Indekss 
Protokols
PDF 263kWORD 78k
Otrdiena, 2020. gada 10. marts - Brisele
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Koronavīrusa uzliesmojums, pašreizējais stāvoklis un Eiropas koordinētas rīcības nodrošināšana, reaģējot uz sekām veselības, ekonomikas un sociālajā jomā (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 8.Eiropadomes 2020. gada 20. februāra īpašās sanāksmes par daudzgadu finanšu shēmu secinājumi (debates)
 9.Sesijas plenārsēžu datumi
 10.Pieprasījums atcelt imunitāti
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā reakcija uz to (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 15.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 16.Patstāvīgo ziņojumu nosaukumu grozīšana
 17.Lūgumraksti
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 154. pantu Eiropas Parlamenta 2020.2021. gada sesija tika atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītāja uzstājās ar paziņojumu saistībā ar 2020. gada Starptautisko sieviešu dienu.

Viņa uzsvēra darbu, ko veic sievietes šajā sarežģītajā situācijā, kuru izraisījis koronavīruss. Viņa arī atsaucās uz Dzimumu līdztiesības stratēģiju, ar kuru nesen nāca klajā Komisija, un atgādināja par Parlamenta pilnīgo apņemšanos stiprināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības Eiropas Savienībā un pasaulē.

Uzstājās Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Irène Tolleret Renew grupas vārdā, Catherine Griset ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR grupas vārdā un Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).


4. Koronavīrusa uzliesmojums, pašreizējais stāvoklis un Eiropas koordinētas rīcības nodrošināšana, reaģējot uz sekām veselības, ekonomikas un sociālajā jomā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Koronavīrusa uzliesmojums, pašreizējais stāvoklis un Eiropas koordinētas rīcības nodrošināšana, reaģējot uz sekām veselības, ekonomikas un sociālajā jomā (2020/2591(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Stella Kyriakides (Komisijas locekle) un Janez Lenarčič (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Frédérique Ries Renew grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini, pie grupām nepiederošs deputāts, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Stella Kyriakides, Janez Lenarčič un Nikolina Brnjac.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.21.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.02.


6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja saskaņā ar Reglamenta 63. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009 — Padomes paskaidrojuma raksts — Pieņemšana Padomē 2020. gada 25. februārī (14649/2/2019 – C9-0078/2020 – 2018/0148(COD)COM(2020)0083).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t. i., 2020. gada 11. martā.


8. Eiropadomes 2020. gada 20. februāra īpašās sanāksmes par daudzgadu finanšu shēmu secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 20. februāra īpašās sanāksmes par daudzgadu finanšu shēmu secinājumi (2020/2575(RSP)).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Rasmus Andresen Verts/ALE grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič un Maria Grapini.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


9. Sesijas plenārsēžu datumi

Ņemot vērā saistībā ar koronavīrusu radušos situāciju, drošības un sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ, kā arī tādēļ, lai Parlaments varētu veikt savas pamatfunkcijas, Priekšsēdētāju konference savā šīs dienas sanāksmē ir pieņēmusi šādu lēmumu:

2020. gada aprīļa I sesija notiks Briselē 2020. gada 1. un 2. aprīlī.

Pārskatītais grafiks ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


10. Pieprasījums atcelt imunitāti

Portugāles kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Nuno Melo imunitāti, lai varētu turpināt tiesvedību, kuru viņš ir uzsācis kā prasītājs.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi turpmāk minētos grupas “Renew” un GUE/NGL grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

AFET komiteja: María Soraya Rodríguez Ramos.

DEVE komiteja: Jan-Christoph Oetjen.

BUDG komiteja: Eero Heinäluoma.

CONT komiteja: Pierre Karleskind.

ECON komiteja: Caroline Nagtegaal.

EMPL komiteja: Atidzhe Alieva-Veli un Marie-Pierre Vedrenne.

REGI komiteja: Irène Tolleret.

AGRI komiteja: Chris MacManus – Matt Carthy vietā.

PECH komiteja: Fredrick Federley.

LIBE komiteja: Iratxe García Pérez.

FEMM komiteja: Chrysoula Zacharopoulou un Hilde Vautmans – Irène Tolleret vietā.

PETI komiteja: Marie-Pierre Vedrenne vairs nav komitejas locekle.

DROI apakškomiteja: Karin Karlsbro.

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: José Ramón Bauzá Díaz.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Dietmar Köster.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Paolo De Castro.

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: Brando Benifei.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Eric Andrieu.

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Kathleen Van Brempt.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Miriam Dalli.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku: Chris MacManus – Matt Carthy vietā.

Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Urmas Paet – José Ramón Bauzá Díaz vietā.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Brando Benifei – Paolo De Castro vietā un Urmas Paet – José Ramón Bauzá Díaz vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


12. Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā reakcija uz to (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā reakcija uz to (2020/2594(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Ylva Johansson (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld Renew grupas vārdā, Annalisa Tardino ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petros Kokkalis, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko un Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki un Bettina Vollath.

Uzstājās Nikolina Brnjac un Ylva Johansson.

Debates tika slēgtas.


13. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka iepriekšējās dienas, t. i., pirmdienas, 2020. gada 9. marta, plenārsēdē tika paziņots par AGRI komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret deleģēto aktu (9.3.2020. protokola 6. punkts).

Reglamenta 111. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā nebija izteikts neviens iebildums pret šo ieteikumu.

Līdz ar to šis ieteikums tiek uzskatīts par apstiprinātu un tiks publicēts pieņemto tekstu apkopojumā (P9_TA(2020)0040).


14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz cikloksidima, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - termiņš: 2020. gada 6. maijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz diizocianātiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - termiņš: 2020. gada 28. maijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru labo konkrētu valodu versijas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”), labo konkrētu valodu versijas Komisijas Regulai (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu, un labo dāņu valodas versiju Komisijas Regulai (ES) 2017/2400, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - termiņš: 2020. gada 6. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)


15. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pārejas pasākumiem vīnkopības produktu krājumu tirdzniecībai labo Deleģēto regulu (ES) 2019/934 (C(2020)00672 – 2020/2577(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 13. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 978/2012 II un IV pielikumu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 978/2012 1. panta 2. punktā minēto režīmu pagaidu atcelšanu konkrētiem Kambodžas Karalistes izcelsmes produktiem (C(2020)00673 – 2020/2567(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 12. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 139/2014 attiecībā uz skrejceļu drošību un aeronavigācijas datiem (C(2020)00710 – 2020/2576(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 13. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2016/128, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, dažu valodu versijas (C(2020)00814 – 2020/2578(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 17. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulas (ES) 2019/125 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, I un V pielikumu (C(2020)00819 – 2020/2579(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 18. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (ES) 2018/196 par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (C(2020)00973 – 2020/2582(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par trešās valsts izdotu pilotu sertifikātu akceptēšanu un groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011 (C(2020)01120 – 2020/2590(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 4. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


16. Patstāvīgo ziņojumu nosaukumu grozīšana

Procedūra: 2019/2211 (INI)

Komiteja: ECON

Jaunais nosaukums: Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija

Procedūra: 2019/2212 (INI)

Komiteja: EMPL

Jaunais nosaukums: Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā


17. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0062-20 līdz 0171-20 vispārējā reģistrā iekļāva 2020. gada 9. martā, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.

Priekšsēdētājs 2020. gada 9. martā saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


18. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05760/1/2020 [01] – C9-0018/2020 – 2019/2055(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05762/2020 – C9-0019/2020 – 2019/2055(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05760/1/2020 [02] – C9-0020/2020 – 2019/2056(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05760/1/2020 [03] – C9-0021/2020 – 2019/2057(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05760/1/2020 [04] – C9-0022/2020 – 2019/2058(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05760/1/2020 [05] – C9-0023/2020 – 2019/2059(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05760/1/2020 [06] – C9-0024/2020 – 2019/2060(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05760/1/2020 [07] – C9-0025/2020 – 2019/2061(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05760/1/2020 [08] – C9-0026/2020 – 2019/2062(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05760/1/2020 [09] – C9-0027/2020 – 2019/2063(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05760/1/2020 [10] – C9-0028/2020 – 2019/2064(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, AFCO

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: astotais EAF (05324/2020 – C9-0029/2020 – 2019/2065(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: devītais EAF (05325/2020 – C9-0030/2020 – 2019/2065(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: desmitais EAF (05327/2020 – C9-0031/2020 – 2019/2065(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: vienpadsmitais EAF (05328/2020 – C9-0032/2020 – 2019/2065(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (05761/2020 [01] – C9-0033/2020 – 2019/2066(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (05761/2020 [02] – C9-0034/2020 – 2019/2067(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05761/2020 [03] – C9-0035/2020 – 2019/2068(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05761/2020 [04] – C9-0036/2020 – 2019/2069(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05761/2020 [05] – C9-0037/2020 – 2019/2070(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05761/2020 [06] – C9-0038/2020 – 2019/2071(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05761/2020 [07] – C9-0039/2020 – 2019/2072(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05761/2020 [08] – C9-0040/2020 – 2019/2073(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (05761/2020 [09] – C9-0041/2020 – 2019/2074(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05761/2020 [10] – C9-0042/2020 – 2019/2075(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05761/2020 [11] – C9-0043/2020 – 2019/2076(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05761/2020 [12] – C9-0044/2020 – 2019/2077(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05761/2020 [13] – C9-0045/2020 – 2019/2078(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05761/2020 [14] – C9-0046/2020 – 2019/2079(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05761/2020 [15] – C9-0047/2020 – 2019/2080(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (05761/2020 [16] – C9-0048/2020 – 2019/2081(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (05761/2020 [17] – C9-0049/2020 – 2019/2082(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (05761/2020 [18] – C9-0050/2020 – 2019/2083(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05761/2020 [19] – C9-0051/2020 – 2019/2084(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05761/2020 [20] – C9-0052/2020 – 2019/2085(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05761/2020 [21] – C9-0053/2020 – 2019/2086(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra (AA) (05761/2020 [22] – C9-0054/2020 – 2019/2087(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (05761/2020 [23] – C9-0055/2020 – 2019/2088(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05761/2020 [24] – C9-0056/2020 – 2019/2089(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI) (05761/2020 [25] – C9-0057/2020 – 2019/2090(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05761/2020 [26] – C9-0058/2020 – 2019/2091(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON, EMPL

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (05761/2020 [27] – C9-0059/2020 – 2019/2092(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05761/2020 [28] – C9-0060/2020 – 2019/2093(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (05761/2020 [29] – C9-0061/2020 – 2019/2094(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05761/2020 [30] – C9-0062/2020 – 2019/2095(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05761/2020 [31] – C9-0063/2020 – 2019/2096(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05761/2020 [32] – C9-0064/2020 – 2019/2097(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (05763/2020 [01] – C9-0065/2020 – 2019/2099(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība) (05763/2020 [02] – C9-0066/2020 – 2019/2100(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: aeronautika un vide (kopuzņēmums “Clean Sky”) (05763/2020 [03] – C9-0067/2020 – 2019/2101(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05763/2020 [04] – C9-0068/2020 – 2019/2102(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (05763/2020 [05] – C9-0069/2020 – 2019/2103(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) (05763/2020 [06] – C9-0070/2020 – 2019/2104(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Shift2Rail” (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] – C9-0071/2020 – 2019/2105(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL) (05763/2020 [08] – C9-0072/2020 – 2019/2106(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 01/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0008/2020 – C9-0074/2020 – 2020/2032(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0009/2020 – C9-0075/2020 – 2020/2033(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts) (COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana (N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

2. Deputāti

- Peter Kofod. Rezolūcijas priekšlikums par ārvalstu finansēto radikālo islāmu Eiropā (B9-0087/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas militāro klātbūtni islāmistu terorisma apkarošanai Sāhelā (B9-0096/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni un Milan Zver. Rezolūcijas priekšlikums par atbalstu Izraēlas un Palestīnas miera plānam (B9-0097/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Viktor Uspaskich. Rezolūcijas priekšlikums par minimālā ikmēneša bērna pabalsta noteikšanu vismaz 150 EUR apmērā visā Eiropas Savienībā (B9-0114/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Jordan Bardella. Rezolūcijas priekšlikums par reliģijas brīvību Melnkalnē (B9-0115/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gerolf Annemans. Rezolūcijas priekšlikums par tādu patvēruma pieteikumu skaita uzkrītošo palielināšanos Eiropas Savienībā, kurus iesnieguši cilvēki no Centrālamerikas un Dienvidamerikas, jo īpaši trešo valstu valstspiederīgie, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības (B9-0116/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Thierry Mariani. Rezolūcijas priekšlikums ASV tiesību aktu ekstrateritoriāla piemērošana (B9-0117/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Rezolūcijas priekšlikums par Otrā pasaules kara atceres nozīmi (B9-0118/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Rezolūcijas priekšlikums par daudzvalodības principa ievērošanu Eiropas iestādēs (B9-0119/2020).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO


19. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2020. gada 1. aprīlī un 2020. gada 2. aprīlī.


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 18.28.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika