Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

7. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в понеделник, 30 март 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на епидемичния взрив на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност