Zoznam 
Zápisnica
PDF 285kWORD 84k
Utorok, 10. marca 2020 - Brusel
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Šírenie nákazy koronavírusom, súčasný stav a zabezpečenie koordinovanej európskej reakcie na zdravotný, hospodársky a sociálny vplyv (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci (rozprava)
 9.Kalendár schôdzí
 10.Žiadosť o zbavenie imunity
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Situácia v oblasti migrácie na grécko-tureckej hranici a spoločná reakcia EÚ na ňu (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 15.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 16.Zmena názvov iniciatívnych správ
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2020 – 2021 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 154 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.02 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predsedajúca vystúpila s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2020.

Zdôraznila prácu žien v ťažkej situácii spôsobenej koronavírusom. Zároveň poukázala na nedávnu stratégiu Komisie pre rodovú rovnosť a pripomenula, že Parlament sa v plnej miere zasadzuje za posilnenie rodovej rovnosti a práv žien v Európskej únii a na celom svete.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Irène Tolleret v mene skupiny Renew, Catherine Griset v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová v mene skupiny ECR a Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpila Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady).


4. Šírenie nákazy koronavírusom, súčasný stav a zabezpečenie koordinovanej európskej reakcie na zdravotný, hospodársky a sociálny vplyv (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Šírenie nákazy koronavírusom, súčasný stav a zabezpečenie koordinovanej európskej reakcie na zdravotný, hospodársky a sociálny vplyv (2020/2591(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady), Stella Kyriakides (členka Komisie) a Janez Lenarčič (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini – nezaradený poslanec, Esther de Lange, Jytte Guteland, Dragoș Pîslaru, André Rougé, Petra De Sutter, Alexandr Vondra, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Peter Liese, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Elena Lizzi, Michèle Rivasi, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Nicola Danti, Roman Haider, Tilly Metz, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Manuel Bompard, Mislav Kolakušić, Edina Tóth, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Geert Bourgeois, Sira Rego, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Nicola Beer, Alessandra Basso, Jutta Paulus, Elżbieta Kruk, Maria Spyraki, Paul Tang, Pascal Canfin, Lucia Vuolo, Salima Yenbou, Ruža Tomašić, Maria da Graça Carvalho, Vilija Blinkevičiūtė, Jordi Cañas, Gianantonio Da Re, Hermann Tertsch, Stanislav Polčák, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Patryk Jaki, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Nicolás González Casares, Jan Huitema, Seán Kelly, Tiemo Wölken, Nicolae Ştefănuță, Benoît Lutgen, Yana Toom a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Pedro Marques, Valter Flego, Bogdan Rzońca, Mick Wallace a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Stella Kyriakides, Janez Lenarčič a Nikolina Brnjac.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: neskoršia plenárna schôdza.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.21 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.02 h.


6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 – odôvodnené stanovisko Rady – prijaté Radou 25. februára 2020 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)COM(2020)0083)
predložené gestorskému výboru: ITRE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 11. marca 2020.


8. Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci (2020/2575(RSP))

Charles Michel (predseda Európskej rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Siegfried Mureşan, Margarida Marques, Moritz Körner, Gilles Lebreton, Alexandra Geese, Johan Van Overtveldt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Gerolf Annemans, Jens Geier, Norbert Lins a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Domènec Ruiz Devesa, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Freund, Ruža Tomašić, Clare Daly, Loránt Vincze, Victor Negrescu, Valter Flego, Franc Bogovič a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


9. Kalendár schôdzí

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s kororavírusom, z dôvodu bezpečnosti a ochrany verejného zdravia a s cieľom umožniť Parlamentu plniť jeho základné úlohy prijala Konferencia predsedov na svojej dnešnej schôdzi toto rozhodnutie:

prvá aprílová plenárna schôdza v roku 2020 sa uskutoční v Bruseli 1. a 2. apríla 2020.

Revidovaný kalendár je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


10. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné portugalské orgány predložili žiadosť o zbavenie Nuna Mela imunity, aby mohli pokračovať v súdnom konaní, ktoré začal ako žalobca.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


11. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúca dostala od skupín Renew a GUE/NGL tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AFET: María Soraya Rodríguez Ramos

výbor DEVE: Jan-Christoph Oetjen

výbor BUDG: Eero Heinäluoma

výbor CONT: Pierre Karleskind

výbor ECON: Caroline Nagtegaal

výbor EMPL: Atidzhe Alieva-Veli a Marie-Pierre Vedrenne

výbor REGI: Irène Tolleret

výbor AGRI: Chris MacManus, ktorým je nahradený Matt Carthy

výbor PECH: Fredrick Federley

LIBE: Iratxe García Pérez

výbor FEMM: Chrysoula Zacharopoulou a Hilde Vautmans, ktorou je nahradená Irène Tolleret

výbor PETI: Marie-Pierre Vedrenne už nie je členkou

podvýbor DROI: Karin Karlsbro

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: José Ramón Bauzá Díaz

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Dietmar Köster

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Paolo De Castro

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Brando Benifei

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Eric Andrieu

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Kathleen Van Brempt

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Miriam Dalli

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou: Chris MacManus, ktorým je nahradený Matt Carthy

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Urmas Paet, namiesto José Ramón Bauzá Díaz

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Brando Benifeinamiesto Paolo De Castro, a Urmas Paet, ktorým je nahradený José Ramón Bauzá Díaz

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


12. Situácia v oblasti migrácie na grécko-tureckej hranici a spoločná reakcia EÚ na ňu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v oblasti migrácie na grécko-tureckej hranici a spoločná reakcia EÚ na ňu (2020/2594(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Emmanouil Fragkos v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petros Kokkalis, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, Kati Piri, Malik Azmani, Thierry Mariani, Tineke Strik, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Ioannis Lagos, Vangelis Meimarakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Peter Kofod, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Morten Løkkegaard, Damien Carême, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mick Wallace, Malin Björk, Roberta Metsola, Pietro Bartolo, Maite Pagazaurtundúa, Jaak Madison, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Giorgos Georgiou, Kris Peeters, Nikos Androulakis, Dragoş Tudorache, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Roberta Metsola, Paulo Rangel, Chrysoula Zacharopoulou, Željana Zovko a Elissavet Vozemberg-Vrionidi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pernille Weiss, Maria Arena, Bernard Guetta, Gilles Lebreton, Katrin Langensiepen, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Costas Mavrides, María Soraya Rodríguez Ramos, Gianantonio Da Re, Diana Riba i Giner, Maria Spyraki a Bettina Vollath.

Vystúpili: Nikolina Brnjac a Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.


13. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúci pripomenul, že odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku proti delegovanému aktu bolo oznámené v pléne včera, t. j. v pondelok 9. marca 2020 (bod 6 zápisnice zo dňa 9.3.2020).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude uverejnené v Prijatých textoch (P9_TA(2020)0040).


14. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cykloxydímu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D063880/05 - 2020/2603(RPS) - lehota: 6. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanatany (D064662/04 - 2020/2583(RPS) - lehota: 28. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica), opravujú niektoré jazykové znenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, a opravuje dánske znenie nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2400, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (D066131/01 - 2020/2604(RPS) - lehota: 6. júna 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)


15. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/934, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uvádzania zásob vinárskych výrobkov na trh (C(2020)00672 - 2020/2577(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a IV k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o dočasné zrušenie opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 vo vzťahu k určitým výrobkom s pôvodom v Kambodžskom kráľovstve (C(2020)00673 - 2020/2567(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. februára 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje (C(2020)00710 - 2020/2576(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. februára 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/128, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich (C(2020)00814 - 2020/2578(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. februára 2020

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (C(2020)00819 - 2020/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. februára 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/196, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2020)00973 - 2020/2582(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. februára 2020

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uznávania osvedčení pilotov vydaných v tretích krajinách a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 (C(2020)01120 - 2020/2590(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN


16. Zmena názvov iniciatívnych správ

Postup 2019/2211 (INI)

Výbor ECON

Nový názov: Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2020

Postup 2019/2212 (INI)

Výbor EMPL

Nový názov: Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020


17. Petície

Petície č. 0062-20 až 0171-20 boli dňa 9. marca 2020 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 9. marca 2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2018: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05760/1/2020 [01] - C9-0018/2020 - 2019/2055(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05762/2020 - C9-0019/2020 - 2019/2055(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05760/1/2020 [02] - C9-0020/2020 - 2019/2056(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05760/1/2020 [03] - C9-0021/2020 - 2019/2057(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05760/1/2020 [04] - C9-0022/2020 - 2019/2058(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05760/1/2020 [05] - C9-0023/2020 - 2019/2059(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05760/1/2020 [06] - C9-0024/2020 - 2019/2060(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05760/1/2020 [07] - C9-0025/2020 - 2019/2061(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05760/1/2020 [08] - C9-0026/2020 - 2019/2062(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05760/1/2020 [09] - C9-0027/2020 - 2019/2063(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05760/1/2020 [10] - C9-0028/2020 - 2019/2064(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05324/2020 - C9-0029/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05325/2020 - C9-0030/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05327/2020 - C9-0031/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05328/2020 - C9-0032/2020 - 2019/2065(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2018: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05761/2020 [01] - C9-0033/2020 - 2019/2066(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05761/2020 [02] - C9-0034/2020 - 2019/2067(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05761/2020 [03] - C9-0035/2020 - 2019/2068(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05761/2020 [04] - C9-0036/2020 - 2019/2069(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05761/2020 [05] - C9-0037/2020 - 2019/2070(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05761/2020 [06] - C9-0038/2020 - 2019/2071(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05761/2020 [07] - C9-0039/2020 - 2019/2072(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05761/2020 [08] - C9-0040/2020 - 2019/2073(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05761/2020 [09] - C9-0041/2020 - 2019/2074(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05761/2020 [10] - C9-0042/2020 - 2019/2075(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05761/2020 [11] - C9-0043/2020 - 2019/2076(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05761/2020 [12] - C9-0044/2020 - 2019/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05761/2020 [13] - C9-0045/2020 - 2019/2078(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05761/2020 [14] - C9-0046/2020 - 2019/2079(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05761/2020 [15] - C9-0047/2020 - 2019/2080(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05761/2020 [16] - C9-0048/2020 - 2019/2081(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05761/2020 [17] - C9-0049/2020 - 2019/2082(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05761/2020 [18] - C9-0050/2020 - 2019/2083(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05761/2020 [19] - C9-0051/2020 - 2019/2084(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05761/2020 [20] - C9-0052/2020 - 2019/2085(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutórium za rok 2018: Európska chemická agentúra (AEPC) (05761/2020 [21] - C9-0053/2020 - 2019/2086(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutórium za rok 2018: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05761/2020 [22] - C9-0054/2020 - 2019/2087(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05761/2020 [23] - C9-0055/2020 - 2019/2088(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05761/2020 [24] - C9-0056/2020 - 2019/2089(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05761/2020 [25] - C9-0057/2020 - 2019/2090(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05761/2020 [26] - C9-0058/2020 - 2019/2091(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05761/2020 [27] - C9-0059/2020 - 2019/2092(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutórium za rok 2018: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05761/2020 [28] - C9-0060/2020 - 2019/2093(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05761/2020 [29] - C9-0061/2020 - 2019/2094(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2018: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05761/2020 [30] - C9-0062/2020 - 2019/2095(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05761/2020 [31] - C9-0063/2020 - 2019/2096(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05761/2020 [32] - C9-0064/2020 - 2019/2097(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutórium za rok 2018: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05763/2020 [01] - C9-0065/2020 - 2019/2099(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05763/2020 [02] - C9-0066/2020 - 2019/2100(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05763/2020 [03] - C9-0067/2020 - 2019/2101(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05763/2020 [04] - C9-0068/2020 - 2019/2102(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05763/2020 [05] - C9-0069/2020 - 2019/2103(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05763/2020 [06] - C9-0070/2020 - 2019/2104(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutórium za rok 2018: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05763/2020 [07] - C9-0071/2020 - 2019/2105(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2018: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05763/2020 [08] - C9-0072/2020 - 2019/2106(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 01/2020 - Oddiel III - Komisia (N9-0008/2020 - C9-0074/2020 – 2020/2032(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 02/2020 - Oddiel III - Komisia (N9-0009/2020 - C9-0075/2020 – 2020/2033(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ITRE, REGI, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ECON, EMPL, ITRE, REGI, AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE))
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE))
predložené gestorskému výboru: ECON

2) poslancov

- Peter Kofod. Návrh uznesenia o zahraničnom financovaní radikálneho islamu v Európe (B9-0087/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o európskej vojenskej angažovanosti proti islamskému terorizmu v regióne Sahel (B9-0096/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni a Milan Zver. Návrh uznesenia o podpore mierového plánu pre Izrael a Palestínu (B9-0097/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o stanovení minimálneho mesačného príspevku na nezaopatrené dieťa vo výške aspoň 150 EUR v celej Európskej únii (B9-0114/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Jordan Bardella. Návrh uznesenia o slobodách náboženstva v Čiernej Hore (B9-0115/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gerolf Annemans. Návrh uznesenia o výraznom zvýšení počtu žiadostí o azyl zo Strednej a z Južnej Ameriky v Európskej únii, najmä zo strany štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti (B9-0116/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Thierry Mariani. Návrh uznesenia o extrateritoriálnom uplatňovaní práva USA (B9-0117/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON, LIBE, AFCO

- Hynek Blaško. Návrh uznesenia o význame zachovania pamiatky druhej svetovej vojny (B9-0118/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Návrh uznesenia o dodržiavaní viacjazyčnosti v európskych inštitúciách (B9-0119/2020)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO


19. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 1. a 2. apríla 2020.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 18.28 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Asimakopoulou Anna-Michelle, Beghin Tiziana, Casanova Massimo, Conte Rosanna, Dalli Miriam, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fotyga Anna, Furore Mario, Garraud Jean-Paul, Hajšel Robert, Hayer Valerie, Juknevičienė Rasa, Majorino Pierfrancesco, Matias Marisa, Ochojska Janina, Panza Alessandro, Patriciello Aldo, Pineda Manu, Søgaard-Lidell Linea, Tovaglieri Isabella, Zanni Marco, Zver Milan

Posledná úprava: 28. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia