Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

8. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорат във и върху определени продукти (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - срок: 13 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества във и върху череши (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - срок: 12 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за циантранилипрол, циазофамид, ципродинил, фенпироксимат, флудиоксонил, флуксапироксад, имазалил, изофетамид, крезоксим-метил, луфенурон, мандипропамид, пропамокарб, пираклостробин, пириофенон, пирипроксифен и спинеторам във или върху определени продукти (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - срок: 21 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от миклобутанил, напропамид и синтофен във или върху определени продукти (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - срок: 21 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на трикалциев фосфат (E 341 iii) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - срок: 10 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност