Показалец 
Протокол
PDF 259kWORD 71k
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.График на месечните сесии
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 8.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 10.Петиции
 11.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 12.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 15.Ред на работа
 16.Гласуване на искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Изявление на председателството
 19.Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (разискване)
 20.Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Гласуване на измененията
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Обявяване на резултатите от гласуването на измененията
 25.Окончателно гласуване
 26.Възобновяване на заседанието
 27.Обявяване на резултатите от окночателните гласувания
 28.Обяснения на вот
 29.Поправки на вот и намерения за гласуване
 30.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 31.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 32.График на следващите заседания
 33.Закриване на заседанието
 34.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на вторник 10 март 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 10.00 ч.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. График на месечните сесии

Председателят съобщи, че по негово предложение и предвид сериозността на положението и значителното увеличение на случаи на Covid-19 в Европейския съюз, на своето заседание от четвъртък, 19 март, Председателският съвет е решил поради форсмажорни обстоятелства и като мярка за безопасност и за опазване на общественото здраве отново да промени графика на дейностите на Парламента през 2020 г.

Като се има предвид настоящата месечна извънредна сесия в четвъртък, 26 март, предвидените месечни сесии на 1 и 2 април, 22 и 23 април и на 3 и 4 юни в Брюксел се отменят.

Месечната сесия, предвидена първоначално за периода 11 до 14 май в Страсбург, ще се проведе на 13 и 14 май в Брюксел;

месечната сесия, предвидена първоначално за периода 15 до 18 юни в Страсбург, ще се проведе на 17 и 18 юни в Брюксел;

месечната сесия, предвидена първоначално за периода 6 до 9 юли в Страсбург, ще се проведе 8 и 9 юли в Брюксел.

Положението ще бъде преразгледано от Председателския съвет с оглед на развитието на пандемията от Covid-19.

Преразгледаният предварителен график се намира на интернет сайта на Парламента.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Renew, както и от секретариата на независимите членове на ЕП, следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия TRAN: Dorien Rookmaker на мястото на Rosa D'Amato

подкомисия DROI: Katalin Cseh

Тези решения влизат в сила днес.


6. Искане за снемане на имунитет

Хърватските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Valter Flego във връзка наказателно производство, образувано срещу него от Районния съд в Риека.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


7. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в понеделник, 30 март 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на епидемичния взрив на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).


8. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорат във и върху определени продукти (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - срок: 13 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества във и върху череши (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - срок: 12 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за циантранилипрол, циазофамид, ципродинил, фенпироксимат, флудиоксонил, флуксапироксад, имазалил, изофетамид, крезоксим-метил, луфенурон, мандипропамид, пропамокарб, пираклостробин, пириофенон, пирипроксифен и спинеторам във или върху определени продукти (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - срок: 21 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от миклобутанил, напропамид и синтофен във или върху определени продукти (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - срок: 21 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на трикалциев фосфат (E 341 iii) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - срок: 10 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


9. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през октомври, първата месечна сесия през ноември, втората месечна сесия през декември 2019 г. и на първата месечна сесия през януари 2020 г., се намират на сайта на Парламента.


10. Петиции

Петиции от № 0172-20 до № 0309-20 са вписани в регистъра на 26 март 2020 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 26 март 2020 г. Председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


11. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 март 2020 г.)

комисия BUDG

- Защитна мрежа за закрила на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР (2020/2051(INL))
(подпомагаща: AGRI)


12. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Отговорност на дружествата за екологични щети (2020/2027(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: DEVE, LIBE


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на епидемичния взрив на COVID-19 [Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

2) от членове на Парламента

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil Nuno Melo. Предложение за резолюция относно осъждане на спирането на полети на ТАП от страна на режима на Венесуела (B9-0120/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Предложение за резолюция относно Европейски ден на оптимизма (B9-0127/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно политическото положение в Босна и Херцеговина и спазването на правата на Република Сръбска (B9-0130/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET


14. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 2 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 01/2020 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 02/2020 – Раздел III – Комисия.


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за настоящата месечна сесия (PE 649.883/PDOJ) беше раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

С това редът на работа е определен.


16. Гласуване на искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Парламентът гласува следните искания за прилагане на неотложна процедура, внесени от Комисията:

—   Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet ***I

—   Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

—   Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

Председателят прочете инструкциите относно практическите условия за поименно гласуване, при което се използва алтернативната система за електронно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването) и припомни, че те са също така раздадени на членовете на ЕП.

Гласуването ще продължи до 11 ч.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.

(Заседанието беше прекъснато в 10.10 ч.)


17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.33 ч.


18. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което говори за изключителните и непредвидени обстоятелства, обосновали свикването на настоящата извънредна сесия. С това безпрецедентно решение се цели защита на здравето на персонала и членовете на ЕП, като същевременно се гарантира демократичната жизнеспособност на институцията в услуга на гражданите на Съюза.

Той поднесе съболезнования от името на Парламента на семейството на младия мъж, работел в Парламента и починал вследствие на Covid-19, както и на семействата на всички хора, починали от вируса.

Той засвидетелства уважение към всеотдайността на медицинския персонал в Съюза и припомни, че поведението на гражданите е от решаващо значение в борбата срещу пандемията.

В края на изказването си подчерта значението на решенията, които ще бъдат одобрени днес.


19. Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (2020/2610(RSP))

Председателят съобщи на Асамблеята, че Председателството на Съвета е изпратило изявлението си в писмена форма, тъй като не може да присъства (вж. точка 19 от пълния стенографски протокол).

Урсула фон дер Лайен (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата S&D, Dominique Riquet, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Ангел Джамбазки, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoş Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab и Jan-Christoph Oetjen.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.


20. Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Преди да прочете резултатите от гласуването, Председателят подчерта изключителното естество на процедурата за дистанционно участие. Той поздрави членовете на ЕП, които участват в пленарното заседание от домовете си, и благодари на целия персонал на Парламента.

Искания за прилагане на неотложна процедура:

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet ***I

С поименно гласуване (687 „за“, 0 „против“, 0 въздържал се) неотложната процедура се приема.

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

С поименно гласуване (686 „за“, 1 „против“, 0 въздържал се) неотложната процедура се приема.

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

С поименно гласуване (684 „за“, 1 „против“, 2 въздържали се) неотложната процедура се приема.

Бяха определени следните крайни срокове:

- предложения за изменения: днес, 26 март 2020 г. в 14 ч.

- разделно гласуване и гласуване поотделно: днес, 26 март 2020 г. в 16 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 12.48 ч.)


21. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.33 ч.


22. Гласуване на измененията

Председателят съобщи, че е получил следните изменения:

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила: 1 изменение

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус): 4 изменения

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве: 1 изменение

°
° ° °

Изказа се Maximilian Krah.

°
° ° °

Пристъпи се към гласуване на измененията, внесени в рамките на исканията за неотложни процедури, приети тази сутрин (точка 20 от протокола от 26.3.2020 г)

Гласуването ще продължи до 18.30 ч.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 20 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 17.38 ч.)


23. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.08 ч.


24. Обявяване на резултатите от гласуването на измененията

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм Докладчик: Dominique Riquet ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0041)

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ИЗМЕНЕНИЕ

Отхвърля се


25. Окончателно гласуване

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet ***I

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

Пристъпи се към окончателно гласуване на неотложните процедури, приети тази сутрин (точка 20 от протокола от 26.3.2020 г и точка 24 от протокола от 26.3.2020 г.)

Гласуването ще продължи до 21 ч.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 22.30 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 20.10 ч.)


26. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 22.32 ч.


27. Обявяване на резултатите от окночателните гласувания

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet ***I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се P9_TA(2020)0041

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се P9_TA(2020)0042

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се P9_TA(2020)0043

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


28. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот, съдържащи най-много 400 думи.


29. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


30. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


31. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


32. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 13 май 2020 г. и 14 май 2020 г.


33. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.36 ч.


34. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Dorfmann Herbert, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност