Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 78k
Marţi, 10 martie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarația președinției
 4.Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 7.Poziția Consiliului în prima lectură
 8.Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020 privind cadrul financiar multianual (dezbatere)
 9.Calendarul perioadelor de sesiune
 10.Cerere de ridicare a imunității
 11.Componența comisiilor și delegațiilor
 12.Situația migrației la frontiera dintre Grecia și Turcia și răspunsul comun al UE la aceasta (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 14.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 15.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 16.Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă
 17.Petiții
 18.Depunere de documente
 19.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea sesiunii anuale

În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 154 din Regulamentul de procedură, sesiunea 2020-2021 a Parlamentului European a fost deschisă.


2. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


3. Declarația președinției

Președinta a făcut o declarație cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 2020.

Ea a subliniat activitatea femeilor în situația dificilă creată de coronavirus. Aceasta s-a referit și la strategia prezentată recent de Comisie privind egalitatea între femei și bărbați și a reamintit angajamentul deplin al Parlamentului pentru a consolida egalitatea de gen și drepturile femeilor în Uniunea Europeană și în lume.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Irène Tolleret, în numele Grupului Renew, Catherine Griset, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, în numele Grupului ECR, și Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului).


4. Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului), Stella Kyriakides (membră a Comisiei) și Janez Lenarčič (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, neafiliat, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit Stella Kyriakides, Janez Lenarčič și Nikolina Brnjac.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.

(Ședința a fost suspendată la 12.21.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.02.


6. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


7. Poziția Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 – Expunere de motive a Consiliului – Adoptată de Consiliu la 25 februarie 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
retrimis comisiei competente: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 11 martie 2020.


8. Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020 privind cadrul financiar multianual (dezbatere)

Declarațiile Consiliului European și ale Comisiei: Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020 privind cadrul financiar multianual (2020/2575(RSP))

Charles Michel (Președintele Consiliului European) și Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Rasmus Andresen, în numele Grupului Verts/ALE, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Mislav Kolakušić, neafiliat, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins și Lefteris Christoforou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič și Maria Grapini.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Calendarul perioadelor de sesiune

Având în vedere situația privind coronavirusul, ca măsură de siguranță și de protecție a sănătății publice și pentru a permite Parlamentului să își îndeplinească funcțiile esențiale, Conferința președinților a adoptat, în cadrul reuniunii sale de astăzi, următoarea decizie:

perioada de sesiune aprilie I 2020 va avea loc la Bruxelles, la 1 și 2 aprilie 2020.

Calendarul revizuit este disponibil pe site-ul Parlamentului.


10. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile portugheze competente au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Nuno Melo, pentru a permite continuarea procesului pe care acesta l-a intentat în calitate de reclamant.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


11. Componența comisiilor și delegațiilor

Președinta a primit din partea Grupurilor Renew și GUE/NGL următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

DEVE: Jan-Christoph Oetjen

BUDG: Eero Heinäluoma

CONT: Pierre Karleskind

ECON: Caroline Nagtegaal

EMPL: Atidzhe Alieva-Veli și Marie-Pierre Vedrenne

REGI: Irène Tolleret

AGRI: Chris MacManus în locul lui Matt Carthy

PECH: Fredrick Federley

LIBE: Iratxe García Pérez

FEMM: Chrysoula Zacharopoulou și Hilde Vautmans în locul lui Irène Tolleret

PETI: Marie-Pierre Vedrenne nu mai este membră a comisiei

Subcomisia DROI: Karin Karlsbro

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică: José Ramón Bauzá Díaz

Delegația pentru relațiile cu Iran: Dietmar Köster

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Paolo De Castro

Delegația pentru relațiile cu Republica Federativă a Braziliei: Brando Benifei

Delegația pentru relațiile cu Japonia: Eric Andrieu

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Kathleen Van Brempt

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Miriam Dalli

Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud: Chris MacManus care îl înlocuiește pe Matt Carthy

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Urmas Paet care îl înlocuiește pe José Ramón Bauzá Díaz

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Brando Benifei care îl înlocuiește pe Paolo De Castro și Urmas Paet care îl înlocuiește pe José Ramón Bauzá Díaz

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


12. Situația migrației la frontiera dintre Grecia și Turcia și răspunsul comun al UE la aceasta (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația migrației la frontiera dintre Grecia și Turcia și răspunsul comun al UE la aceasta (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Emmanouil Fragkos, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petros Kokkalis, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Kostas Papadakis, neafiliat, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko și Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki și Bettina Vollath.

Au intervenit Nikolina Brnjac și Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președintele a remintit că recomandarea AGRI de a nu prezenta obiecții la actul delegat a fost anunțată în ședința plenară de ieri, luni, 9 martie 2020 (punctul 6 al PV din 9.3.2020).

Nu a fost exprimată nicio obiecțiune la această recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 111, alineatul 6 din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, această recomandare este considerată aprobată și va fi publicată în Textele adoptate (P9_TA(2020)0040).


14. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - termen: 6 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește diizocianații (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - termen: 28 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru), de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de rectificare a versiunii în limba daneză a Regulamentului (UE) 2017/2400 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale vehiculelor grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - termen: 6 iunie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


15. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/934 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii referitoare la comercializarea stocurilor de produse vitivinicole (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 februarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 în ceea ce privește retragerea temporară a regimurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 pentru anumite produse originare din Regatul Cambodgia (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește siguranța pistelor și datele aeronautice (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 februarie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2016/128 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 februarie 2020

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) 2019/125 privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 februarie 2020

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul Delegat al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN


16. Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă

Procedura 2019/2211 (INI)
Comisia ECON
Titlu nou: Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: strategia anuală privind creșterea durabilă 2020

Procedura 2019/2212 (INI)
Comisia EMPL
Titlu nou: Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2020


17. Petiții

Petițiile nr. 0062-20 - 0171-20 au fost înscrise în registrul general la data de 9 martie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 9 martie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Comisia Europeană (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - agențiile executive (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Parlamentul European (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE- Consiliul și Consiliul European (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Descărcarea de gestiune pe 2018: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, DEVE, AFCO

- Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - al 8-lea FED (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - al 9-lea FED (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - al 10-lea FED (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - al 11-lea FED (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Descărcarea de gestiune pe 2018: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Descărcarea de gestiune pe 2018: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune pe 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune pe 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

CULT

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2018: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Fundația Europeană de Formare (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

EMPL

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția GNSS European (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

PECH

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (EUROPOL) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

FEMM

- Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON, EMPL

- Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ECON

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

LIBE

- Descărcarea de gestiune 2018: Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018 - Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Descărcarea de gestiune 2018: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

retrimis

comisiei competente :

CONT

aviz :

ITRE

- Propunere de transfer de credite DEC 01/2020 - Sectiunea III - Comisie (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 - 2020/2032(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 02/2020 - Sectiunea III - Comisie (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 - 2020/2033(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și cu articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și cu articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
retrimis comisiei competente: EMPL

- Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
retrimis comisiei competente: ECON

2) de către deputați

- Peter Kofod. Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea externă a islamului radical în Europa (B9-0087/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la o implicare militară europeană împotriva terorismului islamist din Sahel (B9-0096/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni Milan Zver. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea planului de pace dintre Israel și Palestina (B9-0097/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea în toată Uniunea Europeană a unei alocații lunare minime de creștere a copilului de cel puțin 150 EUR (B9-0114/2020)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Jordan Bardella. Propunere de rezoluție referitoare la libertățile religioase în Muntenegru (B9-0115/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Gerolf Annemans. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea semnificativă a cererilor de azil în Uniunea Europeană provenite din America Centrală și de Sud, îndeosebi de la resortisanți ai țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză (B9-0116/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Thierry Mariani. Propunere de rezoluție referitoare la extrateritorialitatea dreptului Statelor Unite (B9-0117/2020)

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Propunere de rezoluție referitoare la importanța rememorării celui de Al Doilea Război Mondial (B9-0118/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea multilingvismului în instituțiile europene (B9-0119/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFCO


19. Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 1 aprilie 2020 și 2 aprilie 2020.


21. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 18.28.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Ultima actualizare: 28 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate