Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

19. Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (2020/2610(RSP))

Przewodniczący poinfomował zgromadzenie, że prezydencja Rady nie mogła być obecna, dlatego przesłała swoje oświadczenie na piśmie (zob. pkt 19 pełnego sprawozdania z obrad).

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy S&D, Dominique Riquet w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab i Jan-Christoph Oetjen.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności