Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

2) από τους βουλευτές

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil και Nuno Melo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταδίκη της αναστολής των πτήσεων της TAP από το καθεστώς της Βενεζουέλας (B9-0120/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Εμμανουήλ Φράγκος, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Αισιοδοξίας (B9-0127/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (B9-0130/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου