmininkų sueiga per savo šiandienos posėdį kaip saugumo ir visuomenės sveikatos apsaugos priemonę, siekdama Parlamentui suteikti galimybę vykdyti savo pagrindines funkcijas, priėmė tokį sprendimą:

2020 m. balandžio I sesija vyks Briuselyje 2020 m. balandžio 1 ir 2 d.

Peržiūrėtą kalendorių galima rasti Parlamento interneto svetainėje.


10. Prašymas atšaukti imunitetą

Portugalijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Nuno Melo imunitetą, kad galėtų tęsti teismo procesą, kuriame jis pateikė ieškinį kaip ieškovas.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


11. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkė gavo šiuos Renew ir GUE/NGL frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

AFET komitetas: María Soraya Rodríguez Ramos

DEVE komitetas: Jan-Christoph Oetjen

BUDG komitetas: Eero Heinäluoma

CONT komitetas: Pierre Karleskind

ECON komitetas: Caroline Nagtegaal

EMPL komitetas: Atidzhe Alieva-Veli ir Marie-Pierre Vedrenne

REGI komitetas: Irène Tolleret

AGRI komitetas: Chris MacManus vietoj Matt Carthy

PECH komitetas: Fredrick Federley

LIBE komitetas: Iratxe García Pérez

FEMM komitetas: Chrysoula Zacharopoulou ir Hilde Vautmans vietoj Irène Tolleret

PETI komitetas: Marie-Pierre Vedrenne nebėra komiteto narys

DROI pakomitetis: Karin Karlsbro

Delagacija ryšiams su Arabijos pusiasalio šalimis: José Ramón Bauzá Díaz

Delegacija ryšiams su Iranu: Dietmar Köster

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Paolo De Castro

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika: Brando Benifei

Delegacija ryšiams su Japonija: Eric Andrieu

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Kathleen Van Brempt

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Miriam Dalli

Delegacija ryšiams su Pietų Afrika: Chris MacManus vietoj Matt Carthy

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: Urmas Paet vietoj José Ramón Bauzá Díaz

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Brando Benifei vietoj Paolo De Castro ir Urmas Paet vietoj José Ramón Bauzá Díaz

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


12. Migracijos padėtis prie Graikijos ir Turkijos sienos ir bendras ES reagavimas į ją (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Migracijos padėtis prie Graikijos ir Turkijos sienos ir bendras ES reagavimas į ją (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Ylva Johansson (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Annalisa Tardino ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petros Kokkalis), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Morten Løkkegaard), Damien Carême, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mick Wallace), Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mairead McGuinness), Ernest Urtasun, Patryk Jaki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stelios Kouloglou), Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Roberta Metsola), Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko ir Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki ir Bettina Vollath.

Kalbėjo Nikolina Brnjac ir Ylva Johansson.

Diskusijos baigtos.


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas priminė, kad AGRI komiteto rekomendacija neprieštarauti deleguotajam aktui buvo paskelbta vakarykščiame 2020 m. kovo 9 d., pirmadienio, plenariniame posėdyje (2020 03 09 protokolo 6 punktas).

Per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šios rekomendacijos.

Todėl ši rekomendacija laikoma priimta ir bus paskelbta dokumete „Priimti tekstai“ (P9_TA(2020)0040).


14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios cikloksidimo, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl diizocianatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (pagrindų direktyvos), tam tikrų kalbų redakcijos, ištaisomos Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (Euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai, tam tikrų kalbų redakcijos ir ištaisoma Komisijos reglamento (ES) 2017/2400, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011, redakcija danų kalba (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - Terminas: 2020 m. birželio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


15. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų prekybai vynuogių produktų atsargomis, ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/934 (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamento (ES) Nr. 978/2012 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių, taikomų tam tikriems Kambodžos Karalystės kilmės produktams, laikino atšaukimo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012 II ir IV priedai (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų saugos ir oro navigacijos duomenų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014 (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/128, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais specialiosios medicininės paskirties maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais, teksto redakcijos tam tikromis kalbomis (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) 2019/125 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, I ir V priedai (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/196, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. vasario 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos trečiosios valstybės išduotų pilotų pažymėjimų pripažinimo išsamios taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. kovo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN


16. Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų pakeitimas

Procedūra 2019/2211 (INI)
ECON komitetas
Naujas pavadinimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė tvaraus augimo strategija

Procedūra 2019/2212 (INI)
Commission EMPL
Naujas pavadinimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje


17. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 0062-20–0171-20 buvo įtrauktos į registrą 2020 m. kovo 9 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 15 dalį 2020 m. kovo 9 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, AFCO

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis EPF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis EPF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis EPF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis EPF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (Saugi oro navigacija) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos (2 NVI) bendroji įmonė (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (bendroji įmonė ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, AFCO

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis EPF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis EPF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis EPF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis EPF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (Saugi oro navigacija) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos (2 NVI) bendroji įmonė (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (bendroji įmonė ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 01/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 02/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021m.) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: ECON

2) Parlamento narių

- Peter Kofod. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl radikaliojo islamo finansavimo iš užsienio Europoje (B9-0087/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos karinių veiksmų kovojant su islamistų terorizmu Sahelio regione (B9-0096/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni ir Milan Zver. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Izraelio ir Palestinos taikos planui (B9-0097/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Viktor Uspaskich. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl minimalios mėnesinės išmokos už vaiką nustatymo, kuri būtų ne mažesnė negu 150 EUR visoje ES (B9-0114/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Jordan Bardella. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl religijos laisvės Juodkalnijoje (B9-0115/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gerolf Annemans. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl labai išaugusio Centrinės ir Pietų Amerikos, visų pirma trečiųjų šalių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti vizą, piliečių prašymų suteikti prieglobstį skaičiaus Europos Sąjungoje (B9-0116/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Thierry Mariani. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl eksteritorialaus JAV teisės taikymo (B9-0117/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Antrojo pasaulinio karo atminimo svarbos (B9-0118/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiakalbystės principo laikymosi Europos Sąjungos institucijose (B9-0119/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


19. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. balandžio 1 d. ir 2020 m. balandžio 2 d..


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 18.28 val.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika