Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 26. marca 2020 - Brusel

19. Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (2020/2610(RSP))

Predseda informoval plénum, že predsedníčka Rady, ktoré sa nemohla zúčastniť, svoje vyhlásenie zaslala písomne (pozri bod 19 doslovného zápisu z rokovania)

Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Javier Moreno Sánchez v mene skupiny S&D, Dominique Riquet v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab a Jan-Christoph Oetjen.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 28. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia