Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

30. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност